Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-04-13

ДОДАТОК

Витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Магістерська робота - це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота, з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом або слухачем магістратури у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для виконання професійних обов'язків.

Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів чи слухачів та формою державної атестації випускників.

Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:

вибір теми та її затвердження;

розробка завдання та складання поетапного плану виконання магістерської роботи;

опрацювання літературних джерел;

збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики;

обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів статистичного аналізу;

написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику;

усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської роботи;

подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на кафедру;

отримання відгуку керівника магістерської роботи;

внутрішнє рецензування магістерської роботи;

захист магістерської роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (далі ДЕК).

Назва магістерської роботи має бути стислою, відповідати освітній і науковій галузям та суті проблеми, що вирішувалась.

Метою магістерської роботи є проведення теоретичних та практичних досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження.

Завдання магістерської роботи залежить від спеціалізації магістерської освітньо-професійної програми і полягає у дослідженні об'єкту, науковому обґрунтуванні результатів дослідження та практичному використанні їх у агропромисловому чи природоохоронному комплексах.

Практична підготовка магістерської роботи проводиться у формі наукових досліджень в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та фахівця з даного фаху в оснащених навчальних, навчально-наукових, навчально-виробничих та навчально-науково-виробничих атестованих лабораторіях, на дослідних полях, у базових аграрних підприємствах, сучасних фермерських господарствах тощо. Етапи практичної підготовки магістерської роботи висвітлюються у індивідуальному плані. Результати наукових досліджень викладаються в розділі «Результати експериментальних досліджень» основної частини.

Наповнення магістерської роботи вміщує критичний аналіз літературних джерел та їх узагальнення, опис досліджених фактів, явищ і закономірностей та одержаних власних результатів досліджень. Висновки ґрунтуються на основі власних досліджень, викладаються чітко і лаконічно. Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими з. відповідним аналізом та прогнозом щодо результатів їх упровадження із аналізом ризиків, що при цьому можуть виникнути.

Результати наукових досліджень викладаються логічно та аргументовано. При цьому слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Магістерська робота може містити знаковий апарат (формули, графіки, діаграми, схеми, таблиці тощо).

Атестація. Раз на семестр студент або слухач магістратури проходить атестацію на засіданнях кафедри та ННЦ, де він звітує про стан виконання індивідуального плану в цілому та магістерської роботи зокрема. Допуском на атестацію ст>дента або слухача магістратури слугує звіт перед керівником. Результат звіту керівник доповідає на засіданні кафедри, відзначаючи помилки і неточності виконання індивідуального плану магістерської роботи, зазначаючи способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення.

До захисту магістерської роботи допускаються студенти та слухачі, які успішно склали екзаменаційну сесію, завершили стажування чи переддипломну практику, захистили відповідні звіти, виконали усі завдання індивідуального плану та склали державний екзамен передбачений робочим навчальним планом відповідної спеціальності.

2. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Тематика магістерських робіт розробляється відповідною випусковою кафедрою НУБіП України, яка забезпечує реалізацію вибіркової складової освітньо-професійної програми підготовки магістрів з урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та організацій, що направили студентів або слухачів магістратури на навчання та з урахуванням обраної магістерської освітньо-професійної програми та погоджується у відповідному ННЦ.

Теми магістерських робіт дослідницької спеціалізації повинні відповідати науковій тематиці випускової кафедри, а для спеціальностей, які відносяться до напряму підготовки «Специфічні категорії», а саме "Педагогіка вищої школи", "Якість, стандартизація та сертифікація" і "Адміністративний менеджмент" повинні відображати ситність попередньо набутого напряму підготовки та обраної спеціальності.

Тематика магістерських робіт на кафедрі поновлюється кожного навчального року, а студент або слухач магістратури має право самостійного вибору теми магістерської роботи в межах освітньо-професійної програми.

При виборі теми магістерської роботи слід враховувати її актуальність і новизну, наявність наукової бази для виконання, можливість отримання та опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних науково-технічних і методичних розробок, майбутнє місце працевлаштування.

Закріплення за студентами та слухачами тем магістерських робіт і керівників оформлюється наказом ректора НУБіП України за подання вченої ради ННІ після узгодження з центром магістерських програм і навчальною частиною університету протягом 4 місяців від дня зарахування на освітньо-професійну програму підготовки магістрів.

