Тема. Поняття комп~ютерного вірусу.Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Урок № 13

Тема. Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифiкацiя вiрусiв i троянських програм. Призначення, принцип дії та класи класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами. Практична робота № 5 «Захист комп’ютера від вiрусiв».

Мета: розглянути: ознаки ураження ПК вірусами; методи захисту ПК від вiрусiв; принципи вибору антивірусної програми;

ввести поняття: комп’ютерного вiрусу; антивiрусної програми; карантину;

сформувати вмiння: працювати з антивiрусними програмами.

Хід уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

Я думаю, вам вiдоме поняття «комп’ютерний вiрус». Хто з вас може вiдповiсти на питання: що називають комп’ютерним вiрусом?

Коли з’явився перший вiрус?

Хто створює комп’ютернi вiруси?

На сьогоднiшньому уроцi ми спробуємо розглянути цi та iншi питання.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

1. Комп’ютерні вiруси

Багато хто принаймнi чув про комп’ютернi вiруси i про те, яких прикрощiв вони можуть завдати користувачевi ПК. Дiї вiрусiв можуть бути не дуже небезпечними: несподiванi звуковi або графiчнi ефекти, перезавантаження комп’ютера, змiна функцiй клавiш на клавiатурi тощо. Однак iснують вiруси, якi можуть спричинити серйознi збої у роботi комп’ютера: псування даних на дисках, втрату програм, видалення iнформацiї, необхiдної для роботи комп’ютера, i навiть переформатування жорсткого диска.

Комп’ютерний вiрус — це програмний код, що може несанкцiоновано формуватися, запускатися й самовiдтворюватися.

Пояснимо цi властивостi вiрусiв. Оскiльки, комп’ютернi вiруси є програмами, вони можуть виявитися лише пiд час запуску на виконання. Поки вiрус не запущений, вiн може досить довго знаходитися на диску у «сплячому» станi i не завдавати нiякої шкоди. Важливо знайти вiрус ще до того, як вiн встигне виявити себе. Це принцип роботи всiх антивiрусних програм, призначених для боротьби з вiрусами.

Пiсля свого запуску вiрус може створювати власнi копiї, тобто нові фрагменти програмного коду. Цi копiї можуть не збiгатися з оригiналом. Розмноження вiрусу вiдбувається, як правило, через оперативну пам’ять комп’ютера. Код вiрусу потрапляє в пам’ять разом iз завантаженим зараженим файлом i звiдти починається зараження інших файлiв, передусiм файлiв операцiйної системи (файловi вiруси).З пам’ятi вiрус може перемiщатися також у завантажувальнi сектори дискiв (завантажувальнi вiруси). Щоб зрозумiти, яку шкоду спричиняють вiруси, потрiбно розiбратися в їх класифiкацiї.

2. Класифiкацiя вiрусiв

Об’єкти, до яких вносяться комп’ютернi вiруси, називаються середовищем iснування вiрусiв. Залежно вiд середовища iснування розрiзняють такi типи вiрусiв.

 •  Файлові вiрусипроникають у файли, що виконуються (exe, com, bat), у системнi файли, файли драйверiв (sys, drv, vxd), файли бiблiотек (DLL), а також у ряд iнших типiв файлiв. Пiсля вкорiнення файловi вiруси починають розмножуватися пiд час кожного запуску файла.
 •  Завантажувальнi вiруси — заражають завантажувальний сектор диска (Boot сектор) або сектор, що мiстить програму системного завантажувача вiнчестера (Master Boot Record). Такий вiрус замiщає собою програму в завантажувальному секторi, внаслiдок цього потрапляє до оперативної пам’ятi й перехоплює керування вiдразу пiд час завантаження операцiйної системи.
 •  Файловозавантажувальнi вiруси можуть проникати як уфайли, такi в завантажувальнi сектори. До таких вiрусiв належать, зокрема, стелс-вiруси i найнебезпечнiшi екземпляри полiморфних вiрусiв.
 •  Макровiруси проникають у файли документiв (пакет Microsoft Office) й iншi файли, пiдготовленi в додатках, що мають свою мову макрокоманд. Формально цi вiруси є файловими, але заражають вони не файли, що виконуються, а файли даних. Небезпека макровiрусiв не стiльки в їхнiй руйнiвнiй дії, скiльки в поширеності документiв, пiдготовлених у популярних системах Word i Excel.
 •  Мережнi вiруси поширюються по комп’ютернiй мережi. Особливiсть цих вiрусiв полягає в тому, що вони заражають тiльки оперативну пам’ять комп’ютерiв i не записуються на носiї iнформацiї.
 •  Можлива класифiкацiя вiрусiв не тiльки за середовищем їхнього iснування, а й за iншими характеристиками, за способом зараження, за руйнiвними можливостями, за алгоритмом роботи.
 •  У зв’язку з iснуванням рiзних способiв зараження часто використовують термiни «резидентний» i «нерезидентний» вiрус.
 •  Резидентнi вiруси потрапляють до оперативної пам’ятi комп’ютера i можуть постiйно виявляти свою активнiсть аж до вимикання або перезавантаження комп’ютера.
 •  Нерезидентнi вiруси, навпаки, до пам’ятi не потрапляють i активнi лише протягомчасу, пов’язаного з виконаннямпевних завдань.

