. Побудувати та оцінити порівняльний аналітичний баланс за даними бухгалтерського балансу додаток АРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Практичне заняття 4

Аналіз фінансового стану підприємства

Завдання 1. Побудувати та оцінити порівняльний аналітичний баланс за даними бухгалтерського балансу (додаток А). Результати оформити у вигляді таблиці 1. Результати аналізу подати у вигляді аналітичної записки.

Таблиця 1

Порівняльний аналітичний баланс

Статті

На початок року

На кінець року

Зміни

Темп росту, %

Динаміка структурних змін, %

сума, тис. грн.

пит. вага, %

сума, тис. грн.

пит. вага, %

суми, тис. грн.

пит. ваги, % п.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВ

Необоротні активи (ряд. 080):

  основні засоби (ряд. 030)

Оборотні (поточні) активи (ряд. 260):

  запаси (ряд. 100–140, 250)

  дебіторська заборгованість (ряд. 150–210)

  грошові кошти (ряд. 220–240)

Витрати майбутніх періодів (ряд. 270)

БАЛАНС

ПАССИВ

Власний капітал (ряд. 380)

Забезпечення наступних витрат (ряд. 430)

Довгострокові зобов’язання (ряд. 480)

Поточні зобов’язання (ряд. 620):

  поточні кредитні зобов’язання (ряд. 500, 510)

  кредиторська заборгованість (ряд. 520–610)

Доходи майбутніх періодів (ряд. 630)

БАЛАНС


Завдання 2. Оцінити стан та динаміку основних засобів за даними балансу (додаток А). Оформити таблицю 2. Зробити висновки.

Таблиця 2

Аналіз основних засобів

Показники

На початок року

На кінець року

Відхилення

абсолютне

%

Первісна вартість, тис. грн.

Знос, тис. грн.

Залишкова вартість, тис. грн.

Питома вага у майні, %

Коефіцієнт зносу

Завдання 3. На основі даних балансу (додаток А) провести аналіз ліквідності балансу (таблиця 3), зробити висновки про платоспроможність досліджуваного підприємства.

Таблиця 3

Баланс ліквідності, тис. грн.

Актив

На початок року

На  кінець року

Пасив

На початок року

На   кінець року

Платіжний надлишок (нестача)

на початок        року

на кінець   року

А1

П1

А2

П2

А3

П3

А4

П4

Баланс

Баланс

Завдання 4. На основі даних балансу (додаток А) розрахувати показники ліквідності, співставити їх значення з нормативами (таблиця 4), зробити висновки про їх динаміку та рівень платоспроможності підприємства.

Таблиця 4

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Показники

Норматив

На початок року

На кінець року

Відхилення

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

Коефіцієнт мобільності поточних активів

Завдання 5. На основі даних Балансу (додаток А) розрахувати абсолютні показники фінансової стійкості підприємства, визначити її тип за допомогою трьохвимірного показника S̄ (таблиця 5).

Таблиця 5

Аналіз типу фінансової стійкості підприємства

Показники

Джерела формування запасів

На початок року

На кінець року

Наявність (Еі)

Забезпеченість (±Еі)

Sі)

Наявність (Еі)

Забезпеченість (±Еі)

Sі)

Власні оборотні кошти, тис. грн.

Власні оборотні та довгострокові позикові кошти, тис. грн.

Загальна величина джерел формування запасів, тис. грн.

Тип фінансової стійкості

Завдання 6. На основі даних балансу (додаток А) розрахувати показники фінансової стійкості (таблиця 6), зробити висновки.

Таблиця 6

Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства

Показники

Норматив

На початок року

На кінець року

Відхилення

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансової залежності

Коефіцієнт фінансового ризику

Коефіцієнт фінансової стійкості

Власний оборотний капітал, тис. грн.

Коефіцієнт забезпеченості запасів

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Коефіцієнт інвестування


Додаток А

Баланс на 31 грудня 20011 р.

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

720

646

первісна вартість

011

838

791

знос

012

138

145

Незавершене будівництво

020

4618

4067

Основні кошти:

залишкова вартість

030

25 480

25 628

первісна вартість

031

56 000

55 550

знос

032

30 520

29 922

Довгострокові фінансові інвестиції:

що враховуються за методом участі в капіталі

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1600

1900

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

730

759

Усього за розділом I

080

33 148

33 000

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

20 124

20 962

тварини на вирощуванні й відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

1403

2048

готова продукція

130

1042

1961

товари

140

948

1287

Векселі отримані

150

1141

1530

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4000

5260

первісна вартість

161

4380

5930

резерв сумнівних боргів

162

380

670

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

с бюджетом

170

151

94

з виданих авансах

180

88

286

з нарахованих доходів

190

147

259

з внутрішніх розрахунків

200

38

75

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

810

1320

Поточні фінансові інвестиції

220

Кошти і їхні еквіваленти:

у національній валюті

230

124

327

в іноземній валюті

240

43

126

Інші оборотні активи

250

2193

265

Усього за розділом II

260

32 252

35 800

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

65 400

68 800

Продовження додатку А

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

25 000

26 000

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

3200

3500

Інший додатковий капітал

330

1461

1895

Резервний капітал

340

1908

1280

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

–104

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

31 465

32 675

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

85

105

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

85

105

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

2500

2200

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

920

1860

Інші довгострокові зобов'язання

470

1440

Усього за розділом III

480

3420

5500

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

4640

4182

Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях

510

1380

1460

Векселі видані

520

780

216

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4100

7248

Поточні зобов'язання по розрахунках:

по отриманих авансах

540

9388

4752

с бюджетом

550

1343

1269

по позабюджетних платежах

560

792

1390

по страхуванню

570

1055

1204

по оплаті праці

580

1167

1879

с учасниками

590

380

520

по внутрішніх розрахунках

600

400

450

Інші поточні зобов'язання

610

5005

5950

Усього за розділом IV

620

30 430

30 520

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

65 400

68 800

10

PAGE  1

Другие работы

темах рассуждения мыслителей любого уровня ин...


Бытие есть все то что есть ldquo;вся видимая же и невидимаяrdquo; как утверждается Символом веры. Почему А потому что перестало бы двигаться: су...

Подробнее ...

.Списки вопросов для подготовки к зачету 1.


Факторы влияющие на здоровье. Основные направления оздоровительных мероприятий по снижению рисков воздействия на здоровье вредных условий труда. ...

Подробнее ...

Утверждаю Директор ГБОУ СОШ 773 __ Г


00 Праздник для начальной школы Пираты Карибского моря Актовый зал ш о №2 Аверина М.00 Новогодняя дискотека Актовый зал ш о №1 Кулинченко И.

Подробнее ...

квартиры ООН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ За го...


У дипломатических переговоров есть ряд особенностей благодаря которым они существенно отличаются от скажем переговоров в бизнесе и даже от внутр...

Подробнее ...