. Предмет археології та її місце серед історичних наук.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Теми практичних занять

Археологія як наука

1. Предмет археології та її місце серед історичних наук.

2. Категорії археологічних пам’яток. Поняття про культурний шар.

3. Етапи археологічного пошуку.

4. Методи в археології.

5. Основні етапи розвитку археології в Україні.

       Памятки палеоліту, мезоліту та неоліту України

1. Ранній та середній палеоліт. Археологічні пам’ятки.

2. Типи памяток та археологічні культури пізнього палеоліту.

3. Типи памяток та археологічні культури мезоліту.

4. “Неолітична революція”

5. Основні технічні досягнення неоліту

6. Неолітичні культури.

7. Неолітичні могильники.

Епоха міді на Україні  

1. Енеолітичні культури лісостепової та степової України і особливості їх розвитку.

2. Трипільська культура. Періодизація, господарство та домобудівництво.

3. Усатівськка культура та її особливості.

4. Культура Гумельниця.

5. Середньостогівська культура.

6. Ямна культура.

7. Кемі-обинська культура.

Доба бронзи на Україні

1. Скотарські і землеробсько-скотарські культури Лісостепового Правобережжя, Полісся, Волині і Прикарпаття.

2. Катакомбна культура.

3. Культура багатопружкової кераміки.

4. Зрубна культура.

5. Сабатинівська культура.

6. Білозерська культура.

7. Культури Закарпаття.

Епоха раннього залізного віку

Передскіфський час

1. Загальна характеристика епохи раннього залізного віку.

2. Впровадження у виробництво заліза.

3. Чорноліська культура. Ареал розповсюдження, особливості її формування та розвитку.

4. Кіммерійські племена: історичні свідчення про них, характеристика памяток.

5. Військова справа та мистецтво кіммерійців.

Скіфські старожитності України

1. Початкова територія розміщення скіфів.

2. Письмові джерела про скіфів.

3. Розселення скіфів за Геродотом.

4. Археологічні памятки скіфів VII-IV ст. до н.е.

5. Господарство скіфів, особливості соціального ладу та побуту.

6. Духовне життя та мистецтво скіфів.

Сарматські та пізньоскіфські старожитності України

1. Письмові джерела про сарматів.

2. Періодизація сарматської культури.

3. Поховальний обряд сарматів.

4. Матеріальна культура сарматів.

5. Соціальний устрій та господарство сарматів.

6. Сарматські міграції.

7. Сармати та Стародавній Рим.

8. Кримська Скіфія.

Античні міста-держави Північного Причорноморя

1. Проблеми грецької колонізації. Історіографія питання.

2. Давньогрецькі поліси Північного Причорномор’я та основні етапи їх розвитку. Тіра і Ніконій, Березань і Ольвія, Херсонес, Боспорська держава.

3. Загальні напрями розвитку матеріальної культури грецьких полісів.

4. Соціальний та політичний уклад античних міст.

Давньословянські старожитності України рубежу ер

1. Зарубинецька культура.

2. Культура Поянешти-Лукашівка.

3. Латенська культура.

4. Пшеворська культура.

5. Липицька культура.

Давньослов’янські, готські та гунські старожитності України пізньоримського  часу  та  початку  епохи  

Великого  переселення  народів

1. Черняхівська культура. Локальні групи памяток та їх характеристика.

2. Культура карпатських курганів та її археологічні старожитності.

3. Київська культура та її памятки.

4. Германці та тюркомовні племена у степах Північного Причорноморя.

Словянські старожитності України

другої половини І тисячоліття н.е.

1. Корчацько-празька культура.

2. Пеньківська культура.

3. Колочинська культура.

4. Волинцівська культура.

5. Роменська культура.

Археологія епохи Київської Русі

1. Городища, селища та могильники епохи Київської Русі.

2. Древній Київ.

3. Чернігів та Переяслав.

4. Галич та Білгород-Дністровський.

5. Ремесло Київської Русі.

