тематичне моделювання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

23

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Мандра Володимир Володимирович

УДК 658:519.865.012.4 (043.3)

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТАМИ І ПЛАТЕЖАМИ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного

університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор

Андрієнко Володимир Миколайович,

Донецький національний університет, професор кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Порохня Василь Михайлович, Інститут післядипломної освіти гуманітарного університету „Запорізький інститут державного та муніципального управління” Міністерства освіти і науки України, проректор-директор (м. Запоріжжя);

кандидат економічних наук Макаров Кирило Геннадійович, товариство з обмеженою відповідальністю „Метінвест холдінг”, старший менеджер (м. Донецьк).

Провідна установа

Львівський національний університет ім. І. Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики (м. Львів).

Захист дисертації відбудеться 5 липня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198-а,  великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 3 червня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Ринкова спрямованість економіки України визначає підвищені вимоги до прийняття оперативних рішень в області фінансового менеджменту, значимість якого в загальній системі управління підприємства зростає. Це є наслідком динамічних змін складових економіки, невизначеності  зовнішнього оточення, що формує середовище функціонування підприємства з високим ступенем ризиків.

Так, у 2004 році ВВП склав 344822 млн. грн., що на 29,8% більше показника минулого року і на 68,8% більше порівняно з 2001 роком. Дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання збільшилася на 13,4 % порівняно з 2003 роком та склала більше 400 млн. грн. Дебіторська заборгованість перевищує обсяги ВВП у 1,11 рази, а кредиторська – у 1,4. Частка збиткових суб’єктів господарювання складала у 2004 р. 34,2 % загальної кількості підприємств, а у 2003 р. -  32,9 %. Індекси цін виробників промислової продукції збільшилися у 2004 р. на 20,4 % порівняно з попереднім роком, та на 32,6 % порівняно з 2001 роком.

Питання ефективності прийняття фінансових рішень є особливо значимими для великого промислового комплексу (ВПК), що відрізняється постійною зміною обсягів і асортименту продукції, яка випускається, підвищеною інтенсивністю фінансових і інформаційних потоків, залежністю від зовнішніх джерел фінансування. При прийнятті оперативних фінансових рішень, пов'язаних з управлінням грошовими потоками, необхідно вирішувати не тільки задачі забезпечення усіх видів діяльності ВПК, але й проводити постійний аналіз їхнього впливу на фінансово – економічний стан, що враховується організаціями, які кредитують, при наданні позик.

Моделі механізмів управління фінансовими потоками підприємства, що входять у систему фінансового менеджменту, представлені в багатьох роботах вітчизняних і закордонних вчених і дослідників, зокрема, Андрієнка В.М., Башаріна Г.П., Брейлі Р., Горбунова А.Р., Данілочкіної Н.Г., Друрі К., Єгорова П.В., Лисенка Ю.Г., Майерса С., Порохні В.М., Пушкаря О.І., Унковської Т.Е., Шеремета А.Д. і інших. Питання кредитного менеджменту освітлені в роботах Бланка І.А., Вітлінського В.В., Горбунова А.Р., Потьомкіної В.М., Холта Р.І. Жорсткі часові обмеження на прийняття управлінських рішень вимагають комплексного розгляду питань оперативного управління платежами і залученням короткострокових кредитів з використанням економіко - математичних моделей, сучасних концепцій менеджменту та комп'ютерних систем і технологій. Однак комплексний підхід до розробки ефективних моделей і методів оперативного управління платежами і кредитами підприємства, а також процеси створення інформаційних систем їхньої реалізації у нових економічних умовах освітлені недостатньо, що визначає актуальність цього дослідження, його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана відповідно до держбюджетних і господарських тем Донецького національного університету: “Моделювання динаміки виробничо-економічних систем (шифр і номер державної реєстрації – Г-00/54, 0100U001971); “Моделювання процесів фінансового менеджменту вищого навчального закладу” (шифр і номер державної реєстрації – Г-00/42, 0100U005081). У виконанні тем автор брав участь як виконавець.

Об'єктом дослідження є процеси в системі фінансового менеджменту великого промислового комплексу.

