Відносимо і політику і владу і діяльність політичних партій населення.Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Політологія

Стичинська Анна Броніславівна

Література:

Політологія вивчає політичне життя суспільства в його різноманітних виявах. Відносимо і політику і владу і діяльність політичних партій, населення . Дає змогу пов'язати політичні знання і практику.

Наука політологія виділяється з філософії на зламі средньовіччя та нового часу, батьком є Арістотель .

Політологія як навчальна дисципліна починає формуватися в другій половині XIX ст. Процес її остаточного становлення відбувся на міжнародному колоквіум с політичних наук у 1948 р. В Парижі. Під егідою ЮНЕСКО; сформувався предмет, було вирішено ввести як загальнообов'язкову дисципліну.

Політичні категорії : держава, влада, політ режими, форма устрою нпа

Політологія у контексті сусп. наук

Філософія - основна наука (Платон, Арістотель) досліджували політичні моральні цінності. Одними з перших почали розглядати державу, форма устрою

Історія - побачити яким чином відбувався розвиток науки

Соціологія - дані про осіб соціум

Юридична - категорії, розуміння

Психологія - соц-псих компоненти політ життя людини

Географія - місцезнаходження етнічна будова

Структура політології

 1.  Загальна політологія -вивчає історію політики, розробляє загальні теоретичні та методологічні
 2.  Теорія політ систем та їх елементів - досліджує проблему утворення і функціонування держав партій сусп політ організацій політ режимів шляхом вивчення конституційних та адмін питань
 3.  Теорія соц. управління -  вивчає форми і методи управління соц політ, соц економ, адмін правовими процесами та вивчає проблеми участі у політиці
 4.  Теорія політ ідеології - досліджує роль і функції ідеології в системі політ влади, досліджує історію і розвиток політ теорій концепцій доктрин та особливості їх реалізації та розвиток в суспільстві
 5.  Теорія міжнародних відносин - міжнародні відносини. Вивчення проблем нац та світової політики мирне співіснування держав с різним соц. устроєм, міжнародна політика в різних сферах, діяльність міжнародних організацій.
 6.  Практична політологія - здійснює прикладні та порівняльні дослідження у конкретних політичних технологіях. Наприклад політичний маркетинг, державне управління

Політологія дає знання про розвиток думки про об'єкт та предмет політології, про динаміку розвитку політ. життя, про політ. процеси, про політ. проблеми, про взаємодію політичних інтересів,  про розвиток політичних інститутів, свідомості і культури, про об'єкти і суб'єкти політ. процесів, про роль людини в сучасному політичному світі, про теорію влади та владних відносин, про політичну систему, про ерокторальну поведінку, протсвітовий політичний процес та ін.

Функції політології :

 1.  Теоретико-пізнавальна - дає змогу вивчити та систематизувати політичні явища
 2.  Методологічна - охоплює способи, методи, принципи теоретичному дослідження політики
 3.  Світоглядна - утверджують отримані нами цінності, ідеали, норми, стверджує нашу політичну культуру, також ця функція впливає на змогу оцінити конкретні політичні події
 4.  Описова (дискрекптивна) - досліджує політичну реальність, співставляючи з уже існуючими соц.-політ. Стандартами
 5.  Виховна (освітня) -  розповсюдження надбань політичної теорії та практики для широких мас
 6.  Прогностична (передбачення)
 7.  Інтегруюча (ідеологічна) - відображається у політичній поведінці та свідомості, спрямована на розробку стратегій та напрямків розвитку суспільства
 8.  Прикладна (управлінська) - передбачає вироблення практичних рекомендацій щодо механізмів та шляхів практичної реалізації знань та утворення процесів

Методи політології:

 1.  Історичний
 2.  Соціолгічний
 3.  Інституціональний - вивчення політ інститутів
 4.  Емпіричний - досліджує політичну дійсність шляхом використання статистики
 5.  Системний - розглядає політичне життя суспільства як системи
 6.  Структурно-функціональний - ділимо на багато елементів
 7.  Соціально-психологічний (біхіриовіський) - показує зв'язок політології  з психологією
 8.  Політичне моделювання - передбачає оперативну оцінку розвитку подій на основі яких можливо прийняти ефективні рішення
 9.  Порівняльний - дає змогу співставити політичні явища,визначити спільні і відміні риси
 10.  Антропологічний -
 11.  Нормативно-цінностний - виробляє певний ідеал політичного устрою і шляхи до нього

Принципи політології

 1.  Структури
 2.  Історизму
 3.  Функціонування

Закони політології

 1.  Закон структури
 2.  Функціонування
 3.  Розвитку

Історія розвитку зарубіжної політинчої думки

Епоха

Особливості

Представники

Древнього Сходу

Політична думка не виділялася в окрему галузь знання, відображала ст в міфологічній формі, панувало божественн походження влади

Хамураппі, Заратустра, Лао Дзи, Будда, Конфуцій

Древня Греція і Рим

Поступове звільнення поглядів від міфолгічної форми, аналіз устрою держави, визначення ідеальної форми правління

Гомер Піфагор Сенека  Платон Цицерона Демокріт

Середньовіччя

Обґрунтування теологічної природи влади, вагома роль релгї у політиці

Августин Блажений, Фома Аквінський

 

Джерела:

Шумерські закони

Вавилон - закони хамураппі

Тема: Влада

Концепції влади:

1. Біхевіориситиська - влада при цій концепції розглядається як особливий вид влади при якій одна група підкоряється іншій. Вона запропонувала 3 моделі політичного процесу:

        а)силова модель

        б) ринкова модель ( влада продається і купується)

        в) ігрова модель ( політика - театр і поле гри)

2. Психологічна (Фрейда та Юнг) - влада поведінка людей яка керується підсвідомість та свідомістю. Бажання до влади є проявом фізичної та психічної неврівноваженості

3. Системна -  існування влади залежить не від індивідуальних відносин, а від соціальної системи

     а)макропідхід - влада є способом організації, посередником у політичній системі, умови виживання цієї системи та засобом рішень

     б)мезопідхід - влада аналізується у співвідношень з системами; є засобом соціального спілкування

     в)мікропідхід - влада є засобом взаємодії індивідів в рамках специфічної системи

4. Телеологічні - влада є засобом для досягнення поставленої мети

5. Структурно-функціональна - влада відносини між підлеглими та керівниками

6. Реліціаністьска - влада є відношенням між особами в якій один чинить вплив на іншого

   а)підхід опору

   б)обмін ресурсами

   в)зони впливу

7. Інструменталістьска - влада є способом використання певних засобів насильства та примуси

8. Конфліктна - влада є способом вирішення конфлікту

9. Марксистка - влада має класовий характер

Політична влада - це здатність право та можливість здійснювати визначальний вплив на політ діяльність та політичну думку людей та їх об'єднань

Особливості політичної влади:

 1.  Представництво  політичним суб'єктом інтересів спільноти яку він представляє   
 2.  Інституціональна - це розв'язання політичним суб'єктом проблем суспільства
 3.  Політична діяльність - це здатність знати засоби розв'язання соціальних проблем

Функції :

 1.  Інтегративна - полягає в об'єднані політичних сил в суспільстві
 2.  Регулятивна - спрямовує політичну волю мас на регулювання діяльності суспільства
 3.  Мотиваційна - формування мотивів  політичної поведінки
 4.  Стабілізуючи - націленість на розвиток політичної системи та громадянського суспільства

Суб'єкт влади - це соціальні групи, політичні лідери та інші носії влади

Первинні суб'єкти : Народ - як єдине джерело влади і гарант Конституції 

Вторинні суб'єкти : Малі групи, представницькі колективи, партії

Об'єкт влади - це явища і процеси на які спрямовані дії органами влади. Це всі сфери життя.   

