Контрольна робота з дисципліни Організація і методика економічного аналізу Варіант 4 Керівник ДБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

Міністерство освіти і науки, МОЛОДЛІ та спорту україни

Національний університет харчових технологій

Кафедра Обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу»

Варіант №4

Керівник

Доцент

Слободян Наталія Генадіївна

Виконала студентка

Факультету ОФПД ІV курсу 3 групи

Заочної скороченої форми навчання

Куцак Валерія Володимирівна

Київ – НУХТ 2011


 1.  Особливості організації поточного та оперативного економічного аналізу.

Задачі оперативного аналізу полягають у виявленні величини відхилень від нормального ходу виробничої діяльності, швидкому виявленні зовнішніх та внутрішніх причин, що викликали ці відхилення; оцінці ситуації, що склалася з позиції виконання зовнішніх зобов’язань, підготовки варіантів управлінських рішень в залежності від параметрів відхилень і необхідності втручання керівників різних рівнів.

Оперативний аналіз в значній мірі орієнтований на оцінку виконання годинних, змінних і добових завдань і, як правило, проводиться за обмеженим колом показників, що періодично переглядаються, з метою швидкого реагування зі сторони менеджерів. Тобто, такий аналіз проводиться безпосередньо в ході господарської діяльності або відразу після підбиття її підсумків і дає змогу безпосередньо в процесі господарської діяльності виявити негативні фактори та визначити їх вплив на виробництво, оцінити можливість цього впливу і застосувати засоби для усунення небажаних наслідків або запобігання їм.

Оперативний аналіз охоплює:

 1.  визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними та кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів;
 2.  оцінки ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану за цими показниками;
 3.  з’ясування конкретних причин дії окремих факторів, встановлення винних та недоліків;
 4.  швидка розробка і здійснення заходів, що направлені на ліквідацію негативних факторів, розповсюдження передового досвіду.


Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групами показників:

 1.  виробництво;
 2.  відвантаження та реалізація;
 3.  використання робочої сили, виробничого обладнання і матеріальних ресурсів;
 4.  собівартість;
 5.  прибуток та рентабельність;
 6.  платоспроможність.

У процесі проведення аналізу необхідно вивчати не всі фактори, що впливають на виробництво продукції і її собівартість, а лише основні, вирішальні на даний час і в даній ланці виробництва, тобто ті, які призводять до суттєвих відхилень від програми виробництва й собівартості продукції. Вибірковий підхід спричинено такими умовами: неможливістю оперативного аналізу впливу всіх факторів і часто великою залежністю від якогось одного фактора.

В якості джерел інформації використовуються: первинний і статистичний облік, оперативний облік за центрами відповідальності і витрат, матеріали безпосередніх спостережень за діяльністю, бесіди з керівниками підрозділів і виконавцями, оцінки спеціалістів-експертів тощо.

Частіше за все в документах економічні показники подаються в натуральному виразі.

Оперативний аналіз має переваги та недоліки.

Поточний аналіз є ретроспективним аналізом результатів господарської діяльності, що здійснена, і проводиться за важливим звітним періодом господарювання в основному на основі офіційної звітності. Цей вид аналізу називають також періодичним, оскільки він проводиться за поточними планово-звітними періодами роботи. Він дозволяє оцінити роботу підприємств і їх підрозділів за місяць, квартал, рік.

Головна задача поточного аналізу — об’єктивна оцінка результатів діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, а також виявлених недоліків у роботі та їх винуватців.

Результати поточного аналізу використовуються для розв’язання проблем стратегічного управління. Цей вид аналізу має суттєвий недолік — виявлені резерви означають назавжди загублені можливості.

Особливості методики поточного аналізу полягають в тому, що фактичні результати роботи оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх аналітичних періодів.

Виявлені в процесі аналізу відхилення від бази порівняння розшифровуються за техніко-економічними факторами, що визначають ці відхилення, встановлюються не лише причини відхилень, а й відповідальні особи, служби, розробляються заходи щодо ліквідації недоліків в роботі.

Поточний аналіз — найбільш повний вид економічного аналізу, що вбирає в себе результати оперативного аналізу.

 1.  
 2.  Аналіз обсягу виробництва продукції харчового підприємства.

Обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними показниками. У умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому попиті на перше місце висувається обсяг виробництва продукції. Але по мірі насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає об'єм продажу, а навпаки, можливий об'єм продажу є основою розробки виробничої програми. Підприємство повинно виробляти тільки ті товари і в такому об'ємі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, підвищення її якостей безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз даних показників має важливе значення.

