тематизувати й закріпити знання про інвестиційне право та інвестиційну діяльність розглянути основні видиРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-12-03

Плани

семінарських занять з навчальної дисципліни  

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

Змістовий модуль 1. «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО: ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ»

Семінарське заняттяПО темі №1 Інвестиційне право та інвестиційна діяльність в Україні

Кількість годин – 2

Мета

Освітня (навчальна):систематизувати й закріпити знання про інвестиційне право та інвестиційну діяльність, розглянути основні види та форми інвестиційної діяльності, а також визначити форми та методи державного регулювання інвестування структуру господарського права.

Розвивальна:розвиток логічного мислення студентів та слухачів, набуття ними умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу проблем функціонування інвестиційних правовідносин.

Виховна: виховання відповідальності, працездатності,інвестиційно-правового мислення, прищеплення інтересу до вивчення інвестиційного права.

Основні поняття:інвестиція, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, об'єкти інвестиційної діяльності, суб'єкти інвестиційної діяльності, інвестори, учасниками інвестиційної діяльності, державне регулювання інвестиційної діяльності, форми державного регулювання інвестиційної діяльності, Державна експертиза інвестицій, гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності, пряма інвестиція, портфельна інвестиція, капітальна інвестиція, фінансова інвестиція, реінвестиція, інвестиційне право, інвестиційне законодавство.

ПЛАН:

1. Поняття та система інвестиційного права

2. Поняття та види інвестицій

3. Поняття, види та форми інвестиційної діяльності

4. Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин

5. Об’єктивні підстави та напрямки державного регулювання інвестування в Україні

6. Форми та методи державного регулювання інвестування

7. Органи державного регулювання інвестування в Україні

8. Заходи щодо стимулювання інвестування

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

Законодавство про сприяння інвестиційній діяльності.

Внутрішні та зовнішні інвестиції: порівняльно-правовий аспект.

Законодавство про інвестиційну діяльність країн ЄС, РФ, США, Японії.

Можливості покращення інвестиційного клімату в Україні.

Джерела інвестиційної діяльності.

Особливості розвитку інвестиційної діяльності в Україні.

Реґулювання інвестиційної діяльності в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ:

1. Надайте дефініцію поняттю «інвестиційного права».

2. Які відносини регулюються нормами інвестиційного права? Назвіть та розкрийте їх зміст.

3. В чому специфіка предмету інвестиційного права?

4. Охарактеризуйте основні методи інвестиційного права: єдиний метод господарсько-правового регулювання, метод координації, метод автономних рішень, метод владних приписів, метод рекомендацій.

5. Розкрийте поняття «інвестиційне законодавство» та визначте його характерні риси.

6. Охарактеризуйте систему інвестиційного законодавства.

7. Які види інвестиційно-правових норм, Вам відомі?

8. Розкрийте поняття «інвестиція».

9. Які майнові цінності можуть використовуватися як інвестиції?

10. Чим відрізняються інвестиції від інших видів вкладень?

11. Чи можна вважати інвестиціями міжнародну фінансову допомогу? Обґрунтуйте свою відповідь.

12. За якими критеріями і на які види можна класифікувати інвестиції?

13. Розкрийте зміст капітальних, фінансових і реінвестицій.

14. Розкрийте зміст поняття «інвестування».

15. За якими критеріями (і на які види) можна класифікувати інвестування?

16. У чому полягають характерні риси інвестиційних відносин?

17. Охарактеризуйте права та обов'язки учасників інвестиційних відносин. Чи є серед них суб'єкти зі специфічним статусом (правами та обов'язками)?

18. В які об'єкти можуть вкладатися інвестиції?

19. Які поняття охоплює процес вкладення інвестицій?

20. Чим відрізняється інвестиційна діяльність від інвестиційних операцій?

21. Що означає інвестиційний цикл і які його основні етапи?

22. Хто має право прийняти рішення про зупинення або припинення інвестиційної діяльності?