Класифiкацiя вiрусiв за алгоритмом їхньої роботи неможлива через велику кiлькiсть (десятки тисяч) вiрусiв. Алгоритми роботи нових вiрусiв набагато витонченiшi вiд алгоритмiв вiрусiв, що створенi десять рокiв тому. До вiрусiв зi складним алгоритмом роботи належать полiморфнi вiруси. Їх важко виявити, тому що вони мають зашифрований програмний код, який є нiби безглуздим набором команд. Розшифровування коду виконується самим вiрусом у процесi його виконання.

Вірусами зi складним алгоритмом є також стелс-вiруси. Їх неможливо побачити пiд час перегляду файлiв засобами операцiйної системи. Стелс-вiруси можуть перехоплювати звернення до операцiйної системи. Пiд час вiдкриття ураженого файла вони негайно видаляють iз нього свiй програмний код, а пiд час закриття файла вiдновлюють його.

3. Антивiруснi програми

Для захисту вiд вiрусiв розробляються спецiальнi антивiруснi програми, що дозволяють виявляти вiруси, лiкувати зараженi файли й диски, запобiгати пiдозрiлим дiям. Сучаснi антивiруснi програми—це комплекси, що поєднують функцiї детектора, ревiзора й охоронця. До таких комплексiв належить широко вiдома програма Norton Antivirus, а також пакет AmiViral Toolkit Pro (скорочено AVP). Останнiй — найпопулярнiший у країнах СНД — створено в Росiї в лабораторiї Є. Касперського.

Профiлактичнi заходи

З вiрусами можна боротися не тiльки після їхньої появи, а й шляхом виконання певних профiлактичних заходiв, якi зменшують ймовiрнiсть зараження або вiрусної атаки.

 •  Мозковий штурм

Спроба учнiв сформулювати головнi профiлактичнi засоби.

Очiкуванi вiдповiдi:

Перед використанням чужих носiїв iнформацiї обов’язково перевiряйте їх на наявнiсть вiрусiв. Не запускайте неперевiренi файли, якi отриманi з мережi та електронною поштою.

Слiд регулярно виконувати копiювання цiнної iнформацiї на зовнiшнi носiї.

Завжди майте пiд рукою завантажувальний диск iз антивiрусною програмою.

Виконуйте перiодичну перевiрку пам’ятi та всiх дискiв вашого комп’ютера за допомогою свiжих версiй антивiрусних програм.

Вчасно оновлюйте свої антивiруснi програми. Тiльки за постійного вiдновлення версiй антивiрусних програм можна встигнути за «творцями» нових вiрусiв i бути впевненими, що вашi данi й диски не будуть ураженi.

Якщо, незважаючи на вжитi заходи, ваш комп’ютер заражений вiрусами, скористайтеся будь-якою антивiрусною програмою.

IV. Практична робота№5. Інструктаж з технiки безпеки

1. Запустiть вказану вчителем антивiрусну програму.

2. Визначте за допомогою довiдки, якi операцiї виконує ця програма, до якого типу антивiрусних програм її слід вiднести.

3. Встановiть такi значення параметрiв перевiрки:

 •  рiвень перевiрки — максимальний захист;
 •  дії над ураженими об’єктами — запитувати в користувача;
 •  не перевiряти архiвнi файли;
 •  оновлення антивiрусних баз здiйснювати один раз на тиждень автоматично;
 •  автоматичну перевiрку виконувати один разна тиждень, у понеділок о 9.00;
 •  завантажувати програму пiд час запуску операцiйної системи;
 •  увiмкнути звуковий супровiд дiй антивiрусної програми.

4. Виконайте антивiрусну перевiрку об’єктiв папки Мои документы.

5. Проведiть перевiрку дискети (диска) на наявнiсть вiрусiв.

6. Перегляньте звiти про проведену перевiрку. Продемонструйте й пояснiть їх змiст учителевi.

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект. Підготувати виступ «Методи стиснення iнформацiї».

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.

Другие работы

Подозреваемая Пролог Предательство ~ это всег...


Секретная правительственная база ГРК. Медленно вращающаяся сетчатая антенна локатора секретной правительственной базы ГРК к которой он в данный ...

Подробнее ...

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т...


Задачи Конкурса: благоустройство территорий примыкающих к зданиям учреждений дворовых территорий при подготовке к зимним праздникам; вовлечение ...

Подробнее ...

Вариант 2 I. Переведите на русский язык предл...


The chnnel linking two rivers is being built now. Hving wited for him for hlf n hour they went home. The mn showing us the wether mp is our prof...

Подробнее ...

История философской мысли в Беларуси- особен...


История философской мысли Беларуси и России 1 История философской мысли в Беларуси: особенности и основные этапы Формирование условий подготовив...

Подробнее ...