Форми політинчоі влади:

 1.  Панування - абсолютне або відносне підкорення одних людей волі інших
 2.  Політичне керівництво - реалізується через прийняття певних рішень
 3.  Управління

Форми політичної влади:

 1.  Монархія ( абсолютна, конституційна)
 2.  Тиранія - одноосібне диспатичне управління
 3.  Аристократія - влада превелийованоі групи
 4.  Олігархія - влада багатих
 5.  Теократія - влада божественна
 6.  Охлократія - влада народу
 7.  Демократія - влада народу

Легітимність - форма підтримки виправдання правомірності застосування влади і здійснення правління державою

Джерела легітимності - народ, уряд, зовнішньополітичні структури

Класифікація легетимності

 1.  Традиційна - влада спадкова
 2.  Харизматична - віра в харизматичного лідера
 3.  Раціональна - віра в законність існуючого порядку і професіоналізм владних струткур

Дерджавна влада вища форма політичної влади, закріплюється за певною георгафічною територією, зв'язок індивідуума шляхом підданства, влада суверенна і неподільна

Тема: Політика

Політика  - це одна зі сфер життєдіяльності суспільства

                 - це спосіб організації інтересів соціальних груп, їх підпярядкування

                - це сфера виявлення інтересів різних соціальних груп

                - це рух соціальних груп та соціальних спільнот, які прагнуть здійснити свої інтереси через загальний інтерес

               - це чинник становлення людини, як вільної, унікальної та неповторної

               - це система певних суспільних відносин, взаємодія класів, націй, держав між собою

               - це сукупність дій, заходів чи установ, за допомогою яких здійснюється узгоджується інтереси різних верств населення

               - це прагнення здобуття та утримання державної влади та цілеспрямованого впливу на неї

               - це участь у справах держави у визначені форм, завдань та зміст його діяльності

               - це наміри мета та способи дії політичної еліти та її оточення

               

   Це механізм за допомогою якої громадяни прагнуть захистит власні інтереси. в античні часи політика була благородною справою. Арістотель називав політику як мистецтво урарвління

  

     Способи тлумачення політики:

 1.  Політика як діяльність на етичних засадах - метою такої політики є справедливість як вище благо
 2.  Політика як засіб егоїстичних цілей
 3.  Ціннісно-нейтральне розуміння політики - тлумачення політики раціональне як сфера діяльності, яка регулюється правовими та соціальними нормами

Політика - це сфера життєдіяльності суспільства, взаємин різних груп  щодо утримання та реалізації влади для здійснення своїх інтересів та потреб та вироблення рішень для країни

Розмежування політики за критеріями :

 1.  За сферам суспільного життя
 2.  За орієнтацією
 3.  Внутрішня
 4.  Зовнішня
 5.  За масштабами
 6.  Міжнародна
 7.  Світова
 8.  Локальна
 9.  Регіональна
 10.  За носіями та суб'єктами 
 11.  Політика держави
 12.  Політика партії
 13.  Політика руху
 14.  Політика особи
 15.  За терміном дії 
 16.  Короткострокові
 17.  Середньострокову
 18.  Довгострокова

 Функції політики:

 1.  Задоволення владнозначухьгруп населення
 2.  Рацонілізація протирічь і конфліктів
 3.  Примус в інтересах окремих верств населення або суспільства в загалом
 4.  Інтеграція різних верств населення, шляхом підпорядкування їхніх  інтересів
 5.  Соціалізація особистості
 6.  Забезпечення послідовності та оновлюваності соціального розвитку

 3 рівні існування політики

 1.  Світовій рівень
 2.  Макрорівень (окремий регіон чи держава)
 3.  Мікрорівень (окремі фірми, партії)

 Засади демократичної політики:

 1.  Оптимальне поєднання класового та загальнолюдського
 2.  Гуманістична спрямованість (подолання злочиності)
 3.  Моральність здійснення політики
 4.  Громадянські суть та патріотизм