Тема магістерської роботи може бути уточнена за заявою студента чи слухача магістратури на засіданні відповідної кафедри, але не пізніше, ніж зі шість місяців до визначеного терміну подання завершеної магістерської роботи до захисту. Зміна теми магістерської роботи оформлюється наказом ректора університету за поданням вченої ради ННІ та після узгодження з центром магістерських програм і навчальною частиною університету.

Для наукового керівництва магістерською роботою наказом ректора НУБіП України за поданням відповідної кафедри призначається керівник. За студентом чи слухачем виробничої або дослідницької спеціалізації закріплюється один керівник, а для спеціальностей, які відносяться до напряму підготовки «Специфічні категорії», а саме "Педагогіка вищої школи", "Якість, стандартизація та сертифікація", "Адміністративний менеджмент'' - два (один за обраною спеціальністю, другий - за набутим напрямом підготовки).

Керівниками магістерських робіт можуть бути науково-педагогічні працівники НУБіП України з науковим ступенем доктора наук чи досвідченого кандидата наук, коло наукових та фахових інтересів яких відповідає тематиці магістерської роботи.

Для спеціальності "Державна служба" керівниками магістерських робіт можуть бути також висококваліфіковані фахівці центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

За одним керівником закріплюється до 5 студентів чи слухачів магістратури на навчальний рік.

Керівник магістерської роботи:

пропонуй студентам чи слухачам магістратури теми магістерських робіт відповідно до свого наукового напряму діяльності, спеціалізації магістерської програми та потреб установ, підприємств, організацій, що направили студентів або слухачів на навчання;

здійснює керівництво виконання магістерської роботи;

надає допомогу у підготовці індивідуального плану роботи та контролює його виконання;

формує разом із студентом чи слухачем магістратури завдання на підготовку магістерської роботи та протягом всього періоду навчання на основі аналізу підготовлених студентом чи слухачем магістратури матеріалів фіксує його виконання, про що подає інформацію на засіданні кафедри;

рекомендує літературу, інші матеріали та джерела інформації;

проводить консультації у відповідності з розкладом та графіком самостійної роботи студента;

аналізує та контролює організацію самостійної роботи студента чи слухача магістратури;

залучає студентів магістратури до наукової роботи;

сприяє публікації результатів наукових чи науково-методичних досліджень;

рекомендує бази та забезпечує відповідну якість проходження науково-дослідної практики;

сприяє працевлаштуванню випускників магістратури.

3. ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Підготовка магістерської роботи має демонструвати рівень фахової підготовленості студента чи слухача магістратури до професійної або наукової діяльності, а саме здатність:

використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички;

аналізувати джерела інформації, у першу чергу наукові;

узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методики і методи наукових досліджень;

використовувати сучасні інформаційні технології;

обґрунтовано використовувати вітчизняний та міжнародний досвід при висвітленні питання, що досліджується;

знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до конкретного предмета (об'єкта) дослідження;

за результатами аналізу самостійно приймати оптимальні рішення. Структура магістерської роботи включає:

  1.  Картку магістерської роботи.
  2.  Титульний аркуш.
  3.  Завдання до виконання магістерської роботи.
  4.  Зміст.
  5.  Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).
  6.  Вступ.
  7.  Основна частина.
  8.  Охорона праці.

Висновки та пропозиції.

Додатки (за необхідності).

Список використаних джерел.

У картці магістерської роботи (далі) розміщується така інформація: код кафедри; літери МР - магістерська робота; номер та дата підписаного ректором університету наказу про затвердження тем магістерських робіт; порядковий номер студента або слухача в наказі про затвердження тем магістерських робіт; літери ПЗ - пояснювальна записка.

Титульний аркуш (далі) містить назву навчального закладу, назву кафедри, тему магістерської роботи, шифр і назву спеціальності, назву магістерської програми, спеціалізації, прізвище та ініціали автора, прізвище та ініціали керівника і консультантів, їх науковий ступінь та вчене звання, відомості щодо допуску магістерської роботи до захисту, календарний рік захисту.

Зразок завдання до виконання магістерської роботи наведено далі.

Зміст подається на початку магістерської роботи і містить найменування та номери перших сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків та пропозицій, додатків, списку використаних джерел.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подають у магістерській роботі окремим списком перед вступом, якщо вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі до магістерської роботи:

обґрунтовуються актуальність обраної теми, мета та зміст поставлених завдань;

визначається об'єкт і предмет дослідження;

зазначається обраний метод (або методи) дослідження, теоретична цінність і прикладна значущість отриманих результатів;

окреслюються положення, що виносяться на захист.

Завдання, визначаються метою роботи і подаються у формі перерахунку (вивчити..., описати.., встановити..., виявити... тощо).