Його основні задачі:

 1.  оцінка ступеня виконання плану і динаміки виробництва;
 2.  визначення впливу чинників на зміну величини цих показників;
 3.  виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
 4.  розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

Об’єкти аналізу подані на рис.

Об’єкти аналізу обсягу виробництва продукції.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції служать бізнес-план підприємства, оперативні плани-графіки, звітність ф. № 1 «Баланс», ф. № 2  "Звіт про фінансові результати" та інші.

Обсяг виробництва промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарського оборот. По своєму складу на багатьох підприємствах валова продукція співпадає з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Об'єм реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. У умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергове значення. Реалізація продукції є зв'язуючою ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва. Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції по окремих видах і групах однорідної продукції. Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д. Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва не представляється можливим використати натуральних або умовно-натуральних вимірників.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 1).

Таблиця 1 Динаміка виробництва і реалізації продукції в порівнянних цінах

Рік

Обсяг виробництва продукції, млн. грн.

Темпи росту, %

Обсяг реалізації, млн грн

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

базисні

ланцюгові

2006

90000

100

100

89500

100

100

2007

92400

102,7

102,7

92600

103,4

103,4

2008

95800

106,4

103,6

94300

105,4

101,8

2009

94100

104,5

98,2

93500

104,4

99,2

2010

100800

112

107,1

96600

107,9

103,0

З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12 %, а об'єм реалізації - на 7,9 %. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно співпадали, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище за темпи реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати по середньоарифметичній зваженій. Обчислимо його по середньоарифметичній

Тпр= 102,87 - 100 = 2,87 %,

Трп = 1,0192;

Тпр = 101,92 - 100 = 1,92 %.

У приведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87 %, а реалізації продукції - 1,92 %.

Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, приведеним в табл. 2.

Таблиця 2 Аналіз виконання плану по випуску і реалізації продукції підприємством

Виріб

Обсяг виробництва продукції, млн грн.

Реалізація продукції, млн грн.

план

факт

+, -

% до плану

план

факт

+, -

% до плану

А

28800

25200

-3600

-12,5

28500

24250

-4250

-14,9

В

33600

33264

-336

-1,0

33600

31800

-1800

-5,35

С

19200

22176

+2976

+15,5

18900

21350

+2450

+13,0

D

14400

20160

+5760

+40,0

14250

19200

+4950

+34,7

З таблиці видно, що за звітний рік план по випуску готової продукції перевиконаний на 5 %, а по реалізації - тільки на 1,42 %. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

 1.  Порівняльний і факторний аналіз економічних показників.

№ п/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Абсолютне відхилення

Динаміка, %

 1.  

Добова потужність підприємства, т

35

36

1

2,86

 1.  

Коефіцієнт використання потужності

0,8

0,71

-0,09

-11,25

 1.  

Число днів роботи за рік

302

296

-6

-1,99

 1.  

Випуск продукції за рік, т

8456

7565,76

-890,24

-10,53

 1.  

Оптова ціна 1т.грн.

1423

1488

65

4,57

 1.  

Випуск продукції (реалізація), тис. грн.

12032,89

11257,85

-775,04

-6,44

 1.  

Чисельність промислово виробничого персоналу, чол.

780

775

-5

-0,64

 1.  

Продуктивність праці, тис. грн./чол.

15,43

14,53

-0,9

-5,83

 1.  

Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

48800

49100

300

0,61

 1.  

Фондовіддача, грн../грн..

0,25

0,23

-0,02

-8

 1.  

Витрати на 1 грн. продукції

0,83

0,84

0,01

1,2

 1.  

Валовий прибуток, тис. грн.

2045,59

1801,26

-244,33

-11,94

 1.  

Рентабельність продукції, %

24,19

23,81

-0,38

-1,57

 1.  

Собівартість 1т. грн..

1181,09

1249,92

68,83

5,83

 1.  

Фінансові результати від іншої операційної діяльності, тис. грн..

180

220,4

40,4

22,44

 1.  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн..

2225,59

2021,66

-203,99

-9,16

 1.  

Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн..

556,4

505,42

-50,98

-9,16

 1.  

Фінансові результати від звичайної діяльності (чистий прибуток), тис. грн..

2781,99

2527,08

-254,91

-9,16

 1.  

Вартість оборотних активів

14500

15100

600

4,14

 1.  

Загальна рентабельність підприємства (активів), %

4,39

4,01

-3,08

-8,66


Факторний аналіз

Для проведення факторного аналізу візьмемо показник «Випуск продукції (реалізація), тис. грн.», який можна розрахувати за наступною формулою:

Випуск продукції (реалізація) (ВП) = добова потужність підприємства (Дп) * коефіцієнт використання потужності (Кв) * число днів роботи за рік (Чр) * оптова ціна 1 тони (Ц).

