на тему- Проблеми пацієнта з анеміями тактика медсестри у їх вирішенніБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Міністерство охорони здоров`я України

комунальний заклад

«Бериславське медичне училище»

Херсонської обласної ради

Практичне заняття №10

на тему: «Проблеми пацієнта з анеміями, тактика медсестри у їх вирішенні»

                             Викладач:  Азарова Л.І.

м. Берислав

Бериславське медичне училище

Інструкція

(для студентів)

    до проведення практичного заняття №10 (YІІ сем.)

Дисципліна:    «Медсестринство у внутрішній медицині»

Спеціальність: №5.12010102 - «Сестринська справа»

Назва розділу: «Захворювання системи крові»

Тема заняття: «Проблеми пацієнта з анеміями, тактика медсестри у їх вирішенні»

Мета заняття: Поглибити знання студентів на практичному занятті , отримані на лек-

ції по темі: «Анемії». Оволодіти навичками медсестринського обстеження пацієнта, виявлення його дійсних проблем і встановлення сестринських діагнозів; підготовці пацієнтів до додаткових методів обстеження. Навчити розпізнавати і надавати не- відкладну долікарську допомогу пацієнтам при гемолітичній кризі. Продовжувати удос-коналювати елементи догляду та опіки над пацієнтами.

Оснащення:  

1. Стандарти практичної діяльності медичної сестри, інструкції до проведення практичного заняття, алгоритми дій для виконання практичних навичок, сестринські історії хвороби пацієнта, стандартизовані плани сестринського догляду, листи сестринської оцінки стану пацієнта, листи лікарських призначень, ситуаційні клінічні задачі, тестові завдання, картки письмового опитування, приклади можливих проблем пацієнта та сестринських втручань при захворюваннях, графи логічних структур, діагностичні та лікувальні алгоритми.

2. Температурні листи, бланки направлень, тонометри, фонендоскопи, гумові рукавички,

направлення в лабораторію, прозорі посудини об’ємом 200 мл, серветки, шпателі, гумові

рукавички, набір медикаментів, аптечка «АнтиСнід», протишоковий набір, бікси зі сте-рильним матеріалом, ємкості з дезрозчинами, шприці для в/м, в/в ін’єкцій, ватні кульки, спирт, мило, окуляри, маска, лотки, джгут, тверда подушечка обгорнута клейонкою, фартук, пакет зі стерильною одноразовою системою, серветки, лейкопластир, штатив.

Конкретні цілі:

Знати:                                         

                       1. Визначення та етіологію захворювань.

                       2. Сучасну класифікацію.

                       3. Основні клінічні симптоми та синдроми.

                       4. Медсестринський процес при анеміях (постгеморагічній, залізодефіцит-

                           ній, В12 – і фолієводефіцитній, гіпо- і апластичній, гемолітичній): прове-

                           дення медсестринського обстеження, виявлення дійсних проблем паціє-

                           нта, встановлення мед сестринських діагнозів, оцінювання стану пацієн-

                           та, планування та реалізація медсестринських втручань.

                       5. Підготовку пацієнта до проведення лабораторних досліджень (загально-

                           го аналізу крові, сечі , біохімічного аналізу крові, копрологічного дослі-

                           дження).   

                         

                       6. Підготовка пацієнта до інструментальних методів обстеження:

                           (різних видів ендоскопії, ЕКГ).

                      7. Надання невідкладної долікарської допомоги при гемолітичній кризі.

                        8.  Методи лікування.

                        9.  Критерії оцінювання стану пацієнта.  

                        10. Роль медичної сестри у спостереженні та догляді за пацієнтами.

                     11. Профілактику анемій.

                        12. Роль медичної сестри у навчанні пацієнта та оточуючих само- та взаємо-

                             догляду.

Вміти:         1.  Виконувати медсестринський процес при анеміях: (постгеморагічній, залі-

                         зодефіцитній, В12 – і фолієводефіцитній, гіпо- і апластичній, гемолітич-

                         ній).

                       2. Оцінювати стан пацієнта на основі суб’єктивного та об’єктивного обсте-

                           ження.