Завданням магістерської роботи виробничої спеціалізації є узагальнення здобутих знань за певною спеціальністю, вивчення і дослідження об'єктів з метою їх практичного використання в агропромисловому чи природоохоронному комплексі.

Завданням магістерської роботи дослідницької спеціалізації є опанування методології, методики і сучасного інструментарію наукових досліджень, створення і поглиблене вивчення моделей, що досліджуються, пошук шляхів їх адаптації до умов розвитку науково-технічного прогресу.

Завданням магістерської роботи за напрямом підготовки «Специфічні категорії» за спеціальністю:

- «Педагогіка вищої школи» є синтез набутих педагогічних умінь і навичок із узагальненням здобутих знань відповідно до змісту попередньо набутого напряму підготовки та з урахуванням майбутньої специфіки роботи у вищих навчальних закладах І—II рівнів акредитації.

"Якість, стандартизація та сертифікація" є оволодіння навиками розробки стандартів та системи управління якістю на підприємствах, опрацювання нормативних документів, аналіз міжнародних, європейських і національних вимог щодо стандартизації, сертифікації та якості продукції АПК з узагальненням здобутих знань відповідно до змісту попередньо набутого напряму підготовки.

"Адміністративний менеджмент" є пошук та обґрунтування ефективних методів та інструментів управління  в  агропромисловому  і природоохоронному комплексах  із узагальненням здобутих знань відповідно до змісту попередньо набутого напряму підготовки.

Магістерська робота зі спеціальності „Державна служба", яка відноситься до напряму підготовки «Державне управління», передбачає узагальнення здобутих знань, умінь і управлінських навичок, необхідних для ефективного виконання відповідних завдань на державній службі у контексті оцінювання проблем і можливостей розвитку агропромислового і природоохоронного комплексів України.

Визначення об'єкта і предмета дослідження є обов'язковою складовою вступу.

Об'єктом дослідження магістерської роботи може бути сорт рослин, порода тварин, підприємство чи група підприємств, певна галузь виробництва тощо.

Предмет дослідження - це частина об'єкта та сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу дослідника. Предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

Методи дослідження як інструмент одержання фактичного матеріалу - обов'язкові елементи вступу до магістерської роботи.

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися ш, підрозділи, пункти, підпункти.

Кожний розділ слід починати з нової сторінки.

У розділах основної частини наводять:

огляд літератури;

напрями та методи досліджень;

теоретичні обґрунтування (положення);

результати експериментальних досліджень;

аналіз і узагальнення одержаних результатів, їх екологічне та економічне обґрунтування.

У першому розділі розкриваються основні теоретичні положення, проблеми, що існують стосовно питань, які досліджуються, огляд літератури. Огляд літератури, патентний пошук має забезпечуватися за допомогою спеціалізованих порталів доступу до наукових видань. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20 відсотків обсягу основної частини магістерської роботи.

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методи вирішення задач, розробляється загальна методика проведення дослідження.

У наступних розділах наводяться результати досліджень із зазначенням нового, що вносить автор у розробку проблеми. Оцінюється повнота вирішення поставлених задач, достовірність отриманих результатів (характеристик, параметрів), порівняння їх з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних авторів. Обробка отриманої інформації, виконується з використанням прикладного програмного забезпечення (Ехсеl, статистичні пакети, ГІС тощо).

У висновках та пропозиціях наводяться наукові та практичні результати, отримані в магістерській роботі, формулюються розв'язані наукові проблеми та їх значення для науки і практики, наводяться висновки і рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

До додатків зі необхідності включаються такі допоміжні матеріали:

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

таблиці допоміжних цифрових даних;

протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

допоміжні ілюстрації.

Список використаних джерел містить літературні джерела, на які є посилання у магістерській роботі (додаток Г).

Загальний обсяг магістерської роботи має становити 70-80 сторінок друкованого тексту (до загального обсягу магістерської роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки).

4. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги. Текст друкується на принтері за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), через півтора інтервали - з використанням шрифту текстового редактора Word – Times New Roman, 14-й кегль. За необхідністю допускається використання формату аркушів АЗ (297x420 мм).

Текст магістерської роботи друкується з дотриманням таких відступів від краю сторінки: верхній, нижній і лівий - 20 мм, правий - 10 мм.

Під час оформлення магістерської роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у магістерській роботі наводяться мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Заголовки структурних частин магістерської роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ" "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів - маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці надрукованого таким чином заголовка ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам. Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та дорівнювати п'яти знакам. Кожну структурну частину магістерської роботи починають з нової сторінки.