Предметом дослідження дисертаційної роботи є моделювання процесів оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами великого промислового комплексу.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка моделей, призначених для комплексного вирішення задач оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами ВПК, що функціонує у ринкових умовах, які забезпечують підвищення ефективності управління, оперативності обробки і забезпечення високої достовірності інформації, за рахунок використання економіко-математичних моделей і методів оптимізації.

Досягнення мети забезпечується вирішенням поставлених у дисертації задач:

дослідження організаційної структури, інформаційних і фінансових потоків ВПК в процесі оперативного управління платежами;

визначення функцій, місця і ролі підрозділів ВПК, що реалізують оперативне управління платежами і кредитами;  

розробки концепції організації системи оперативного управління платежами і кредитами ВПК;

розробки моделей бюджетування центрів відповідальності і всього ВПК на основі договорів;

розробки моделі оптимального управління видатковими платежами;

розробки моделі визначення розміру суми кредиту, що залучається, і терміну його погашення;

розробки моделі вибору організації (банку), що кредитує, під найбільш вигідний вид забезпечення кредиту;

розробки моделі гнучкої системи визначення рейтингу ВПК для залучення кредиту;

розробки вимог до структури інформаційно–аналітичної системи підтримки прийняття рішень у системі оперативного управління платежами і кредитами.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є розробки вітчизняних і зарубіжних вчених в області системного аналізу, менеджменту, маркетингу, підприємництва, економіко - математичного моделювання, контролінгу, реінжинірингу й інформаційних технологій.

При розробці концепції системи оперативного управління платежами і кредитами ВПК використовувався системний підхід; опис об'єктів предметної області здійснювався c використанням теоретико-множинного підходу; формалізація задач оперативного управління платежами і кредитами здійснена з використанням методів лінійного і нелінійного програмування; моделі бюджетування розроблені з використанням методів прогнозування; моделі розрахунку рейтингу ВПК розроблені з використанням елементів теорії графів, методів статистики, експертних оцінок; при проектуванні інформаційної системи підтримки прийняття рішень застосований індуктивний підхід до використання компонентів обчислювальної техніки, що лежить в основі реінжинірингу бізнес-процесів.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі моделювання системи оперативного управління платежами і кредитами ВПК в ринкових умовах функціонування. При цьому одержано такі основні наукові результати:

вперше розроблені:

концепція моделі системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами великого промислового комплексу, яка заснована на використанні економіко-математичних моделей і методів, ідей контролінгу, реінжинірингу бізнес-процесів і сучасних інформаційних технологій, що забезпечує підвищення ефективності фінансово - економічної діяльності ВПК за рахунок формалізації процесів прийняття рішень, їхньої оперативності, точності і вірогідності, а також несуперечності і наочності аналітичної інформації, яка надається для їх прийняття;

моделі процесів фінансово-господарської діяльності: ведення договорів, бюджетів окремих центрів відповідальності і ВПК, бухгалтерського обліку, які розроблені з використанням теоретико-множинного підходу і реалізовані в єдиному інформаційному просторі, що забезпечує синхронізацію процесів управління, ефективне управління фінансовими коштами для довільного часового відрізка, зокрема, вирішення задач оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами;

одержали подальшого розвитку:

модель оперативного управління платежами ВПК, яка розроблена з використанням методів штрафу, що забезпечує їхнє ефективне використання при обмеженості суми грошей на розрахунковому рахунку;

моделі визначення моменту часу і необхідної суми кредиту, можливого терміну його погашення, а також вибору організації (банку), що кредитує, під оптимальний вид забезпечення кредиту, які побудовано з використанням методів прогнозування і фінансових розрахунків на основі планового і фактичного виконання бюджетів ВПК, лінійного програмування, що забезпечує ефективність використання кредиту і ресурсів підприємства, наданих під заставу;    

модель системи визначення рейтингу ВПК, що забезпечує її гнучке налагодження на конкретну методику розрахунку узагальнених показників на основі фінансових коефіцієнтів. Це дозволяє проводити оперативний аналіз рейтингу при реалізації кожного платежу і регулювати фінансовий стан ВПК у заданих межах з метою гарантованого одержання кредиту від конкретної організації (банку), що кредитує;  

