на тему- ldquo;Обґрунтування економічних параметрів проекту промислового підприємстваrdquo; для студентів ІБЕІТ.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка підприємства” на тему: “Обґрунтування економічних параметрів проекту промислового підприємства” для студентів ІБЕІТ спеціальностей “Менеджмент організацій” і “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” денної та заочної форм навчання. - Одеса: 2012.-35 с.

Укладач: Продіус Ю.І., к.е.н., доц.

Зміст

стор

З

Загальні положення

Методичні рекомендації призначені для виконання курсового проекту з дисципліни “Економіка підприємства” на тему: “Обґрунтування економічних параметрів проекту промислового підприємства”. Мета курсового проекту - формування у студентів знань, навичок, світогляду, достатніх для ефективного відання господарчої діяльності підприємства з урахуванням поточного та майбутнього періодів часу на основі практичного застосування теоретичних узагальнень лекційного матеріалу та спеціальної літератури.

Вхідні дані взяті умовно, мають місце також певні методичні відхилення у порівнянні з існуючою практикою.

Завдання (вхідні дані) видаються індивідуально. Можливе їх корегування згідно зі змінами урядових нормативів (положень) (див. додаток 3).

В загальному випадку будова пояснювальної записки курсового проекту може бути такою:

Титульний аркуш.

Зміст курсового проекту (з вказанням сторінок).

Завдання до виконання курсового проекту.

Вступ.

 1.  Визначення витрат на матеріали та комплектуючі вироби.
 2.  Визначення необхідної сумарної величини капіталовкладень для будівництва підприємства.
 3.  Визначення амортизаційних відчислень.
 4.  Визначення необхідної кількості технологічного устаткування.
 5.  Визначення чисельності працюючих (за категоріями).
 6.  Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих);
 7.  Визначення витрат на утримання і експлуатацію устаткування.
 8.  Визначення загальновиробничих витрат.
 9.  Визначення витрат на збут (позавиробничих витрат).
 10.  Визначення адміністративних (загальногосподарських витрат).
 11.  Визначення повної собівартості одиниці продукції за калькуляційними статтями.
 12.  Визначення витрат виробництва річного випуску продукції за економічними елементами.
 13.  Визначення показників ефективності виробничої діяльності підприємства.
 14.  Визначення величини сумарного нормативу оборотних коштів (оборотного капіталу) та показників ефективності їх використання.
 15.  Визначення показників, резервів і факторів підвищення рентабельності.
 16.  Визначення суми прибутку при різних обсягах виробництва на основі графіка беззбитковості.
 17.  Пропозиції щодо використання конкретного інструменту, що задається завданням для підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки.

Список використаної літератури.

Кожний наступний розрахунок чисельного матеріалу ведеться, починаючи з приведення відповідної формули та розкриття значення її символів та одиниць виміру.

Пояснювальна записка курсового проекту оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки й техніки”.

Курсовий проект оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) українською мовою.

При рукописному способі курсовий проект виконують через півтора інтервалу; при друкарському - із розрахунку не більш 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення й висотою букв і цифр не менше 1,8 мм, слід використовувати шрифт Times New Roman Суг; розмір шрифту (кегль) 14 пунктів; відстань між рядками 1,5 інтервалу; верхне, нижнє і ліве поле - 20 мм; праве поле - 10 мм.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів.

Заголовки (назви) розділів (глав) і підрозділів (параграфів) варто розташовувати в середині рядка і друкувати малими літерами, крім першої великої, без крапки вкінці. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків.

Не допускається розміщати заголовки (назви) розділів і підрозділів в нижній частині сторінки, якщо після них розташований тільки один рядок тексту.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами, дотримуючи наскрізну нумерацію всього тексту. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки вкінці.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовому проекту безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті.

Ілюстрації повинні мати назву, що поміщають під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією поміщають пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словами “рисунок”, що пазом із назвою ілюстрації поміщають після пояснювальних даних, наприклад: Рисунок 3.1- Назва рисунку.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Номер таблиці, її назва розміщується зліва над таблицею без крапки вкінці, наприклад:

Таблиця 1.2- Назва таблиці

Назва рядків

Назва граф таблиці

1

2

3

4

1.

