на тему- ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА Й ПРИРОДИ 07.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Координаційний центр Євроклубів «Pu-Re»

Кролевецький районний Будинок дітей та юнацтва

План-конспект заняття на тему:

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА Й ПРИРОДИ

(07.10.12, неділя)


Як організм людини пов'язаний із середовищем її життя? Усе живе на Землі пов'язане з середовищем існування, до якого належать різноманітні природні комплекси і живі організми, що їх населяють.

Живі організми та неживі компоненти їхнього оточення нерозривно взаємопов'язані між собою процесами обміну речовин та енергією у складні екологічні системи.

Екологічна система – широке поняття. Його можна застосовувати і до однієї популяції певного виду, і до біосфери в цілому. Зв'язки живих організмів із навколишнім середовищем вивчає наука екологія (від грец. ойкос – дім, житло). Поняття «екологія» нині часто використовують у побуті, коли характеризують будь-яку взаємодію людини і природи, а ще частіше, коли йдеться про забруднення довкілля внаслідок її господарської діяльності та проблеми охорони природи.

Останнім часом екологічний стан навколишнього середовища різко погіршився. Це зумовило необхідність сформувати в людей почуття відповідальності за нього, тобто екологічне мислення. Усі господарські рішення слід приймати, враховуючи можливі негативні наслідки, до яких може призвести втручання в природні комплекси, а також заходи щодо збереження й поліпшення якості навколишнього середовища.

Наслідки господарської діяльності людини давно переросли локальні, регіональні межі й набули глобального планетарного характеру. Швидкі зміни навколишнього середовища не відповідають пристосувальним можливостям організму людини. Тому питання екологічного благополуччя людства вже давно цікавлять дослідників.

На базі природничих, економічних і медико-біоло-гічних наук почала формуватися нова галузь – «екологія людини». Це зумовлено постійним посиленням впливу людини на природу, збільшенням захворювань, пов'язаних із забрудненням довкілля, активним освоєнням територій з екстремальними умовами життя, з дослідженням людиною космосу.

Що вивчає екологія людини? Екологія людини вивчає взаємодії людства і людини зокрема з довкіллям, досліджує соціальні й природні закономірності цієї взаємодії, а також проблеми фізіології людини, збереження її здоров'я й працездатності, вдосконалення фізичних і психічних можливостей.

Інакше кажучи, екологія людини – це наука, яка вивчає взаємодію людини як біосоціальної істоти зі складним багатокомпонентним навколишнім світом, що постійно змінюється.

Що таке екологічні фактори? Усі фактори навколишнього середовища діють на живі організми по-різному. Одні з них забезпечують їм життя, другі –шкодять, треті можуть бути нейтральними для них. Екологічні фактори – це  фактори середовища, які тим чи іншим чином впливають на живий організм. За походженням і характером дії екологічні фактори поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні.

Абіотичні (від грец. о – заперечення і біос – життя) фактори – це  компоненти та явища неживої, неорганічної природи, що безпосередньо чи опосередковано впливають на живі організми. До них належать світло, температура, вологість, вітер, повітря, тиск, тривалість дня тощо.

Біотичні (від грец. біос) фактори  – це  сукупність факторів органічного світу (рослинність, тваринний світ, вплив людини тощо), які діють на організми. Кожний організм постійно зазнає прямого або опосередкованого впливу інших організмів, взаємодіє із представниками свого та інших видів (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), залежить від них і сам впливає на них.

До біотичних факторів належить також господарська діяльність людини. їх виділяють в окрему групу антропогенних факторів.

Антропогенні фактори – це такі форми діяльності людського суспільства, які призводять до зміни у природі, середовищі життя інших видів чи безпосередньо позначаються на житті самої людини.


 
1. Що вивчає екологія людини?

2. Які екологічні фактори впливають на організм людини?

3. Що таке абіотичні, біотичні й антропогенні фактори?


  Як впливає на людину такий біотичний фактор, як мікроорганізми?
Який взаємозв'язок людини з абіотичними факторами?

М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний, Біологія 9 клас

Спробуємо поглянути на тему з іншого боку, так би мовити з середини. Екологія людини – це ще й величезний космос функціонування людського організму. Людина – особистість – конфлікти – спілкування. Розум – інтелект – розумові можливості – інтелектуальні можливості.

Деякі тези можуть бути спірними через їх удавану хибність, чи через незрозумілість. Ми можемо подебатувати на тему «Екології людини», чи не так? Спробуємо.

 Практичне завдання: знайти в періодичних виданнях (Кролевецька районна бібліотека) статті на тему «Екологія людини» або на суміжні теми, які видаються вам цікавими в сенсі розуміння піднятої на занятті теми. Дискусія та обговорення матеріалів.

Другие работы

тема всеобщего и комплексного экологического ...


Законом устанавливались задачи и принципы охраны окружающей среды экологические права граждан и их гарантии дан перечень объектов охраны определ...

Подробнее ...

ЗАДАНИЕ на выпускную квалификационную работу ...


Тема выпускной квалификационной работы ___________________________ ___________________________________________________________________ _________...

Подробнее ...

Реферат по дисциплине- строительные материалы...


Свойства ячеистого бетона В соответствии с ГОСТ 2548590 прочность ячеистого бетона характеризуется следующими классами по прочности на сжатие В: ...

Подробнее ...

2. Каждый участник несёт индивидуальную отве...


Участники игры перемещаются по городу на общих основаниях соблюдая Правила Дорожного Движения и подчиняясь всем законам и подзаконным нормативным...

Подробнее ...