23. Які Вам відомі методи державного реґулювання інвестиційної діяльності?

24. Які органи мають право управляти інвестиціями та які шляхи регулювання такої діяльності?

25. Назвіть і розкрийте зміст державних гарантій захисту інвестицій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна література:

Перелік нормативних актів

Конституція України: Закон України № 254 к/96 від 28 червня 1996 року : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page

Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV вiд 16 січня 2003 року : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України.– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV вiд 16 січня 2003 року : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Податковий Кодекс : Закон України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 року : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-vi

Про державну реєстрацію юридичних осiб та фiзичнихосiб підприємців : Закон України № 755-IV вiд 15 травня 2003 року : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15.

Про інвестиційну діяльність : Закон України № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 р. : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/page2.

Про режим іноземного інвестування : Закон України № 93/96-ВР вiд 19 березня 1996 р. : станом на 01 січня 2013 року [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр

Перелік рекомендованої літератури

Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави. Монографія / За ред. Задихайла Д. В. - Харків, 2006. - 256 С.

Атаманова Ю. Участие в хозяйственныx обществах правами промыленнойй собственности: правовыe проблемы передачи инновационного продукта: Монография. -Харьков, 2004. - 208 с.

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України. Науковопрактичний коментар. - К.: Юстиніан, 2008. - 872 с.

Беляневич О. А. Про форми захисту прав суб'єктів господарювання // Українське права. - 2007. - 8 (Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності). - С. 62-69.

Белянепич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

Белянепич Е. Правовая природа контрактов на недропользование и инвестиционныx договоров// Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. ВЬІПУСК 29/ Под ред. А. Г. Диденко. - Алматы: Раритет, Институт правовыx исследований и анализа, 2007. - С. 287-318.

Беляневич В. Е. Господарський процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар. - К.: Юстиніан, 2008. - 872 с.

Бондар В. Сучасний стан і розвиток інвестиційного процесу в Україні // Вісник Національного банку України. - 1997. - 12. - С.8.

Вiнник О. М. Господарське право : курс лекцiй / О. М. Вiнник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.

Вінник О. М. Інвестиційне право : навч. посібник. – К. : Атака, 2000. – 264 с.

Вінник О. М. Інвестиційні послуги: вдосконалення правового регулювання з урахуванням досвіду ЄС // Юридична Україна. – 2007. - № 5. С.69-75.

Вінник О. М. Правове становище інвестиційних фірм за законодавством ЄС // Вісник господарського судочинства. – 2007. № 5. – С.100-109.

Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2004. - 338 с.

Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и внутрифирменное: Учебное посрбие. - М.: Консалтбанкир, 2002. - 704 с.

Гущин В. В., Овчинников А. А. Инвестиционное право: Учебник. - М.: 3кмо, 2006. - 688 с.

Задыхайло Д.В. Инвестиционное право Украины: Сборник нормативно-правовых актов с комментариями. - Харьков: Эспада, 2002. – С. 752

3адихайло Д. Держава та економічне ринкове середовище: господарськоправовий контекст // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - N2 3 (42). С.149-161.

3адихайло Д. Стратегія держави в системі законодавчого регулювання економічних відносин // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - N2 1 (44). - С. 129138.

3адихайло Д. Правовий господарський порядок в Україні: десятирічний досвід конституційно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. 2006. - N2 3 (46). - С. 143-153.

3адихайло Д. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. - 2006. -N24(47).-C.127-137.

3адихайло Д. Мобілізаційна стратегія економічного розвитку в контексті правового господарського порядку: постановка питання/ / Вісник Академії правових наук УкраЇни. - 2007. - N21 (48). - С. 158-168.

3наменский Г. А. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспктивыІ развития. - К.: Наукова думка, 1996. - 64 с.

Кафарський В. В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання: Автореф. дис .... канд. юрид. наук: 12.00.03/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2006. - 20 с.