2.

При розподілі таблиці на частини допускається її головку і боковик заміняти відповідно номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і рядки першої частини таблиці. Слово “Таблиця” вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть справа: Продовження таблиці 1.2 з указівкою її номера, наприклад:

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

1.

2.

Формули в курсовому проекті нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номер формули пишеться біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад, (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення позначень символів чи числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони представлені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули слід виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Вимоги до змісту

У змісті роботи вказуються найменування та номери початкових сторінок усіх розділів. Зміст повинен включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури.

Вимоги до вступу

Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина курсового проекту. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість (дається характеристика сучасного становища промисловості України, зокрема машинобудівного комплексу України; наводиться характеристика продукції, що планується випускатися підприємством); визначаються об’єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи дослідження, за допомогою яких воно проводилось.

Вимоги до висновків

Однією з найважливіших частин курсового проекту є висновки, зроблені проектантом. Саме тому необхідно приділити даному розділові особливу увагу. Висновки повинні містити стислі за обсягом (не більш ніж 2 стор.) лаконічні поради та констатацію фактів, котрі встановлені проектантом як результат виконання курсового завдання. Саме даний розділ відображає ступінь розуміння проектантом зробленої ним роботи.

Проектант наводить: економічний зміст проведених ним розрахунків та отриманих результатів; економічні явища, які йому вдалося встановити чи виявити;

теоретичні відомості, розглянуті раніше на лекційних заняттях, що тепер підтверджені цифровими даними;

економічне обґрунтування прийнятих під час виконання проекту проектних рішень, пов’язаних зі зміною економічної ситуації, вибору альтернативних варіантів тощо; власні рекомендації для проектантів, котрі будуть виконувати дану роботу після нього та для дослідників реальних економічних явищ.

 1.  Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючі вироби. Розрахунки виконуємо за слідуючими формулами:

Ц (без ПДВ) = Ц (з ПДВ) Ц (з ПДВ) / 6, де Ц (без ПДВ) - ціна без врахування ПДВ, тис.грн;

Ц (з ПДВ) - ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн;

Пр = Пв • N ,

де Пр - потреба матеріалів на річний випуск продукції, тонн;

Пв- потреба матеріалів на один виріб, тонн;

N - річна програма, шт.

ВТр = Ц (без ПДВ) •Пр, де ВТр - витрати на річну програму, тис.грн;

Ц (без ПДВ) - ціна без врахування ПДВ, тис.грн;

Пр - потреба матеріалів на річний випуск продукції, тонн.

ТЗВ = 0,1 * ВТр, де ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати, тис. грн;

ВТр - витрати на річну програму, тис. грн;

ЗВТ = ВТр + ТЗВ, де ЗВТ - загальні витрати, тис. грн.;

ВТр - витрати на річну програму, тис. грн.;

ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати, тис. грн.

Результати розрахунків (на річний обсяг продукції) зводимо в таблицю 1.1.

Визначаємо витрати на паливо і енергію для технологічних і побутових потреб (умовно приймається 30% від вартості матеріалів і комплектуючих):

Вп = 0,3 • ЗВТ,

де Вп - витрати на паливо і енергію до технологічних і побутових потреб, тис. грн.;

ЗВТ - загальні витрати на матеріальні ресурси і комплектуючі, тис. грн.

Таблиця 1.1 - Розрахунок витрат на матеріальні ресурси ( на річний обсяг п

родукції)

Вид матеріальних ресурсів

Одиниц і виміру

Ціна за одиницю (без ПДВ), тис.грн.

Потреба

матеріалів,

тонн

Витрати на річну програму, тис.грн.

Транспортно- заготівельні витрати, 10% від ВТр

Загальні

витрати,

тис.грн.

ВТр+ТЗВ

на 1 виріб

на річний випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Основні матеріали:

 •  чавун
 •  сталь
 •  кольорові метали

2. Комплектуючі вироби:

 •  електр.дви

гуни

 •  електр. ап

паратура

 •  підшипники

і.т.д.