Що треба враховувати:

1. Історичні умови

2. Геополітичні умови

3. Георгафічне розташування

4. Рівень участі громадян в політичних процесах

5. Національну ментальність та рівень розвитку політичної свідомості

6. Етнонаціональний та демографічний чинник розвитку

7. Реальну міжнародну ситуацію та ставлення інших країн

8. Відповідність політичних ідеалів і завдань історії, традиціям

Тема: Держава

Держава - багатоаспектне суспільне утворення, територіально організоване та політично незалежне суспільство

 Складові елементи:

 1.  Територія
 2.  Населення
 3.  Політична влада
 4.  Сувернітет - це верховенство влади всередині країни та незалежність поза ії межі

Держава володіє монополією на застосування примусу не лише до громадян, а також до іноземців. Монополіст на введення законів, встановлення податків.

 Форми державна устрою:

1. Унітарна

2. Федеративна

3. Автономія

Форма державного правління:

 1.  Монархія
 2.  Абсолютна
 3.  Дуалістична
 4.  Республіка
 5.  Президентська
 6.  Парламентська
 7.  Змішана

Політичний режим:

Демократичні:        

Ознаки: свобода слова; забезпечення прав людини; багатопартійність; поділ влади на три гілки; існування опозиції; існування гром. організацій; законодавчий орган обирається виключно народом; єдиним носієм влади є народ; громадянське суспільство здійснює ефективний контроль над державою;

Види:

 1.  Пряма (представницька)
 2.  Непряма (безпосередня)

Недемократичні

 1.  Толітарний режим - притаманний абсолютна влада однієї людини або групи осіб; всеосяжної контроль держави над суспільством; систематичне використання насильства; застосування репресій; заборона існування опозиції; однопартійного система; жорсткий державний контроль над життям; одержавлення всього суспільного життя;повна цензура; існування ідеології
 2.  Авторитарний режим - зосередження влади в руках однієї особи або групи осіб, але не така жорстока як тоталітарному; обмеження прав людини; обмеження діяльності різних партій; відсутній поділ влади; часткова цензура; головна опора - армія, поліція, міліція, зсу; часткові репресії

Тема: Партійна система

Партійна система - це сукупність політичних партій

Ознаки

Переваги

Недоліки

Приклади

Двопартійна

1.Наявність декількох партій серед яких 2 найпотужніші

2. Формування складу уряду партією яка перемагла на виборах

3. Впливова опозиція з боку партіі що програла

4. Характерна для  демократичного режиму

Стабільність однопартійного уряду, оскільки нема внутрішніхь конфліктів

Надмірна концентрація сил на міжпарітйному протистоянні

Консерватизм виборчого процесу

США, Автсралія

Обмеженого плюраризму

1.Багато партій, серед яких в уряді представленно декілька

2. Відсутність позасистемної опозиціі

3.характерна для дем режиму

1.Орієнтація партій на участі в уряді

2.Відсутність гострих ідеологічних суперечностей

Можлива нестабільність урядових коаліцій

ФРН, Франція, Австрія, Чехія

Поляризований плюраризм

1. Багато партій серед яких є дві ( праві ліві)

2. Уряд формується з партій центру

3. Між партіями існує гостра ідеологічне розмежування

В разі сили політ. центру може існувати стабільний уряд

В разі слабкості центру монополізація влади

Італія, Латвія

Атомізована система

1.Багато партій, але вони невпливові

2. Уряд формується на позапартійний основі

3. Характерна для авторитарного чи демократичного режиму

Є можливість сконцентруватись на загальнодержавних проблемах

Преспективна нестабійльність політичноі системи

Грузія, Польша, Узбекітсан

Однопартійна система

 1.  Існіування однієі легальноі парітії
 2.  Влада обєднується
 3.  Характерна для авторитарних режимів