Кібенко О.Р. Інвестиційна діяльність: визначення, суб’єкти, класифікація та співвідношення з підприємницькою діяльністю // Вісник університету внутрішніх справ. – 1999. - № 6. – С.220.

Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 320 с.

Кологоида О. Розкриття інформації на фондовому ринку / / Вісник господарського судочинства. - 2007. - N2 5. - С. 115-124.

Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйственного кодекса Украины (проект) / / Економіка та право. - 2006. - 2( 15). - С. 5-16 Корпоративне управління / За ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. - Харків: Право, 2007. – С.500 с.

Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов'язаної зі створенням юридичних осіб / / Право України. - 1996. - N2 11. - С. 21-24.

Коссак В. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). - Львів: Центр Європи, 1996. - 215 с.

Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів: Центр Європи, 1999. - 240 с.

Кот О. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів підприємництва в третейських судах // Українське права. - 2007 . №28 (Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності). - С. 70-78.  

Кохановська О. Інформація та захист інформаційних прав в умовах інформаційного суспільства // Українське права. - 2007. - N2 8 (Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності). - С. 39-47.

Кохановська О.В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет", 2006. 463с.

Кочергина Е. А. Содержание организационно-правовыx форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовыe средства. Монография. - Харьков: Основа, 2005. - 236 с.

Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. - К.: Істина, 2005. - 720 с.

Кудрявцев В. До проблеми кодифікації інвестиційного законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2004. – № 11. - С. 114-116.

Кузнецова Н. Соподрядныe договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. - К., 1983. -160 с.

Омельченко А. В. Інвестиційне право : навч. Посібник // А. В. Омельченко. – К. : Атака, 1999. – 173 с.

Малько А. Стимулы и ограничения в праве: 2-е изд. - М.: Юристь, 2004. - 250 с. Михасюк І, Мельник А., Крупка М., 3алога 3. Державне регулювання економіки: Підручник / За ред. І. Р. Михасюка. - К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. - 592 с.

Міжнародні інвестиції: Навч.-метод. посібник / В.М. Бредіхін, А.О. Близнюк, КЛ.Покатаєва, К.О. Попкова; Харк. нац. авт.-ДОР. УН-Т. - Х.: ХНАДУ, 2008. - 266 с.

Мілаш В. До питання про характер співвідношення категорій «інвестиційний договір" та «підприємницький договір" // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 21. - С. 75-79.

Мілаш Во Со Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов. Монографія. - Харків, 2007. - 440 С.

Мороз С. Понятие и система инвестиционного права // Гражданское законодательство. ВЬІПУСК 27. - Алматы 2007. - 157-168.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України // За ред. Знаменського Г. Л. і Щербини В. С. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 720 с.

Пацурія Н. Б. Страхове право України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 176 с.

Поєдинок В. В. Право на отримання державної підтримки як складова правового статусу інвестора // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції (13-14 лютого 2003 р.). - Львів. - С. 298-300.

Поєдинок В.В. Види інвесторів за законодавством України // Юридична Україна. – 2004. - № 3. – С.48- 52.

Поєдинок В. В. Правові проблеми гарантування інвесторам стабільності умов здіснення інвестиційної діяльності // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. Івано-Франківськ, 2003. - С. 101-105.

Поєдинок В. В. Інвестор як суб'єкт господарських відносин // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 5. - С. 93-101.

Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 288 с.

Полатай В. Суб'єкти інвестиційної діяльності // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - 11. - С. 10-12.

Полатай В.Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності.  Автореферат … канд. юрид. наук.- Донецьк, 2000. – С.11,12.

Полатай В. Ю. Правова природа інвестиційних договорів // Правосуддя гарант законності у сфері економічних правовідносин. Міжвідомчий науковий збірник / За ред. А. І Комарової, д. М. Притики, В.В. Медведчука, М. О. Потебенька та ін. - К., 2000. Том 21 (2). - С. 152-156.