Всього:


 1.  Визначення необхідної сумарної величини капіталовкладень для

будівництва підприємства

Визначаємо необхідну сумарну величину капіталовкладень для будівництва підприємства:

 1.  Визначаємо величину капіталовкладень на один виріб, тис. грн.:

вк = пвк • м,

де ВК - величина капіталовкладень на один виріб, тис. грн.;

ПВК - питома величина капіталовкладень на одну тону маси виробу, тис. грн.;

М - маса виробу, т.

 1.  Визначаємо сумарну величину капіталовкладень для будівництва підприємства з заданим обсягом річної програми, тис. грн.:

СВК = ВК • N,

де СВК - сумарна величина капіталовкладень для будівництва підприємства, тис. грн.;

ВК - величина капіталовкладень на один виріб, тис. грн.;

N - річна програма, шт.

 1.  Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу), застосовуючи структуру передбачену завданням:

БВ = СВК • X, де БВ - балансова вартість, тис. грн.;

СВК - сумарна величина капіталовкладень для будівництва підприємства, тис. грн.;

X - частка групи основних фондів в загальній структурі.

 1.  Визначення амортизаційних відчислень

Визначаємо амортизаційні відчислення і розкриваємо сутність цієї категорії:

 1.  Визначаємо величину амортизаційних відчислень по кожній групі основних фондів, тис. грн.:

AM = ПВ • НАВ,

де AM - сума амортизаційних відчислень, тис. грн.;

ПВ - первісна вартість, тис. грн.;

НАВ - норма амортизаційних відрахувань (розрахункова).

 1.  Визначаємо загальнорічну суму амортизаційних відчислень, тис. грн.:

РАМ = AMI + АМ2 + АМЗ + АМ4, де РАМ - загальнорічна сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.;

AMI, АМ2, АМЗ, АМ4 - сума амортизаційних відрахувань за відповідними групами, тис. грн.

Результати розрахунків пунктів 2 і 3 зводимо в таблицю 3.1.


Таблиця 3.1 - Розрахунок величини капітальних вкладень та амортизаційних     відрахувань

Наявні основні засоби згідно Податкового кодексу України

Балансова вартість, тис.грн.

Нормативний строк служби, років

Норма амортизаційних відрахувань, %

Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.

Будинки

20

5

Транспортні машини і інше

5

20

Машини та обладнання

5

20

ЕОМ, інформаційні системи і інше

2

50

Всього:

 1.  Визначення необхідної кількості технологічного устаткування

Визначаємо необхідну кількість технологічного устаткування:

Розраховуємо дійсний річний фонд роботи одиниці обладнання:

Фд = Фкал. - Фвих. - Фсвят. - Фпередсвят. - Фремонт., де Фд. - дійсний річний фонд роботи одиниці обладнання, год.;

Фкал. - кількість годин у році;

Фвих. - кількість годин у вихідні дні, що є у цьому році;

Фсвят. - кількість годин у святкові дні, що є у цьому році;

Фпередсв. - кількість годин у передсвяткові дні, що є у цьому році (кількість передсвяткових днів - 6);

Фремонт. - середня кількість часу ремонту одиниці обладнання за рік, год.

Знаходимо кількість верстатів (п):

Tн * Nшт

п = ,

Фд*Кв

де Тн - нормативна верстатомісткість одного виробу, тис. верстатогодин;

N шт. - річна програма, шт.;

Фд - дійсний річний фонд роботи одиниці обладнання, год.;

Кв - коефіцієнт виконання норм виробітку.

Другие работы

ЮРГУЭС УТВЕРЖД.1


1 Сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России ее месте в мировой и европейской цивилизации; сфо...

Подробнее ...

Themes to which lerners cn bring personl resp...


Using visul medi using photos nd slides to illustrte spects of the novel the techer my mke use of visul techniques in order to explin certin chr...

Подробнее ...

раз в минуту. Вдох укорачивается а выдох удл...


азота. ? количество растворенного азота и по мере удлинения времени подводных работ. При быстром ? давления например экстренном подъеме водолаза...

Подробнее ...

методического.


Видеолекция 1 ч. Видеолекция 1 ч. 4567; видеолекция 2 ч. Видеолекция 2 ч.

Подробнее ...