Нумерація. Сторінки нумерується арабськими цифрами, з дотриманням наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється при комп'ютерному друці магістерської роботи у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок магістерської роботи, номер сторінки на титульному аркуші не проставляється.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти магістерської роботи нумерується арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті магістерської роботи та позначатися цифрами без крапки, номер ставиться після слова "РОЗДІЛ". Заголовок розділу друкується з нового рядка Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. У кінці номера підрозділу ставиться крапка, наприклад, «1.1.» (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера ставиться крапка, наприклад, «2.З.2», потім у тому ж рядку розміщається заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерується у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП".

Ілюстрації. Ілюстрації (фотографії, малюнки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) розміщуються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути зроблені посилання. Якщо ілюстрація створена не автором магістерської роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів "Единой системи конструкторской документации" та "Единой системи программной документации".

Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший рисунок третього розділу).

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Таблицю розташовують безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті магістерської роботи. Нумерація таблиць здійснюється в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, наприклад, "Таблиця 2.1".

Таблиця повинна мати назву, котра розміщується над нею та друкується симетрично до тексту. Назва та слово "Таблиця" починається з великої літери.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або переносячи частину таблиці на наступну сторінку.

Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер)

Формули та рівняння. Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище та нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули та рівняння нумеруються порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводяться безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають з абзацу словом "де" без двокрапки. Приклад: 

де M1, M2 - математичне очікування;

d1, d2 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження. Формули, що ідуть одна за одною та не розділені текстом, відокремлюються комою.

Цитування та посилання на використані літературні джерел. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній
формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела зазначається згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад, «....у роботах [1-7]...». Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на які є посилання в магістерській роботі.

Список використаних джерел. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог міжнародних і державного стандартів з обов'язковим наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію можна одержати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила состав лени», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов. Общие требования и правила».

Додатки. Додатки оформлюються як продовження магістерської роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи та посилань у тексті магістерської роботи.

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках магістерської роботи, кожен з них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток  « і велика літера, що позначає додаток. При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою магістерської роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Якщо у магістерській роботі як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документів даного виду, його копію вміщують в магістерській роботі без змін в оригіналі. Перед копією вміщується аркуш, на якому посередині друкують слово «Додаток _»  і його назву, праворуч у верхньому куті проставляється порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумеруються, продовжуючи наскрізну нумерацію.

5. ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ ТА ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Завершену магістерську роботу студент або слухач магістрату ж подає керівникові для перевірки та підготовки відгуку на неї (додаток Д). Якщо магістерська робота, з погляду керівника, готова до захисту перед ДЕК, відповідна рекомендація дається ним у кінці відгуку.

Письмовий відгук керівника на магістерську роботу висвітлює рівень використання студентом або слухачем магістратури теоретичних знань для розв'язання завдань дослідження, аналіз методики дослідження, оцінку якості вирішення завдань дослідження, аналіз та оцінку запропонованих дослідником заходів, інформацію про недоліки магістерської роботи, загальні висновки та оцінку магістерської роботи. Керівник оцінює магістерську роботу записом: - «Рекомендується до захисту», а в разі негативної оцінки -

«До захисту не рекомендується». У випадку негативного висновку щодо допуску студента або слухача магістратури до захисту магістерської роботи, це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю керівника.

Кожна магістерська робота направляється на внутрішню рецензію (приклад далі). До рецензування залучаються провідні працівники НУБіП України. Для студентів та слухачів, які навчаються без відриву від виробництва, рецензентом може виступати фахівець підприємства, установи, організації тощо, де працює студент або слухач. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів має відповідати тематиці магістерської роботи. Рецензії подаються у письмовому вигляді, в довільній формі. Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, місця роботи і посади, яку займає.

Завершена магістерська робота, підписана автором, разом з письмовим відгуком керівника та рецензією, подається на випускаючу кафедру, де, за участі директора ННЦ, проводиться її попередній захист та вирішується питання про допуск студента або слухача до подальшого захисту перед ДЕК. Термін подання - не пізніше одного тижня до захисту. За результатами засідання кафедри складається протокол, який передається до відповідного деканату.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку та рецензії, до захисту не допускається.

6. ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Основна мета презентації - це забезпечення стислого та наочного подання основних результатів магістерської роботи. При створенні презентації студенти чи слухачі повинні вирішити два важливих завдання:

  1.  Створити короткий анотований конспект свого виступу.
  2.  Викласти результати досліджень та їх основні положення.