Присяжнюк М. Конкурс у цивільному праві України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. - С. 193-194.

Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом: нормативноправові акти, міжнародні документи, коментарі / Упорядники О. Дудоров, М. Мельник, М. Хавронюк. - К.: Атіка, 2003. - 253 с.

Реверчук С. к., Вовчвак О. А., Кубів С. І. та ін. Інституційна інвестологія: Навчальний посібник // За заг. ред. С. К. Реверчука. - К.: Атіка, 2004. - 208 с.

Рев'юк Н. В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку. Автореферат дис .... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2006. - 19 с.

Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 280 С.

Рябота В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств.Монографія. - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія», 2007. - 159 с.

Саниахметова Н. А. Государственное регулирование зкономики и предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. - 2001. – № 7. - С. 3-6.

Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя (6-е изд.). - Х.: Одиссей, 2004. - 1056 с.

Свобода П. Вступ до Європейського права. Переклад з чеської. - К.: К.І.С., 2006. - 280 с.

Симеон О. З. инвестиционныe и инновационныe правоотношения: Перспективы развития публичной и частной сфер: Монография. - К.: Ін Юре, 2005. - 416 с.

Тісунова В. М. Господарське право : Навчальний посібник // В. М. Тісунова, А. В. Бондарчук // МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009. – 584 с.

Федоренко В.Г. Інвестування : Підручник. – 2–ге вид. перероб. І доп. – : Алерта, 2008.  – 448 С.

Федорчук А. Е. Про співвідношення понять "інвестиції», «іноземні інвестиції» та «прямі іноземні інвестиції» // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - N2 4. - С. 8-11.

Федорчук А. Е. Проблеми захисту іноземних інвестицій від примусових вилучень // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. - К.: Ін-т держави та права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2003. - С. 227-230.

Федорчук А. Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження). Автореферат дис .... канд. юрид. наук. - Донецьк, 2003. - 19 с.

Цивільне право України: Підручник. В 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 1376 с.

Шаповалова О. В. Оновлення господарського законодавства у світлі вимог сталого розвитку: Монографія. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. в.даля, 2007. - 240 с.

Шишка Р. Б. Инвестиционное право Украины : учеб. пособие / Р. Б. Шишка. – Х. : Эспада, 2000.– 176 с.

Хозяйственное право : учебник / [В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.] ; Под ред. В. К. Мамутова. – К. : ЮринкомИнтер, 2002. – 912 с.

Шишка Р. Б. Инвестиционное право Украины : учеб. пособие / Р. Б. Шишка. – Х. : Эспада, 2000.– 176 с.

Шпомер А. І. Ліцензування господароької діяльності як засіб державного регулювання економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N2 2. - С. 41-44.

Щербина В. С. Проблеми захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання (матеріально-правовий та процесуальний аспекти) // Українське права. - 2007. - N2 8 (Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності). С.12-19.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 656 с. Щербина В. С. Суб'єкти господарського права. Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 264 с.

Другие работы

симфонический цикл в творчестве Й.


Гайдна Оперное творчество В. Жанры опер Симфоническое творчество В. Бетховена Симфоническое творчество Л. Малера Фортепианное творчество Ф.

Подробнее ...

обработка строк в Pascal


Пример: Вывод строки в перевернутом виде и по отдельным словам vr s:string; i:integer; begin write'Введите строку';redlns; for i:=lengths downto...

Подробнее ...

.5- 611.717.4- 616089.22 КЛІНІКО БІОМЕХАНІ.


У вітчизняній та зарубіжній літературі присвяченій проблемі остеосинтезу плечової кістки багато питань є дискусійними і в першу чергу це стосуєт...

Подробнее ...

Современный рационализм 1995 состоит из трех ...


Итак не переделка мира а возделывание его мышлением через простраивание каналов в пространстве мышления и деятельности. Каждый человек строит про...

Подробнее ...