Конфлікт належить до гострої суперечності зіткнення інтересів або ідей і швидше підкреслює процес ніж резБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03
  1.  Типи можливих конфліктів у каналах розподілу

У загальному сенсі конфлікт — це відносини між суб'єктами соціальної взаємодії, які характеризуються їх протиборством на основі протилежно спрямованих мотивів або суджень. Конфлікт належить до гострої суперечності, зіткнення інтересів або ідей і швидше підкреслює процес, ніж результат [1, с.98].

Так, у зв'язку з тим, що економічні інтереси учасників каналу, як правило, не збігаються, в каналах розподілу можуть виникати непорозуміння, пов'язані з несумісністю цілей, нечітким розподілом ролей і прав учасників каналу, різною оцінкою господарської ситуації і винагородою, що отримують учасники каналу. Наприклад, постачальники товарів, формуючи матеріальні та інформаційні потоки, прагнуть установити і поширити контроль не тільки на оптові мережі, а й на процеси реалізації продукції споживачам. У свою чергу, споживачі бажають контролювати весь ланцюг на стадіях матеріально-технічного забезпечення, а посередницькі структури намагаються регулювати процеси і в обігу, виробництві, споживанні.

Ознаками конфлікту у каналі розподілу є:

— наявність конфліктної ситуації — накопичених суперечностей, пов'язаних з діяльністю учасників каналу, що об'єктивно створюють підґрунтя для реального протистояння між ними;

— неподільність об'єкта конфлікту — того, на що претендує кожен із конфліктуючих учасників каналу і що спричинює їх протидію (ресурси, право власності, право ухвалювати рішення тощо);

— активність суб'єктів конфлікту (частини учасників каналу конфліктної взаємодії, інтереси яких зачеплені) у продовженні конфліктного протистояння, що передбачає визначення проблеми суперечності, тобто предмета конфлікту — об'єктивно існуючої проблеми, що є причиною розбіжностей між сторонами [1, c.103].

Залежно від ряду факторів виокремлюють такі види конфліктів у каналі.

1. За рівнем вираженості конфліктного протистояння:

— відкриті — зіткнення учасників каналу є вираженим і супроводжується активними діями, відкритою боротьбою (використання "цінових війн" тощо);

— закриті — не відбувається зовнішніх агресивних дій між конфліктуючими сторонами, але використовуються побічні способи впливу (один з учасників є залежним від іншого, або у нього немає достатньої влади).

2. За рівнями каналу:

— горизонтальні — конфлікти між фірмами, що знаходяться на одному і тому самому рівні (між товаровиробниками, підприємствами оптової торгівлі, підприємствами роздрібної торговельної мережі);

— вертикальні — конфлікти, в які вступають представники різних рівнів одного каналу (між виробниками й підприємствами оптової торгівлі, виробниками і підприємствами роздрібної торгівлі, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі).

Наприклад, між виробниками й підприємствами оптової торгівлі майже постійно відбуваються конфлікти. Найчастіше вони пов'язані з підтримкою необхідного обсягу продажу, недостатніми зусиллями оптовиків у просуванні товарів, подорожчанням торгових послуг оптовика, негнучкою ціновою політикою виробника та ін.

Між виробниками і підприємствами роздрібної торгівлі конфлікти виникають внаслідок непривабливого, з погляду виробника, розташування товару на полицях магазину, недостатньої магазинної реклами, відсутності пріоритету в просуванні торгових марок, що шкодить товарній марці виробника тощо.

Між підприємствами роздрібної торговельної мережі конфлікт виникає в тому випадку, коли виробник включає до складу каналу розподілу додатково ще одне роздрібне підприємство торгівлі. Суть конфліктів полягає в різних підходах до проведення цінової політики, рекламних заходів та ін., що в цілому призводить до втрати іміджу товару і підприємства-виробника.

3. За способом розв'язання конфліктів:

— антагоністичні — суперечності вирішуються у вигляді зникнення конфліктуючого учасника (руйнування структури) каналу і виграшу іншого;

— компромісні — допускають декілька варіантів вирішення конфлікту за рахунок взаємної зміни цілей учасників конфлікту, строків постачання, умов взаємодії.