6. Загальний характер давньоруської матеріальної та духовної культури.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальна робота з викладачем є складовою частиною курсу, має на меті визначення рівня самостійної підготовки студентів до курсу та виконується у вигляді контрольних питань.

За змістовим модулем 1 “Археологія як наука”

1. Значення археологічних даних у відтворенні стародавньої історії людства.

2. Класифікація археологічних памяток.

3. Культурний шар та умови його утворення.

4. Типологічний метод та його характеристика.

5. Статистичний метод та його характеристика.

6. Суть методу стратиграфії.

7. Характеристика основних етапів розвитку археологічної науки в Україні.

За змістовим модулем 2 “Епохи каменю, міді та бронзи”

8. Археологічна періодизація кам’яного віку.

9. Пам’ятки ашельської пори на території України.

10. Час та шляхи заселення території України людиною.

11. Памятки мустьєрської пори на території України.

12. Неандертальські поховання в Криму.

13. Які спеціалізовані знаряддя праці притаманні пізньому палеоліту?

14. Палеоекономіка та палеосоціологія і їх місце в розвитку палеолітознавства.

15. Найважливіші поселення пори пізнього палеоліту.

16. Типи жител пізнього палеоліту.

17. Мезолітична пора як етап переходу до нових форм господарювання.

18. Мікролітична техніка – найвищий рівень розвитку технології обробки каменю.

19. Індивідуальне полювання – новий тип адаптації до нового природного середовища.

20. Передумови виникнення відтворюючого господарства.

21. Археологічні культури мезоліту.

22. Характер поселень та жител мезоліту.

23. Передумови переходу від привласнюючої до відтворюючої економіки.

24. Хід та наслідки “неолітичної революції”.

25. Основні технічні досягнення неоліту.

26. Землеробсько-скотарські культури неоліту.

27. Мистецтво неоліту.

28. Впровадження у виробництво міді та його наслідки.

29. Розвиток землеробства та скотарства в енеолітичну епоху.

30. Землеробські культури епохи енеоліту.

31. Скотарські культури епохи енеоліту.

32. Ідеологічні уявлення найдавніших землеробів та скотарів.

33. Впровадження у виробництво бронзових знарядь та його наслідки.

34. Скарби металевих знарядь як наслідок розвитку обміну.

35. Зміни в розвитку господарства в бронзовому віці.

36. Культури бронзового віку Лівобережжя України.

37. Культури бронзового віку Правобережжя України.

За змістовим модулем 3 “Ранній залізний вік”

38. Впровадження у виробництво залізних знарядь та його наслідки.

39. Особливості памяток чорноліської культури в окремих регіонах її розповсюдження.

40. Історичні свідчення про кіммерійців.

41. Археологічні пам’ятки кіммерійців на території України.

42. Військова справа та мистецтво кіммерійців.

43. Територія розміщення скіфів у період їх передньоазіатських походів.

44. Скіфи у Північному Причорноморї. Головні причини експансії.

45. Розселення скіфських племен за Геродотом.

46. Кургани скіфської знаті у Північному Причорноморї.

47. Побут та військова справа скіфів.

48. Особливості скіфського звіриного стилю.

49. Письмові джерела про сарматів Північного Причорноморя.

50. Епіграфічні джерела про сарматів Північного Причорноморя.

51. Час і обставини появи сарматів у степах Північного Причорноморя.

52. Археологічні памятки сарматів на території України.

53. Особливості поховального ритуалу сарматів.

54. Основні категорії предметів матеріальної культури сарматів.

55. Сарматські міграції.

56. Головні причини грецької колонізації Північного Причорномор’я.

57. Античні памятки Нижнього Подністровя.

58. Античні памятки Нижнього Побужжя.

59. Особливості планіровки та забудови античних міст Північного Причорноморя.

60. Економічні звязки античних міст Північного Причорноморя.

61. Релігія та культи античних міст Північного Причорноморя.

