тема органів управління і органи громадського самоврядування які діють у межах своїх повноважень.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

41. Освітньому рівню базової вищої освіти в У відповідають такі освітньо-кваліфікаційні рівні: Бакалавр

42. Якими органами здійснюється ВО в У: Управління вищою освітою в Україні здійснюється державними органами управління та органами громадського самоврядування на основі законів, постанов Верховної Ради, наказів, розпоряджень Президента України, Кабінету Міністрів України, досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. 
Для управління вищою освітою створюються система органів управління і органи громадського самоврядування, які діють у межах своїх повноважень. Органами державного управління вищою освітою є Кабінет Міністрів України, який через систему органів виконавчої влади здійснює державну політику у галузі вищої освіти. Управління у галузі вищої освіти у межах їх компетенції проводить спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки; інші центральні органи виконавчої влади України, що мають в своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; Вища атестаційна комісія України; органи влади Автономної Республіки Крим; органи місцевого самоврядування; власники вищих навчальних закладів, органи громадського самоврядування.

43. Умови навчання студентів-іноземців в Україні (згідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 26 лютого 1993 р. N 136, Про навчання іноземних громадян  в Україні): 

1. Починаючи з 1 березня 1993 року:

  1.  підготовка  фахівців  для  зарубіжних  країн   у   навчальних  закладах України здійснюється за міждержавними  угодами  України з  іншими країнами, а також угодами міністерств, відомств, навчальних  закладів України,  що  укладені  з  органами  управління  освітою,  організаціями та фірмами інших країн і міжнародними організаціями;
  2.  навчання громадян іноземних держав (крім  держав  -  учасниць  СНД) у  навчальних  закладах  України  здійснюється  переважно  на  компенсаційній основі.
  3.  Витрати, пов'язані з навчанням іноземців  в  Україні,  можуть  покриватися як  юридичними,  так  і  фізичними  особами  у  вільно  конвертованій валюті, а також на умовах,  визначених  міжнародними  угодами.
  4.  Надати  можливість  іноземним  громадянам,  які  прийняті  на  навчання до 1992 року на  безплатних  умовах,  закінчити  поточний  1992/93 навчальний рік на цих умовах.
  5.  Міністерству  освіти  укласти  у  1993  році  з  відповідними  органами й організаціями зарубіжних країн  двосторонні  угоди  про  навчання їхніх громадян у навчальних закладах України за оплату та  організувати  по  можливості  закінчення   іноземцями   навчальних  закладів екстерном.

2. Для навчання іноземних громадян виділяється  щорічно до однієї тисячі державних стипендій,  розподіл  яких  між  міністерствами,  відомствами  та  навчальними  закладами  здійснює  Міністерство освіти.

3. Громадяни зарубіжних країн, які прибувають на  навчання  в  Україну згідно з  міждержавними  угодами  і  угодами  Міністерства  освіти, зараховуються  (переводяться)  до  навчальних  закладів  у  першочерговому порядку.

4.  При укладанні  угод  (договорів,  контрактів)  компенсацію за навчання іноземних громадян у вільно  конвертованій валюті складає, відповідно до курсу долара США, у розмірі не менше ніж:

  1.  на підготовчому факультеті (відділенні) - одна тисяча доларів  США на рік;
  2.  на основному факультеті - 1,5 тис. доларів США на рік;
  3.  навчання в аспірантурі та стажування - 2,5 тис.  доларів  США  на рік;
  4.  підвищення кваліфікації - 300 доларів США на місяць.

Міністерство освіти разом з  Міністерством  фінансів  щорічно  коригують зазначені мінімальні розміри компенсацій.

44. Процедура визнання закордонних документів про освіту в У наз. : Нострифікація

45. Як ви розумієте «Студентоцентризм» – основна концепція виховання молоді у ВНЗ. Основною  метою  виховання  студентської  молоді  є  формування  кожного  студента  як самодостатньої особистості, здатної до творчої та професійної самореалізації. Держава повинна  забезпечувати: „...виховання  особистості,  яка  усвідомлює  свою  належність  до  Українського народу,  сучасної  європейської  цивілізації;  орієнтується  в  реаліях  і  перспективах  соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється; збереження та  збагачення українських культурно-історичних традицій; виховання шанобливого ставлення до  національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і  національних  меншин,  які  проживають  в  Україні,  формування  культури  міжетнічних  та  міжособистісних відносин”

46. Кількість студентів в У: У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації загальна чисельність студентів становить 548 тис. осіб. В університетах, академіях, інститутах навчається близько 2,7 млн. молодих людей.

47.Кількіть навч. закладів в У, в т.ч. за рівнями акредитації: Сьогодні система вищої освіти складає 966 ВНЗ І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети). З них 619 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, в тому числі 531 державної форми власності. Мережа ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 347 закладів, у тому числі 233 державних. Серед них: 166 університетів, 62 академії, 119 інститутів, 2 консерваторії.

48. Кількість іноземних громадян в У: 61000 (студентів близько 44000-50000)

49. Рік прийняття З-ну «Про Вищу Освіту»: Закон був прийнятий 17.01.2002, № 2984-III, чинний. Поточна редакція від  05.12.2012. Наступна редакція відбудеться 01.01.2014.

50. Які кваліфікаційні рівні (ступені) освіти включає структура ВО згідно Болонської деклараці:  Болонська декларація, 18-19 червня 1999 року, передбачає: Запровадження системи на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного та післядипломного. Доступ до другого циклу навчання потребуватиме успішного завершення першого, який має тривати щонайменше три роки. Учений ступінь, що присвоюється після завершення першого циклу, на європейському ринку праці сприйматиметься як відповідний рівень кваліфікації, вчений ступінь бакалавра. Диплом бакалавра свідчить про повну вищу освіту. Кінцевим результатом другого навчального циклу має бути вчений ступінь магістра та/або кандидата наук (1,5 – 2 роки), як у багатьох європейських країнах.

Другие работы

тема организации труда.


Коворкинг англ. Коворкинг занимает промежуточное место между работой из дома и использованием отдельного офиса. Также коворкингом называют каждо...

Подробнее ...

. Теоретическая основа комплексной оценки хоз...


Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности. Теоретическая основа комплексной оценки хозяйственной деятельности Роль фина...

Подробнее ...

Мир в Республике Беларусь _В


Тарифы на размещение рекламной информации в эфире радиостанции МИР цены приведены с учётом НДС 20 День выхода рекламной информации Время выхода р...

Подробнее ...

.Інтерпретація результатів ГК Радіоактивність...


Теоретичні криві інтенсивності випромінювання навпроти пластів обмеженої потужності для всіх методів радіометрії практично симетрична відносно с...

Подробнее ...