               3. Провести аналіз отриманих результатів, визначити дійсні проблеми па-

   цієнта та встановити медсестринський діагноз.

                       4.  Заповнити сестринську історію хвороби пацієнта.

                       5.  Заповнити лист сестринської оцінки стану пацієнта.

                       6.  Вміти планувати медсестринські втручання та їх реалізувати.

                       7.  Вміти вирішувати дійсні проблеми та потреби пацієнта.

                       8.  Виконати лікарські призначення щодо медикаментозного лікування

                            пацієнта.

                       9.  Здійснити спостереження за пацієнтами з анеміями.

                       10.Надавати невідкладну долікарську допомогу при гемолітичній кризі.  

                       11.Виконати необхідні маніпуляції.

                    12.Підготувати пацієнта до проведення лабораторних досліджень: загально-

                         го аналізу крові, сечі, біохімічного аналізу крові, копрологічного дослід-

                         ження.

                    13.Підготувати пацієнта до інструментальних методів обстеження: (різних

                         видів ендоскопії, ЕКГ).

                       14.Проводити профілактичні заходи для запобігання захворювання.

                       15.Навчити пацієнта та його оточуючих само- та взаємодогляду.

                       16.Виписати необхідні рецепти.                        

 

План проведення заняття:

                         1.Співбесіда по основним питанням теми.

                         2. Відпрацювання практичних навичок і вмінь.

                         3. Вирішування ситуаційних задач.

                         4. Вирішування тестових завдань.

                         5. Заповнення граф логічних структур.

   План самостійної роботи студента на практичному занятті:

   Завдання №1. Оцінити стан пацієнта на основі медсестринського обстеження.

                                                                                                    Алгоритми №1,1а.  

   Завдання №2. Визначення дійсних проблем пацієнта та встановлення медсестринсь-

                             ких діагнозів.                      

                                                                                   Методична рекомендація №1.

   Завдання №3. Заповнити сестринську історію хвороби та лист сестринської оцінки

                             стану пацієнта. (Зразок с/с історії хвороби пацієнта та методичної ре-

                        комендації №1 додається). 

   Завдання №4. Скласти план вирішення дійсних проблем пацієнта, здійснити мотиво-

                             ваний догляд та опіку.                                (Зразок додається).

 

Завдання №5. Провести підготовку пацієнта та взяти кров для загального аналізу.

                                                                                                  Алгоритм №39

 Завдання №6. Провести підготовку пацієнта та взяти сечу для загального аналізу.

                                                                                                         Алгоритм №49

Завдання №7. Провести підготовку пацієнта та взяти кал до копрологічного дослід-

                         ження.

                                                                                                   Алгоритм №52                                                                         

                                                                                                        

 Завдання №8. Оволодіти методикою надання екстреної долікарської допомоги при

                            гемолітичній кризі.

                                                                                                  Лікувальні алгоритми №1                                                                        

                                                                                                     

 Завдання №9. Заповнити  та підключити систему для внутрішньовенного крапельно-

                           го введення ліків.                                             Алгоритми №87,88

 Завдання №10 . Виконати внутрішньом`язову  ін’єкцію.                            

                                                                                                      Алгоритм №91

   

    Завдання №11. Розв’язування ситуаційних клінічних задач, тестових завдань, випи-

                                сування рецептів, заповнення граф логічних структур.

    Завдання до наступного практичного заняття за темою: « Тактика медсестри у

    вирішенні проблем пацієнта при гострих лейкозах»

Література для студентів:

1. Конспект лекції.

2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина. - К.: Медицина, 2006.- C.  590-593, E

   mail: med@books. kiev. ua.   

 3. Шегедин М.Б. Медсестринство в терапії. - Видавнича фірма Відродження, 2006.-

   С. 155-158.

4. Епішин  А.В. Внутрішні хвороби. - Т.: Укрмедкнига, 2005.- С. 557-561.

5. Паращак Г.П. Внутрішні хвороби.- К.: Здоров`я, 1994.- С.  255-257.

6. Демченко О.К.Медсестринство в терапії. - К.: Здоров`я, 2001.- С. 240-245.

 7. Збірка алгоритмів практичного тренінгу.   