удосконалено:

структуру інформаційної системи підтримки прийняття рішень при оперативному управлінні платежами і короткостроковими кредитами ВПК, в основі якої лежать експертні оцінки прийнятих рішень за договорами, що укладаються, і платежами, що здійснюються; реляційна база даних і технологія “клієнт-сервер”, які забезпечують синхронне функціонування підсистем усіх рівнів управління; клієнтські інтерфейси, що здійснюють оперативне введення і надання інформації з бази даних. Це забезпечує ефективне розмежування прав доступу і надійність інформації, що зберігається, в складній організаційній структурі реалізації процесу оперативного управління платежами і кредитами ВПК, а також низькі трудовитрати по розвитку і модернізації системи.

Практична значимість отриманих результатів. Запропоновані в дисертації моделі і методи їхньої реалізації в системі оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами є досить універсальними і придатними для впровадження на підприємствах будь-якої форми власності. Їхнє застосування дозволяє підвищити ефективність функціонування зазначеної системи в умовах нестабільного економічного середовища. Основні результати дослідження були використані при створенні системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами й інформаційно-обчислювальної системи підтримки прийняття рішень у ВАТ “МК “Азовсталь” і Донецькому національному університеті.

Економічний ефект від упровадження результатів дисертаційного дослідження, підтверджений актами, склав 720 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Усі результати, представлені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно. У наукових працях, що опубліковані в співавторстві, особистий внесок здобувача відображений у списку публікацій за темою дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на IX Всеукраїнській науково-методичній конференції „Проблеми економічної кібернетики” (Запоріжжя, 2004 р.), Міжнародній науково - практичній конференції „М.І. Туган - Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації” (Донецьк, 2005 р.), науково - практичній конференції „Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами” (Луганськ, 2005 р.), Міжнародній науково - практичній конференції “Економічна кібернетика - 40 років” (Київ, 2005 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових робіт загальним обсягом 2,51 д.а., з яких авторові належить 2,49 д.а.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 133 найменувань, 2 додатків. Робота викладена на 158 сторінках машинописного тексту. Текст дисертації містить 12 рисунків, 10 таблиць.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, задачі, предмет, об'єкт і методологію дослідження, наукову новизну, теоретичну і практичну цінність роботи.

У першому розділі “Особливості і концепція системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу” проаналізовані особливості організації процесів оперативного управління платежами і залучення короткострокових кредитів ВПК, які розглянуто на прикладі ВАТ “МК Азовсталь”.

Організаційну структуру великого промислового комплексу можна представити у вигляді багаторівневої ієрархії взаємозалежних і взаємодіючих елементів (підрозділів). Особливу значимість у цій структурі набуває підрозділ управління фінансами, метою діяльності якого є створення організаційно-технічних умов, що забезпечують ефективне використання фінансових ресурсів ВПК.

Аналіз динаміки зміни доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) (рис. 1) свідчить про збільшення фінансових надходжень ВПК, що визначає збільшення навантаження на підрозділ управління фінансами з ефективного розподілу отриманих коштів.

У той же час потреба у короткострокових кредитах, динаміка зміни сум яких представлена на рис. 2, постійно зростає. З рис. 2 витікає, що найбільш питома вага серед короткострокових кредитів належить USD. Це пов’язано в першу чергу з закупівлею сировини за кордоном.

Аналіз існуючих підходів до управління фінансами ВПК і сучасних концепцій менеджменту дозволили розробити концептуальну модель системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами, що забезпечує його ефективне функціонування в сучасних умовах (рис. 3).

У верхній частині рис.3 представлені органи, що контролюють діяльність ВПК: Державна податкова адміністрація, Національний банк України, Митний комітет. Ліворуч представлені контрагенти, з якими укладаються доходні і видаткові договори. На їх підставі за допомогою моделей бюджетування визначаються планові показники кожного бюджету центра відповідальності. Розроблені бюджети доводяться до керівників центрів відповідальності та враховуються при подачі заявок на платіж.