За змістовим  модулем 4 “Археологія словян”

62. Письмові джерела про давніх словян.

63. Характеристика археологічних памяток зарубинецької культури.

64. Характеристика археологічних памяток культури Поянешти-Лукашівка на території України.

65. Характеристика археологічних памяток латенської культури на території України.

66. Характеристика археологічних памяток пшеворської культури на території України.

67. Характеристика археологічних памяток липицької культури на території України.

68. Локальні варіанти черняхівських старожитностей.

69. Характеристика поховального ритуалу черняхівських племен.

70. Характеристика предметів матеріальної культури черняхівського населення.

71. Археологічні памятки культури карпатських курганів.

72. Археологічні пам’ятки київської культури.

73. Археологічні пам’ятки готів на території України.

74. Археологічні памятки гунів на території України.

75. Археологічні памятки корчацько-празької культури на території України.

76. Особливості археологічних старожитностей пеньківської культури.

77. Археологічні памятки колочинської культури.

78. Культура Лука-Райковецька та її памятки.

79. Волинцівські та роменські старожитності.

80. Основні категорії археологічних пам’яток епохи Київської Русі.

81. Древній Київ.

82. Стародавній Чернігів.

83. Древній Переяслав.

84. Стародавній Галич.

85. Середньовічний Білгород-Дністровський ХІІ-ХІІІ ст.

86. Ремесло та духовна культура Київської Русі.

Рекомендована література

                                         Підручники та навчальні посібники

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

2. Авдусин Д.А. Основы археологии. – М., 1989.

3. Великая Скифия. – К. – Запорожье, 2002.

4. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. – К.: Вища школа, 1994.

5. Клейн Л.С. Археологические источники. – СПб.: Фарн, 1995.

6. Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Поднестровья (VI в. до н.е. – IV в. н.е.). – Одесса, 2000.

7. Чмихов І.Т., Кравченко Н.М., Черняков Т.С. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992.

                                                  Базова

8. Анисюткин Н.К. Ранний и средний палеолит Юго-Запада Европейской части СССР. – СПб., 1992.

9. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974.

10. Археологія Української РСР. – У 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1970-1975.

11. Археология Украинской ССР. – В 3-х тт. – К.: Наукова думка, 1984-1986.

12. Археология СССР. – В 20-ти тт. – М., 1981-1996.

13. Баран В.Д. Черняхівська культура. – К.: Наукова думка, 1981.

14. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К.: Наукова думка, 1991.

15. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наукова думка, 1968.

16. Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. – М.-Л., 1949.

17. Граков Б.Н. Ранний железный век. – М.: Наука, 1977.

18. Давня історія України. – В 3-х тт. – К., 1997-1999.

19. Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К.: Наукова думка, 1969.

20. Даниленко В.Н. Энеолит Украины. – К.: Наукова думка, 1974.

21. Збенович В.Г. Трипольские племена Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1974.

22. Колесников М.А. Греческая колонизация Средиземноморья (опыт анализа миграционного механизма). – К., 2003.

23. Крыжицкий С.Д. Архитектура городов Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1974.

24. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. Краткий очерк отечественных теорий колонизации. – К.: Наукова думка, 1986.

25. Максимов В.Е. Зарубинецкая культура на территории УССР. – К.: Наукова думка, 1982.

26. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л., 1976.

27. Массон В.М. Палеолитическое общество Восточной Европы (вопросы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза). – СПб., 1996.

28. Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса. – К.: Наукова думка, 1990.

29. Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель ІХ-ХІІІ вв. – К.: Наукова думка, 1990.

30. Моця О.П. Населення південноруських земель ІХ-ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів). – К., 1993.

31. Петров В.П. Етногенез словян. – К.: Наукова думка, 1972.

32. Смирнов Н.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М.: Наука, 1984.

33. Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. – М.: Наука, 1982.

34. Старожитності України-Русі. – К., 1994.

35. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К.: Наукова думка, 1976.

36. Ткачук М.Е. Археология свободы. – Кишинев, 1996.