 

        Викладач: Азарова Л.І.                                                            Підпис:

Диктант.

Тема: «Анемії»

1. Як називається біологічна рідина, яка циркулює у кровоносній системі і завдяки розвинутій мережі кровоносних капілярів контактує з усіма тканинами організму, забезпечуючи обмін речовин.

2. Формені елементи крові - ………,  ………..., ……….. .

3. Формені елементи крові утворюються не у самій крові, а в - ……., ……., …….. .

4. Клітинні елементи становлять трохи більше як 40 % об’єму крові, решта припадає на - ….. .

5. Розвиток клітин крові - …….. .

6. Кістково мозкове кровотворення здійснюється у так званому - ….. .

        Відповіді:

1. Кров.

2. Еритроцити, лейкоцити, тромбоцити

3. Кістковому мозку, лімфатичних вузлах, селезінці.

4. Плазму.

5. Гемопоез.

6. Червоному кістковому мозку плоских і трубчастих кісток.

Питання до фронтального опитування.

Тема: «Анемії»

1. Дайте визначення анемії.

2. Який симптомокомплекс характерний для усіх видів анемій?

3. Яка найбільш характерна ознака під час огляду пацієнта з анемією?

4. Які синдроми можна виявити під час клінічного огляду пацієнта з анемією?

5. Назвіть скарги пацієнта, які характерні для церебрального синдрому.

6. Охарактеризуйте кардіальний синдром, його ознаки.

7. Які зміни виникають у разі диспепсичного синдрому у пацієнтів з анемією?

8. Охарактеризуйте ендокринний синдром, його ознаки.

9. Охарактеризуйте синдром дихальної недостатності, його ознаки.

10.За яким принципом побудована сучасна класифікація анемій?

Постгеморагічна анемія.

1. Якими змінами в організмі можуть бути зумовлені анемічні стани?

2. Які ознаки має гостра постгеморагічна анемія?

3. Яка крововтрата спричинює клінічні прояви анемії?

4.З яких синдромів складається гостра постгеморагічна анемія?

5. Чому утруднюється розпізнавання гострої постгеморагічної анемії протягом

   першої доби? Яка назва цього періоду?

6. Яку назву має період анемії на 2-3-й день? Які зміни відбуваються у цей період в

   організмі людини?  

7. Що таке індекс Альгевера, його значення для визначення приблизного об’єму

   втраченої крові?

8. За якої крововтрати виникають виражені клінічні ознаки анемії та геморагічного

   шоку у раніше здорових людей?

9. Які засоби використовують для місцевого спину крові?

10.Як можна поповнити втрачений ОЦК у разі гострої постгеморагічної анемії?

11.У разі якої втрати крові вводять препарати крові та колоїдні розчини?

12.Під час яких станів пацієнтові вводять 1-2 мл 0,2 % розчину норадреналіну, предні-

 золон або гідрокортизон?

Залізодефіцитна анемія.

1. Дати визначення залізодефіцитній анемії.

2. Яка роль заліза в організмі людини?

3. Яка добова потреба в залізі у чоловіків і жінок?

4. Чому з`являється залізодефіцитна анемія?

5. Назвіть основні причини нестачі заліза в організмі.

6. В яких продуктах міститься «гемове залізо» ?

7. Із яких продуктів усмоктується більше залаза?

8. Які чинники посилюють усмоктування заліза в організмі?

9. В яких органах, крім кісткового мозку, депонується аліментарне залізо у вигляді  

   тривалентного комплексу (феритин)?

10.Які ушкодження з`являються в організмі у разі дефіциту заліза?

В12 – дефіцитна анемія.

1. Дати визначення В12 – дефіцитної анемії.

2. Які причини дефіциту вітаміну В12 ?

3. Яка гематологічна характеристика В12 – дефіцитної анемії?

4. Яке фізіологічне значення вітаміну В12 ?

5. Назвіть тріаду симптомів В12 – дефіцитної анемії.

6. Назвіть основні зміни травного тракту у разі В12 – дефіцитної анемії?

7. Які зміни з боку нервової системи спостерігається у пацієнтів на В12 – дефіцитну

   анемію?

  8. Ще які захворювання у людей похилого віку супроводжуються гіперхромною

      анемією?