Праворуч представлено банк, через який виконуються розрахунки ВПК та виписки якого використовуються для визначення грошових сум на розрахунковому рахунку і організації ефективного потоку платежів на поточну дату за моделями оперативного планування і витрат грошей. Кредити можуть залучатися як з цього банку, так і з інших організацій.

Дані про надходження грошей на розрахунковий рахунок, а також будь-який вибір заявки для платежу змінюють фінансові коефіцієнти й узагальнені показники при визначенні рейтингу ВПК. Це дозволяє проводити платіжну політику з урахуванням обмежень на значення фінансових показників.

Відхилення в планованому і фактичному надходженнях і витратах коштів бюджетів центрів відповідальності є основою для визначення моменту залучення кредиту, його розміру, а також організації (банку), що надає кредит. Зазначені розрахунки здійснюються за допомогою моделей, представлених у блоці “Моделі кредитування”.  

Розглянуті моделі використовуються в системі контролінгу підприємства, що є інформаційним підґрунтям прийняття оперативних управлінських рішень. Основою системи контролінгу є комп'ютерна система підтримки прийняття рішень.

Представлена концептуальна модель є основою для розробки моделей системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами великого промислового комплексу.

У другому розділі “Моделі системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу” приведено формальний опис договорів, бюджетів, заявок, платіжних доручень, документів бухгалтерської і фінансової звітності і їхні взаємозв'язки, у процесах фінансового менеджменту при рішенні сформульованих задач.

Бюджет z – го центра відповідальності підприємства в періоді бюджетування T представимо у вигляді:

Вектори структуровані у такий спосіб:

де , - відповідно планована та фактична суми надходжень/витрат у j-му підпериоді за i – ою статтею бюджету z – го центра відповідальності;  

tj-1,tj – визначають моменти початку і закінчення j-го підперіоду бюджетування.

Очевидним є виконання наступних обмежень:

Обмеження 1.

Обмеження 2.  

Обмеження 3. 

Обмеження 4.

Обмеження 5. 

RL(tj-1,tj) – плановані сумарні витрати коштів, погоджені із сумарними надходженнями:

Коефіцієнт визначає відносне значення доходної частини бюджету Bz(T) у доходній частині бюджету ВПК B(T):

.

Величина  визначає сумарне значення доходних статей бюджету z – го центра відповідальності у періоді бюджетування Т (Z – кількість центрів відповідальності ВПК).

Значення визначаються експертним шляхом, узгоджуються з керівниками центрів відповідальності і затверджуються фінансовим і генеральним директорами ВПК.

Для використання виділеної суми грошей Sdz(tj-1,tj) керівник z – го центра відповідальності подає заявку на її використання:

Будемо вважати, що платіж необхідно зробити в момент подачі заявки, тобто у .

Подані керівником z – го центра відповідальності заявки у поточному підперіоді [tj-1,tj] утворять множину:

Задача оперативного планування витрати коштів на дату t* формулюється у такий спосіб: з множини заявок на платіж при обмеженій сумі грошей на розрахунковому рахунку ВПК вибрати такі, які не перевищують бюджети поточного підперіоду центра відповідальності і мінімізують суму штрафу за несвоєчасність сплат.

(1)

(2)

(3)

(4)

Метод вирішення задачі (1)-(4) заснований на динамічній зміні пріоритетів невиконаних у термін заявок.

У процесі залучення кредиту відділ управління фінансами вирішує задачі визначення моменту часу залучення кредиту, його суми й організації, що кредитує (банку).

До планованих витрат Sr (tj,tj+1) необхідно додати заявки, які не виконані в підперіоді [tj-1,tj]:

.

У такий спосіб сума кредиту, що є необхідною для погашення витрат у підперіоді [tj,tj+1], визначається у такий спосіб:

,

Якщо SKR(T,tj+1) < 0, то  - значення суми кредиту, який необхідно залучити для погашення витрат у періоді [tj,tj+1].

Таким чином, визначається момент часу залучення кредиту tj, якщо SKR(T,tj+1) < 0.