Структура презентації:

1-й слайд - тема магістерської роботи, прізвище доповідача та керівника, рік захисту;

2-й слайд - актуальність теми магістерської роботи та проблема дослідження;

3-й слайд - об'єкт, предмет, гіпотеза дослідження;

4-й слайд - головна мета та завдання магістерської роботи;

5-й слайд - методи дослідження.

На наступних слайдах - відображається опис даних, які отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, в тому числі з використанням комп'ютерних програм. На останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки та рекомендації до впровадження результатів магістерської роботи.

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді студента чи слухача магістратури. При розробці презентації рекомендується дотримуватися таких вимоги:

тривалість доповіді -7-10хв.

максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20 шт.;

використовуються ключові слова і фрази, а не речення;

на одному слайді - одне ключове поняття;

текстовий матеріал подається у схемах та організаційних діаграмах, числовий - у таблицях або діаграмах (графік - демонстрація змін у часі, секторна діаграма - демонстрація відношення частини до цілого, гістограма - демонстрація порівнянь);

матеріал підкріплений графічними зображеннями та відео-фрагментами;

дотримана логіка викладу та грамотність;

доповідь магістра доповнює інформацію на слайді, а не дублює її;

ефекти анімації не заважають сприйняттю, а акцентують увагу на потрібних моментах доповіді;

текст легко читається (мінімальний розмір шрифту - 20 - напівжирний);

фон, колір тексту та діаграм пасують і відповідають правилу 3 ос повних кольорів та їх відтінків;

шаблон оформлення - однаковий для всіх слайдів презентації;

дотримується контраст між текстом, фоном і графікою.

Презентація подається на електронному носії (CD-RW) і повніша мати наклейку з прізвищем та підписом студента чи слухача магістратури, керівника, назвою роботи та спеціальності. На носію розташовується один файл, назва якого містить прізвище студента або слухача магістратури.

7. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Для захисту магістерських робіт щорічно створюється ДЕК, до складу якої входять голова та члени комісії. Голова комісії призначається Міністерством аграрної політики України за пропозицією ректора університету з числа провідних фахівців виробництва або науковців. До складу ДЕК входять 3 члени комісії: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники (професори, доценти) профілюючих кафедр, провідні фахівці виробництва та працівники науково-дослідних установ. Персональний склад членів ДЕК затверджується ректором університету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи ДЕК.

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні ДЕК при обов'язковій присутності голови комісії та керівника магістерської роботи (у випадку відсутності керівника з поважних причин, його інтереси може представляти завідувач кафедри) і передбачає доповідь випускника магістратури, яка структурно будується у послідовності від актуальності теми дослідження до висновків і пропозицій.

Перед початком захисту магістерських робіт деканати відповідних факультетів подають до ДЕК такі документи:

зведена відомість про виконання студентами або слухачами магістратури навчального плану та отримані ними оцінки;

магістерська робота студента чи слухача;

відгук керівника магістерської роботи;

рецензія на магістерську роботу спеціаліста відповідної кваліфікації.

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою магістерської роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо.

До захисту не допускаються студенти та слухачі магістратури, які не виконали навчальний та індивідуальний плани роботи і на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Дата захисту визначається графіком засідань ДЕК, що затверджується ректором університету, і доводиться деканом відповідного факультету до відома голови, членів ДЕК, студентів та слухачів магістратури.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

короткого повідомлення автора з демонстрацією презентації* (визначається мета, зміст, наукова та практична цінність роботи, питання винесені на захист та результати магістерської роботи);

відповідей на запитання членів ДЕК;

відповідей на зауваження керівника та рецензентів;

підведення підсумків захисту магістерської роботи (дається оцінка магістерської роботи кожного випускника магістратури за стобальною шкалою).

Рішення ДЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті магістерської роботи, а також присвоєння студенту або слухачу кваліфікації магістра та видача йому державного документа приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови ДЕК є вирішальним.

Результати захисту магістерських робіт за 100-бальною шкалою переводяться згідно з табл. 1 у національні оцінки за чотирибальною шкалою – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та оцінки ЕСТ8 і оголошуються у день захисту після оформлення протоколів засідання ДЕК.

Таблиця 1

Співвідношення між національними та ЕСТS оцінками і результатом захисту

магістерської роботи за 100-бальною шкалою

Оцінка національна

Оцінка ЕСТS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ЕСТS

Результат захисту магістерської роботи, бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

Е

10

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35-59

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота

01-34

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК до опублікування у наукових фахових виданнях.