  9. Який прогноз цього захворювання?

Картка письмового опитування №1.

Тема: «Анемії»

  1. Перерахуйте класифікацію анемій за кольоровим показником  -……

2. Вибрати препарати заліза:

фурагін;                        7. цефаликсин;

панзинорм;                   8. фурадонін;

ферковен;                      9.  верапаміл;

цефазолін;                   10. трифермент;

фуразолідон;               11. атенолол;

метопралол;                12. ферум-лек.

3. Заповніть графи логічної структури:

Картка письмового опитування №2.

Тема: «Анемії»

1.  Дайте визначення: анемія - це -……

 

Оберіть препарати заліза:

1. ферацерон;                    7.  ектофер;                      

    2. промедол;                      8.  амлодин;

    3. де-нол;                           9.  дофамін;

4. баралгін;                        10. берберин;

5. строфантин;                   11. теопек;

6. фурасемід;                     12. вікалін.

3. Заповніть графи логічної структури:

Картка письмового опитування №3.

Тема: «Анемії»

 

1. Дайте визначення:  Залізодефіцитна анемія - це  …….

2. Виберіть препарати заліза:

1. корвітол;                       7.  баралгін;

   2. ловастатин;                    8.  празозин;

   3. тропафен;                       9.  хеферол;

     4. ферокаль;                       10. пратсіол;

     5. амброксол;                     11. актиферин;

     6. промедол;                       12. ретаболіл.

3. Заповніть графи логічної структури:

Картка письмового опитування №4.

Тема: «Анемії»

 

1. Вибрати препарати заліза:

   1. оліметин;                              7.  амілорид;

   2. цистинал;                              8.  ніфедепин;

   3. цефтріаксон;                          9.  будесонід;

4. ранітидин;                            10.феро-градумет;

5. баралгін;                               11.сорбіфер-дуруме;

6. верапаміл;                            12.еналаприл.

2. Заповніть графи логічної структури:

3. Гемолітична анемія це - …….

Картка письмового опитування №5.

Тема: «Анемії»

  

1. Оберіть полівітаміни:

   1. резохін;                                  7.  амілорид;

   2. метилурацил;                         8.  плаквеніл;

   3. дуовіт;                                     9.  аллопуринол;

4. фурадонін;                             10. делагіл;

5. мілурит;                                 11. нізатидин;

6. ундевіт;                                  12. супрадин.

2. Заповніть графи логічної структури:

3. Профілактика залізодефіцитної анемії полягає в:  …………

Картка письмового опитування №6.

Тема: «Анемії»

  

 

1. Вибрати анаболічні гормони:

   1. резохін;                                   7.  амілорид;

   2. метилурацил;                          8.  плаквеніл;

   3. магурліт;                                  9.  ретаболіл;

4. фурадонін;                             10. делагіл;

5. неробол;                                 11. полісорб;

6. обзидан;                                 12. ураліт.

2. Заповніть графи логічної структури:

3. Дайте визначення: постгеморагічна анемія це - ……

Картка письмового опитування №7.

Тема: «Анемії»

1. Вибрати препарати, які використовуються при кровотечі:

    1. фуросемід;                           7.  ревінь;

    2. гіпотіозид;                            8.  гіпотіазид;

    3. урегіт;                                   9.  преднізолон;

4. амінокапронова кислота;   10. панангін;

5. алое;                                     11.хлордіазепоксиду хлорид;

6. обзидан;                               12.вікасол.

2. Заповніть графи логічної структури:

3. Дайте визначення: гіпо -та апластичні анемії це - ……

Еталони відповідей на картки письмового опитування.

Тема: «Анемії»

 

№1.

№2.

№3.

 №4.

  №5.

 №6.

 №7.

Методичні рекомендації №1 до:

а). Встановлення проблем у пацієнтів на: «Анемії»

б). Формування  медсестринського діагнозу.

Під час визначення проблеми у пацієнтів з даним захворюванням враховуються наявні та потенційні проблеми пацієнта.

Наприклад:

Гостра постгеморагічна анемія:

а). Наявні: нудота, блювання, різка раптова слабкість, запаморочення, серцебиття..