Величина кредиту SKR(T,tj+1), яка береться під процентну ставку proc, визначає необхідність повернення нарощеної суми грошей у розмірі

,

Таким чином, у витратах майбутніх за [tj,tj+1] підперіодів, необхідно передбачити можливість погашення нарощеної суми грошей .

Планована сума надходжень коштів від реалізації продукції в підперіоді [tj+1,tj+2] визначається у такий спосіб:

.

При цьому плановані витрати будуть визначатися аналогічно:

.

Середнє плановане значення щоденних доходів у підперіоді [tj+1,te] розраховується за формулою:

.

Тоді з рівняння

    

визначимо тривалість кредитування

 

.

Особливістю процесу кредитування у сучасних умовах є підвищення ризику непогашення кредиту як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх факторів. У зв'язку з цим організації (банки), що кредитують, надають кредит під визначений вид його забезпечення, а для ВПК - позичальника ставиться задача: для множини кредитних організацій  з однаковими умовами надання кредиту укласти контракти, які максимізують вигідність структури забезпечення кредитів:

     

(5)

,

(6)

,

(7)

,  

(8)

.

(9)

 

У задачі (5)-(9) використано такі позначення:

- нарощена сума грошей, які отримуються під j – ий вид забезпечення, що необхідно повернути організації, яка кредитує, за договором i;

cj – ступінь вигідності одиниці j – го виду забезпечення кредиту, що залучується. Величина cj визначається експертним шляхом і залежить від економічної ситуації в країні, показників фінансово-економічної діяльності підприємства й інших факторів;

bj – сума j – го виду забезпечення на момент запиту кредиту;

- нарощена сума грошей під j-ий вид забезпечення кредиту за договором i.

Наданню кредиту передує процес визначення рейтингу ВПК для виявлення його фінансового стану. Для цього використовуються дані з “Балансу” ВПК за визначений період, динамічна складова якого за підперіод [фj-1, фj] має вигляд:

Bld[фj-1, фj] = {G, SB},

де G – граф, кожній вершині якого (крім листів) співвідносяться вагові значення, що відповідають показникам фінансово-господарської діяльності ВПК в початковий і кінцевий моменти підперіоду [фj-1, фj];

SB – балансові обмеження, що визначають правила формування динамічної складової Bld[фj-1, фj].

Граф G представимо у вигляді:

G = {g, V, z},

де    g  = {gk,  k= } – множина вершин графу G;

V = {vkl,  k= , l = } – множина дуг графу G;

vkl – елемент (дуга) множини V, що з'єднує вершини gk і gl графу G. Наявність зв'язку (дуги) між вершинами gk і gl графа G визначається як vkl=1. Відсутність зв'язку (дуги) між вершинами gk і gl графа G визначається як vkl=0;

z = {zk = {zk ф j-1, zk ф j}, k= } – множина вагових значень вершин gk графа G.

Балансові обмеження SB мають вигляд:

SB = {eqv({g}), f(zk)},

де eqv({g}) визначає умову балансу динамічної складової Bld[фj-1, фj];

f(zk) – визначає правило розрахунку вагового значення zk вершини gk графу G.

Формула обчислення вагового значення zj вершини gk при формуванні “Балансу” може бути представлена у такий спосіб:

де - відповідно суми фактичних сплат по доходним D і видатковим R договорам;

- логічні змінні, що визначають умови добору фактичних сплат договорів активних і пасивних рахунків “Балансу”.

Вагові значення вершин “Балансу” використовуються при визначенні фінансових коефіцієнтів підприємства.

У третьому розділі Інформаційно - аналітична система підтримки прийняття рішень у системі оперативного управління платежами і кредитами великого промислового комплексу розглядаються компоненти інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень: програмні засоби різного призначення, що забезпечують ведення інтегро-ваної системи й утворюють віртуальний інформаційний простір усередині ВПК на основі розподіленої бази даних; комунікаційні засоби зв'язку у вигляді локальної обчислювальної мережі, що забезпечують санкціонований доступ до інтегрованої бази даних з будь-якого робочого місця, а також засоби забезпечення доступу до глобальної мережі Internet.