Візьмемо індекси економічних показниках «0» - минулий рік,

«1» - звітний рік.  Наприклад: Дп0 – добова потужність підприємства за звітний рік і т. д.

ВП0000 = Дп0*Кв0*Чр00 = 12032888 тис. грн.

ВП1000 = Дп1*Кв0*Чр0*Ц0 = 12376684,8 тис. грн.

ВП1100 = Дп1*Кв1*Чр00 = 10984307,76 тис. грн.

ВП1110 = Дп1*Кв1*Чр10 = 10766076,48 тис. грн.

ВП1111 = Дп1*Кв1*Чр11 = 11257850,88 тис. грн.

ВП1000 – ВП0000 = 343796,8 тис. грн.

ВП1100 – ВП1000 = -1392377,04 тис. грн.

ВП1110 – ВП1100 = -218231,28 тис. грн.

ВП1111 – ВП1110 = 491774,4 тис. грн.

Загальний вплив факторів:

ВП1111 – ВП0000 = -775037,12 тис. грн.

Висновки: збільшення добової потужності підприємства на 1 т збільшило випуск продукції на 343796,8 тис.грн., через зменшення коефіцієнту використання потужності на 0,09 зменшило випуск продукції на 1392377,04 тис. грн. Зниження числа днів роботи підприємства на рік на 6 знизило показник випуску продукції на 218231,28 тис.грн., а зростання оптової ціни 1 тони на 65  грн. викликало зростання показника на 491774,4 тис.грн. Загальний вплив факторів спричинив зменшення випуску продукції на -775037,12 тис. грн.

 1.  Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв.

Випуск напоїв на ККЗ "Росинка" становив: тис.грн.

Виріб

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

«Апельсин»

100

120

110

100

95

«Персик»

85

60

75

85

90

«Лимон»

120

105

95

100

85

«Лимонад»

115

135

14

148

155

«Тархун»

135

110

115

100

110

«Софія Київська»

110

150

140

135

140

Всього

Виріб

Питома вага %

Відхилення структури, %

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

«Апельсин»

15

18

20

15

14

3

2

-5

-1

«Персик»

13

9

14

13

13

-4

5

-1

0

«Лимон»

18

15

17

15

13

-3

2

-2

-2

«Лимонад»

17

20

3

22

23

3

-17

19

1

«Тархун»

20

16

21

15

16

-4

5

-6

1

«Софія Київська»

17

22

25

20

21

6

3

-5

1

Виріб

Абсолютне відхилення тис.грн.

Темп зростання, %

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

«Апельсин»

20

-10

-10

-5

120

92

91

95

«Персик»

-25

15

10

5

71

125

113

106

«Лимон»

-15

-10

5

-15

88

90

105

85

«Лимонад»

20

-121

134

7

117

10

1057

105

«Тархун»

-25

5

-15

10

81

105

87

110

«Софія Київська»

40

-10

-5

5

136

93

96

104

Питома вага напою «Апельсин» у третьому році, порівняно з другим зменшується на 2%. Якщо не брати до уваги структурне відхилення те саме воно і дорівнює 2%, що показує цю зміну. Абсолютне відхилення у третьому році порівняно з другим напою «Апельсин» становить 10 тис.грн. отже випуск зменшився на 10 тис.грн.  а темп зростання напою «Апельсин» становить 91% у третьому році

Література

 1.  Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Скоморохоа С.Ю. Теорія економічного аналізу
 2.  Чигринська О.С., Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу
 3.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діляьності підприємств.
 4.  

Другие работы

Контрольная работа состоит из двух теоретичес...


Формы взаимодействия долгосрочной финансовой политики государства и долгосрочной финансовой политики предприятия. Финансовый план предприятия ег...

Подробнее ...

А сейчас возникло много новых молодёжных про...


Но в то же время молодость ? это ещё и прекрасная пора когда энергия бьёт через край и хочется всё постичь обо всём узнать. Наверное каждый молод...

Подробнее ...

.снижения напряженности в международных отнош...


улучшения отношений СССР с Китаем в 80е гг. жесткое экономическое планирование и централизация управленияхозяйством Кризисные явления в сельском...

Подробнее ...

покрытие имеет двоякий смысл- 1 сама оболочка...


Оболочки выполняют две основные функции: Защитная Терапевтическая Цели покрытия: Защита содержимого таблетки от внешних факторов среды света вла...

Подробнее ...