б). Потенційні:  можливість розвитку колапсу.

Залізодефіцитна анемія:

а). Наявні: загальна слабкість, запаморочення, мерехтіння мушок перед очима, сухість

шкіри та слизових оболонок, випадіння волосся.

б). Потенційні:  страх проведення гастроскопії.

В12 – дефіцитна  анемія:

а). Наявні: слабкість, підвищена втомлюваність, біль в язику, сухість у роті, втрата апе-титу, страх перед зондуванням, відчуття оніміння кінчіків пальців, повзання мурашок.

б). Потенційні:  страх перед загостренням процесу та ускладненнями..

Перелік медсестринських діагнозів у пацієнтів з анеміями подається у додатку

(стандарти сестринської діяльності в терапії).

б) 3аповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта.

Заповнення листа сестринської оцінки стану пацієнта проводиться шляхом відповіді на питання та виставлення у відповідній графі"+", якщо відповідь позитивна та"-", якщо відповідь негативна.

Показання пульсу, ЧД, температури тіла, артеріального тиску проставляються у цифровому вигляді.

Зразок листа сестринської оцінки стану пацієнтів наводиться у додатку.

в) Складання плану догляду за пацієнтами з анеміями.

Під час складання планів догляду за пацієнтами з анеміями враховуються наявні та потенційні проблеми у цих пацієнтів. Приклади можливих сестринських діагнозів у пацієнтів з анеміями та стандарти діяльності при них, а також план догляду за даними пацієнтами наведено в додатку.


Матеріали контролю для заключного етапу.

Питання для індивідуального опитування.

Завдання №1.

1. Дайте рекомендації пацієнту щодо дієтичного харчування при залізодефіцитній анемі.

2. Складіть план догляду при нудоті, блюванні.

Завдання №2.

1. Перерахуйте основні клінічні прояви гострої постгеморагічної анемії.

2. Складіть план догляду при болю в язику, сухість у роті.

Завдання №3.

1. Перерахуйте основні принципи лікування гемолітичної анемії.

2. Складіть план догляду при відчутті оніміння кінчиків пальців, повзання мурашок..

Завдання №4.

1. Перерахуйте основні клінічні прояви залізодефіцитної анемії.

2. Складіть план догляду при наявній проблемі –  втрата апетиту.

Завдання №5.

1. Перерахуйте  основні клінічні прояви мегалобластичної анемії.

2. Складіть план догляду при сухості шкіри та слизових оболонок.    

Завдання №6.

1. Перерахуйте об’єктивні дані при залізодефіцитній анемії.

2. Складіть план догляду при потенційній проблемі – можливість розвитку колапсу.

Завдання №7

1. Перерахуйте основні принципи надання невідкладної долікарської допомоги при гемолітичні кризі.

2. Складіть план догляду при потенційній проблемі – страх проведення гастроскопії.


Етіологічні чинники виникнення залізодефіцитної анемії.:

Етіологічні чинники виникнення постгеморагічної анемії:

Перерахуйте основні с/с діагнози при гемолітичній анемії :

Основні принципи лікування апластичної анемії:

Діагноз «апластична анемія» в основному варифікується за результатами дослідження:

ІІІ етап медсестринського процесу при апластичній анемії складається з:

Y етап медсестринського процесу складається з:

Другие работы

.1 Теоретичні відомості- Запрошення учасникам...


3 Для цього почергово створіть такі поля додаткові параметри кожного поля задаються на закладці Загальні у нижній частині вікна: ldquo;Номер дові...

Подробнее ...

Задание 1. Даны следующие макроэкономические...


1 Расчёт ВВП и других показателей СНС Задание №1. Дайте понятие ВВП и опишите методы его расчёта; в чём разница между ВВП и ВНП какой из показате...

Подробнее ...

ТЕМА АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Общая хар...


Иными словами хозяйственная деятельность коммерческого банка имеет две стороны привлечение финансовых ресурсов пассивные операми и их размещение...

Подробнее ...

Белорусский государственный университет инфор...


Пример класса и экземпляров класса. Пример объявления и использования базового класса. Необходимость создания и пример использования. Виды необхо...

Подробнее ...