В критичні часи для держави ця систма здатна стабілізувати стан

Потенційна нестабільність і можливий крах системи

Куба

Гегемоністька

 1. Існування партіі гегемону, а інші сателіти
 2. Влада об'єднується
 3. Характерна для авторитарних та тоталітарних

В критичні часи для держави ця систма здатна стабілізувати стан

Потенційна нестабільність і можливий крах системи

Китай, В'єтнам

Домінування

 1. Існування декількох партій, але тривала і безперервна перемога однієї партії (>20р)
 2. Уряд формується з цієї
 3. Для демократичних

Стабільність однопартійного уряду, оскільки нема внутрішніхь конфліктів

Надмірна концентрація сил на міжпарітйному протистоянні

Консерватизм виборчого процесу

Швеція,

Японія

2,5 партій

 1. Існує багато партій, але в уряд проходить 2-4
 2. Для того, щоб отоимати більшість одна партія має обєднатись з 3ю

Стабільність однопартійного уряду, оскільки нема внутрішніхь конфліктів

Надмірна концентрація сил на міжпарітйному протистоянні

Консерватизм виборчого процесу

Німеччина,

Україна

Багатопартійність буває:

 1.  Блокова - схожа ідеологія та мета, об'єднуються до виборів
 2.  Коаліційна - 2,5 партія

Політична партія - це організована група людей, що виражає інтереси тих чи інших верств населення і прагне реалізації своєї мети шляхом досягнення влади.

Ознаки :

 1.  Організаційна оформленість
 2.  Налаштованість на владу
 3.  Пошук масової опори (електорат)
 4.  Ідеологічність певних доктрин
 5.  Наявність прогармної мети

 Виборчі система -  це сукупність засобів і прийомів які допомагають формувати владу

Види:

 1.  Мажоритарна
 2.  Пропорційна
 3.  Змішана

Мажоритарна - переможець, той хто набрав найбільшу кількість голосів

1.абосолютна

2.більшості

Пропорційна - місця в парламенті отримуються пропорційно кількості поданих за них голосів.

1.голосують за список

2.голосують за партію

3.самі формують список партії

Види виборів:

 1.  За територіальною ознакою:
 2.  Загальнонаціональні
 3.  Місцеві або муніципальні
 4.  За часом проведення
 5.  Чергові
 6.  Позачергові
 7.  Повторні
 8.  Довибори
 9.  За об'єктом обрання
 10.  Голови держави
 11.  Парламенту
 12.  Місцевих органів самоврядування
 13.  За наслідками
 14.  Дійсні
 15.  Недійсні

Політичний конфлікт - це постійно діюча форма боротьби за владу

Види політичного конфлікту :

 1.  Конфлікт цінностей
 2.  Конфлікт інтересів
 3.  Конфлікт ідентифікації

Види відречення конфліктів:

 1.  Переговори
 2.  Посередник
 3.  Арбітраж
 4.  Відкладення конфліктів
 5.  Поступка

Д/з

1.порівння програм партій

2. Види конфліктів

Другие работы

і. Кезкелген тілдік ~~былысты~ соны~ ішінде т...


Ойсыл?ара атауы ??ымды? жа?тан т?йе деген ма?ынаны білдіреді. Формалы? т?л?алануы жа?ынан ойсыл?ара деген толы? ма?ыналы ?ш с?зді? кірігуінен жа...

Подробнее ...

___ ___________________ 2012 г.


Перечень вопросов выносимых на экзамен по дисциплине Налоговый учет и отчетность для группы 41Н09 специальности 080107 Налоги и налогообложение ...

Подробнее ...

по количеству воспитанников охваченных данно...


Опираясь на массовый педагогический опыт формы воспитательной работы можно дифференцировать по следующим признакам: 1 по количеству воспитанников...

Подробнее ...

записка папка Графічна частина на листах своє...


На кожній деталі вказують напрям нитки основи розкладання деталей на тканини. При виконані розкладки враховують ширину тканини і як вона складена...

Подробнее ...