Студенти та слухачі магістратури, які не захистили магістерську роботу, не мають права на отримання диплома магістра. Таким випускникам видається довідка встановленого зразка щодо проходження навчання за програмою підготовки магістрів. За ними залишається право бути повторно допущеними до захисту магістерської роботи протягом наступних трьох років. Повторно магістерська робота виконується за наявності заяви студента або слухача магістратури про допуск до захисту, дозволу ректора НУБіП України і рішення випускової кафедри про затвердження теми магістерської роботи і призначення керівника.

Якщо захист магістерської роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор НУБіП України може продовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захистом магістерських робіт, але не більше, ніж на один рік. Незалежно від причин, повторний захист магістерської роботи в той же рік не допускається.


Зразок оформлення картки магістерської роботи

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

05.01.04. - МР. 585-С 2008 10 26. 025 ПЗ НЕСТЕРЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ

20011 р.

 


Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Допускається до захисту

                                                                                           Завідувач кафедри

______________________

(назва кафедри)

_______              ________

                                                                                                                                     (підпис)                             (ПІБ)          

                                                                                    "_"_________200_ р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему "Організація підприємницької діяльності в аграрних підприємствах"

Спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва)

Магістерська програма_________________________________________________

(назва)

Спеціалізація_________________________________________________________

(виробнича, дослідницька)

Виконав                                               _________         Н.В.Нестеренко

       (підпис)

Керівник магістерської роботи         _________         ___________________

        (підпис)                           (ПІБ, вчений ступінь та вчене звання)

Консультант з економічних питань  _________         ___________________

        (підпис)                           (ПІБ, вчений ступінь та вчене звання)

Консультант з охорони праці            _________         ___________________

        (підпис)                           (ПІБ, вчений ступінь та вчене звання)

КИЇВ – 20011

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Завідувач кафедри

______________________

(назва кафедри)

_______              ________

                                                                                                                                        (підпис)                             (ПІБ)          

                                                                                    "_"_________200_ р.

ЗАВДАННЯ

до виконання магістерської роботи

студентці (слухачці) Нестеренко Наталії Василівні

Спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва)

Магістерська програма_________________________________________________

(назва)

Спеціалізація_________________________________________________________

(виробнича, дослідницька)

Тема   магістерської  роботи:   "Організація  підприємницької  діяльності   в__   аграрних підприємствах"_______________________________________________

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 26.10.2008 р. № 585-С

Термін подання завершеної роботи на кафедру____________________________

                                         (рік, місяць, число)

Вихідні дані до роботи_________________________________________________

____________________________________________________________________

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Керівник магістерської роботи         _________         ___________________

        (підпис)                           (ПІБ, вчений ступінь та вчене звання)

Виконав                                               _________         Н.В.Нестеренко

       (підпис)

Дата отримання завдання

"__"__________2010 р.

ВІДГУК

на роботу студента (слухача) магістратури кафедри

__________________________________

___________________________________________________________факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України______

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по банкові)

на тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

подану на здобуття ОКР "Магістр" за спеціальністю _______________________

(спеціальність)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"___"________200...р

Керівник магістерської роботи:

_____________________  _____________   ____________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                     (підпис)                               (прізвище, ім'я та по батькові)

РЕЦЕНЗІЯ

на роботу студента (слухача) магістратури кафедри

___________________________________

________________________________________________________факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України______

____________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

на тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

подану на здобуття ОКР "Магістр" за спеціальністю_______________________

(спеціальність)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"___"________200...р

Рецензент:

_____________________  _____________   ____________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                     (підпис)                               (прізвище, ім'я та по батькові)

Другие работы

в 1937 г.. С 1905 г. начинается формирование...


Цели применения аналитических процедур в ходе аудита заключаются в следующем: выявление наличия или отсутствия необычных или неверно отраженных ...

Подробнее ...

2014 навчального року групи Кількість учнів...


Аналіз проведення директорських контрольних робіт з охорони праці за І семестр 20122013 навчального року № групи Кількість учнів за списком Робо...

Подробнее ...

Задание 1 Норматив обязательных резервов ____...


НОР по обязательствам перед нерезидентами НОР по обязательствам перед физическими лицами НОР по иным обязательствам кредитных организаций 8 июля...

Подробнее ...

БАОПРЕСС ООО ИД РИПОЛ классик 2005


In yer I shll finish my school nd I hve to decide wht occuption to choose. Wht grde re you t 3. In wht wy do you help your prents 6. Wht do you r...

Подробнее ...