4.  За мотивацією:

— прагматичні — спрямовані на подолання перешкод спільної діяльності учасників каналу;

— особисті — дбають про корисні власні інтереси.

5. За каталізатором:

— закономірні — виникають закономірно внаслідок визначених причин;

— необхідні — виникають за необхідністю і причинами, що раніше не були встановлені;

— вимушені — спонтанно виникають у зв'язку з невизначеними причинами.

6. За функцією:

— конструктивні — дають змогу пізнати проблему, сприяють пошуку істини та засвоєнню корисного досвіду тощо;

— деструктивні — утворюють дисфункціональні наслідки (незадоволеність, прагнення вийти з каналу, зниження продуктивності, погіршення співпраці у майбутньому, згортання взаємодії між учасниками тощо).

7. За кількістю учасників:

— діадичні (два учасники конфлікту);

— локальні (дехто з членів каналу);

— загальні (всі учасники каналу);

— міжканальні (між двома або більше каналами).

8. За динамікою відповідно до її етапів:

1) виникнення:

— стихійні;

— заплановані;

2) розвитку:

— короткочасні;

— тривалі;

— затяжні;

3) усунення:

— керовані;

— некеровані;

4) згасання:

— спонтанно припиняються;

— під впливом самих учасників;

— вирішуються внаслідок втручання ззовні.

9. За тактичною корисністю:

— виправдані;

— невиправдані.

10. За формою прояву (соціальною, економічною, морально-етичною):

— прийнятні;

— неприйнятні [1, с.105-106].

  1.  Класифікація магазинів роздрібної торгівлі за формою власності

Магазини роздрібної торгівлі за формою власності поділяються на незалежних роздрібних торговців, торговельні мережі, кооперативи роздрібних торговців, споживчі кооперативи, роздрібні франчайзинги, орендовані відділи [7].

1. Незалежні роздрібні торговці, які мають лише 1 магазин і пропонують персональне обслуговування. Проте, внаслідок високого рівня конкуренції і недостатньої кваліфікації власників та продавців, значна їх частина банкрутує.

2. Торговельні мережі – передбачають спільне володіння кількома магазинами. Ефективність їх функціонування забезпечується за рахунок закупівлі значних партій товарів зі знижкою, економії на транспортуванні, складуванні, просуванні товарів та оптимізації структури управління мережею з урахуванням підбору кваліфікованих працівників.

3. Кооперативи незалежних роздрібних торговців об’єднують свої зусилля у створенні спільних закупівельних транспортних служб, складських приміщень, систем прогнозування, ціноутворення та реклами.

4. Споживчі кооперативи об’єднують кількох споживачів, які вносять свої кошти з метою закупівлі певних товарів, частина яких за зниженими цінами реалізується власникам цих кооперативів.

5. Роздрібні франчайзинги поширені у сфері громадського харчування і базуються на договірних відносинах між виробником та франчайзі.

6. Орендований відділ зустрічається в універмагах, керівник якого відповідає за усі аспекти його діяльності, сплачує частину доходу у вигляді орендної плати.

  1.  Канали розподілу ПАТ «Кредобанк» та пропозиції щодо їх вдосконалення

Регіональна мережа ПАТ "Кредобанк" нараховує 1 філію та 130 відділень й охоплює більшість областей України та Автономну Республіку Крим. Крім того, Банк активно розвиває свій картковий бізнес та встановив понад 330 власних банкоматів. Клієнтами Банку є понад 35 тис. юридичних осіб та підприємців та 390 тис. фізичних осіб. Здійснюючи свою діяльність на території  22 областей України та м. Києва, Кредобанк в той же час залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України [4].

Один із параметрів якості банківського продукту пов'язаний із його доступністю. Тому вагому роль у діяльності банків мають рішення щодо системи розповсюдження банківських продуктів, які стосуються як вибору системи їхнього збуту, формування каналів розподілу, так і встановлення оптимального графіка роботи банківських установ. Для ПАТ «Кредобанк» характерний канал нульового рівня [2, c.38-39].