37. Толочко П.П. Древняя Русь: очерки социально-политической истории. – К.: Наукова думка, 1987.

38. Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. – К.: Наукова думка, 1984.

39. Толочко П.П. Історичні портрети із історії давньоруської і європейської політики Х-ХІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1990.

40. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К., 1999.

41. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-III вв. до н.е. – М., 1982.

                                           Допоміжна

42. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология. – М., 1966.

43. Андрух С.И. Нижнедунайская Скифия в VI – начале I вв. до н.е. – Запорожье, 1995.

44. Бруяко И.В. Очерки экономической истории населения Северо-Западного Причерноморья в 7 – 3 вв. до Р.Х. – Волжск, 1999.

45. Ванчугов В.П. Белозерские памятники в Северо-Западном Причерноморье. – К.: Наукова думка, 1990.

46. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса. – М.: Наука, 1989.

47. Гладилин В.Н. Проблемы раннего палеолита Восточной Европы. – К.: Наукова думка, 1990.

48. Граков Б.Н. Скифы. – М., 1971.

49. Дзиговський О.М. Культура сарматів Північно-Західного Причорноморя. – Одеса, 2000.

50. Дзиговский А.Н. Очерки истории сарматов Карпато-Днепровских земель. – Одесса, 2003.

51. Добролюбский А.О. Тайны причерноморских курганов. – Одесса: Маяк, 1989.

52. Добролюбский А.О. Античная Одесса. – Одесса: Оптимум, 2004.

53. Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII-IV вв. до н.э. – К.: Наукова думка, 1983.

54. Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. – К.: Наукова думка, 1985.

55. Кравченко А.А. Средневековый Белгород на Днестре (конец XIII-XIV вв.). – К.: Наукова думка, 1986.

56. Лесков А.М. Курганы: находки, проблемы. – Л., 1981.

57. Магомедов Б.В. Черняховские племена Северо-Западного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1987.

58. Мозолевський Б.М. Товста могила. – К.: Наукова думка, 1974.

59. Патокова Э.Ф. Усатовское поселение и могильники. – К.: Наукова думка, 1979.

60. Рикман Э.А. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первые века  н.э. – М.: Наука, 1975.

61. Русяева А.С. Религия и культы античной Ольвии. – К.: Наукова думка, 1992.

62. Секерская Н.М. Античный Никоний и его округа в VI-IV вв. до н.э. – К.: Наукова думка, 1984.

63. Симоненко А.В., Лобай Б.И. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. – К., 1991.

64. Станко В.Н. Мирное. Проблемы мезолита степей Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1982.

65. Субботин Л.В. Памятники культуры Гумельница на Юго-Западе Украины. – К.: Наукова думка, 1984.

66. Терпиловский Р.В., Абашина Н.С. Памятники киевской культуры. – К., 1992.

67. Толочко П.П. Древний Киев. – К.: Наукова думка, 1993.

68. Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. – М.: Наука, 1971.

69. Хазанов А.М. Социальная история скифов. – М.: Наука, 1975.

70. Черненко Е.В. Скифские лучники. – К.: Наукова думка, 1981.

71. Щукин М.Б. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. – СПб., 1994.

Другие работы

задание- Ответить на предложенные 7 вопросов ...


Леонтьев О. Леонтьев О. Леонтьев O. Леонтьев.

Подробнее ...

это паранаука изучающая связь между числами ...


Согласно законам нумерологии совокупность имени даты рождения и подписи создают схему сопутствующую человеку от рождения и до смерти. Магия чисел...

Подробнее ...

тема 3 Организация как функция менеджмента по...


Вариант 1 ? дивизионная структура управления предполагает достаточно широкую автономию для некоторых подразделений называемых дивизионами. Вариа...

Подробнее ...

Эффективность социальной работы это соотноше...


Разработан понятийный аппарат определены методики и методы оценки эффективности социальной работы. контуры и предметы оценки эффективности; 3. р...

Подробнее ...