С1 – відділення, які надають клієнтам повний комплекс послуг; C2- спеціалізовані відділення і такі, які надають обмежену низку послуг; C3- банкомати; C4 – відділення з малою кількістю послуг; M1 – виїзна служба; M2 – мобільні регіональні відділення; I1- система клієнт-банк.

Рис.1. Канали розповсюдження послуг ПАТ «Кредобанк»

Традиційний стаціонарний збут передбачає необхідність контакту клієнта з банком і його персональної ідентифікації. До традиційного стаціонарного збуту належать відділення, які надають клієнтам повний комплекс послуг; спеціалізовані відділення і такі, які надають обмежену низку послуг;  банкомати; відділення з малою кількістю послуг.

Мобільний збут полягає в тому, що банк пропонує продукти і послуги за місцем перебування клієнта (місцем проживання, місцем діяльності). До мобільного збуту належать виїзна служба та мобільні регіональні відділення.

Система "Клієнт-Банк" – сучасна комп'ютерна програма для зв'язку та обміну інформацією між банком і клієнтами. Зв'язок здійснюється через стандартні комутовані (телефонні) канали зв'язку за допомогою модему. Система "Клієнт-Банк" забезпечує клієнтові можливість оперативно управляти власними рахунками в банку, не залишаючи свого будинку або офісу, зокрема:

  •  відправляти в банк і приймати з банку платіжні документи. Кожний документ підписується електронними підписами бухгалтера й директора. Ці підписи перевіряються з боку банку, що забезпечує достовірність отриманої інформації.
  •  оперативно відслідковувати стан своїх рахунків, зокрема отримувати інформацію про обороти на своїх рахунках за будь-який день.
  •  одержувати необхідну бухгалтерську звітність за кожний банківський день [6, с.203-204].

Для покращення збутової політики ПАТ «Кредобанк»  рекомендується запровадити систему інтернет-банкінгу, перевага якої полягає в тому , що будь-який клієнт банку, у якого є доступ до Інтернет і персональному комп'ютеру, незалежно від його місцезнаходження, може цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, здійснювати безліч найрізноманітніших операцій зі своїми рахунками, відкритими в «Кредобанк». Клієнти банку зможуть розміщувати депозит; поповнювати депозит; погашати кредит; перераховувати кошти між рахунками, відкритими в «Кредобанк»; перераховувати кошти на рахунки в інших банках України; переглядати в режимі реального часу залишки коштів на депозитах, дебетних і кредитних картках; оплачувати рахунки мобільних операторів.

Список використаних джерел

  1.  Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник/  О.А.Біловодська - К: Лібра, 2011. - 245с.
  2.  Кубів С.І. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку: Монографія/ С.І. Кубів, Є.В. Крикавський, Н.С. Косар. – Львів: Вид. національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 232с.
  3.  Романенко, Л.Ф. Банківський маркетинг: Підручник / Л. Ф. Романенко. – К. : ЦНЛ, 2004. – 344с.
  4.  Офіційний сайт ПАТ «Кредобанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kredobank.com.ua

Управління збутом. Політика розподілу продукції підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/goods_and_services/56457.htm

Лютий І.О. Банківський маркетинг: Підручник / І.О. Лютий, О.О. Солодка — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 776 с.

Крикавський, Є.В.  Маркетингова політика розподілу:  навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 232 с.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Контрольна робота

з курсу: «Макретингова політика розподілу»

Варіант 5

Виконала:

ст. гр. ЕМРм -11

Демцюх Лілія

Прийняла:

доц. каф. МЛ Косар Н.С.

Львів 2013

Другие работы

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ...


Задачи курса и требования к выполнению контрольной работы Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов умеющих п...

Подробнее ...

Zeitung Es hndelt sich um einen rtikel us der...


Der rtikel heisst . Der rtikel ht ds Them Der rtikel hndelt von Es geht in dem rtikel um ds Them die Frge . Der rtikel ht den Titel .

Подробнее ...

Практикум 30 б.


11 мах.11 мах.11 мах.11 мах.

Подробнее ...

Лекция 8. Вопросы- 1


Крупнейшими на сегодняшний день в Рунете русскоязычной части Интернета поисковыми системами являются www.ru www.ru www.ru www.

Подробнее ...