Центральне місце в інформаційно - аналітичній системі відведено експертній системі рейтингової оцінки ВПК. Експертна система призначена для формування об'єктивної оцінки доцільності укладення договорів з контрагентами або здійснення платежів при оперативному управлінні ними.

Перелік фінансових коефіцієнтів і оцінка рейтингу ВПК здійснюється на основі методики, яка надається організацією, що кредитує, особі, що приймає рішення (ОПР). ОПР виконує налагодження експертної системи на відповідність отриманій методиці і розраховує рейтингову оцінку ВПК.

Приклад оцінки основних показників експертною системою за методикою, що використовується у „Донміськбанку” (м.Донецьк), наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Оцінки основних показників ВАТ “МК Азовсталь”

Експертна система дозволяє прогнозувати наслідки укладеного договору або виконаної заявки на платіж; гнучко настроюватися на визначену методику оцінки рейтингу. Це дозволяє організувати роботу підрозділe управління фінансами таким чином, щоб одержати показники діяльності ВПК, які гарантували б можливість одержання кредиту в обраної організації (банку), що кредитує.

Таким чином, інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень реалізує крім облікових функції планування, аналізу, прогнозу і корегування, які притаманні класичним системам управління.      

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЇ

У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні, методологічні і практичні питання моделювання процесів оперативного управління платежами і кредитами ВПК, що дозволяють зробити наступні висновки.

1. В умовах становлення ринкових відносин в Україні з особливою гостротою постає питання розробки, удосконалення і впровадження моделей, що забезпечують ефективне функціонування систем управління усіма видами діяльності підприємства. Для великого промислового комплексу ці питання здобувають особливу значимість, оскільки масштаби виробництва, обсяги фінансових, інформаційних і інших ресурсів постійно збільшуються, що визначає необхідність застосування ефективних методів управління.

2. Ефективне управління великим промисловим комплексом досягається делегуванням повноважень окремим його підрозділам (центрам відповідальності), що визначає необхідність організації системи бюджетування. Виконання виробничих функцій, що забезпечують основну діяльність, здійснюється на основі договорів, що визначає необхідність їхнього дослідження і класифікації у відповідності до періодів бюджетування. Проведений аналіз діяльності ВПК у сучасних умовах свідчить про збільшення інтенсивності й обсягів фінансових і інформаційних потоків, що визначає навантаження на служби, які здійснюють їхнє планування, облік, аналіз і регулювання. У цих умовах підвищується значимість служби управління фінансами в системі фінансового менеджменту ВПК.

3. Однієї з найбільш трудомістких функцій підрозділу управління фінансами є оперативне управління платежами, пов'язане з розподілом великої кількості заявок на платіж з боку керівників центрів відповідальності в умовах обмеженої кількості грошей на розрахунковому рахунку. Відхилення фактичних надходжень коштів на розрахунковий рахунок від планових визначають необхідність залучення короткострокових кредитів для підтримки належного ритму роботи ВПК.

4. Аналіз сучасних підходів до управління фінансовими потоками підприємств, концепцій менеджменту, заснованих на застосуванні інформаційних систем і технологій, дозволили розробити концептуальну модель оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами, яка базується на використані економіко - математичних моделей і методів в системі контролінгу з застосуванням реінжинірингу бізнес-процесів фінансового менеджменту ВПК.

5. У дисертаційній роботі розроблено моделі бюджетування центрів відповідальності і ВПК, доходні і видаткові статті яких визначаються відповідними договорами з контрагентами, а також представлено моделі прогнозування надходжень коштів на розрахунковий рахунок ВПК і фактичного їхнього обліку. Формалізовано задачу оптимального управління платежами ВПК і запропоновано метод її вирішення.

6. Розроблено моделі визначення моменту залучення грошового кредиту, його розміру і вибору організації, що кредитує (банку). Як критерій вибору організації (банку), що кредитує, обрано оптимізацію вигоди від застави забезпечення кредиту при однакових умовах кредитування. Розглянуто фінансові показники ВПК, значення яких приймаються до уваги кредиторами при наданні кредиту.

7. Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень, яка побудована за технологією „клієнт-сервер”, що забезпечує високий рівень надійності, оперативності і вірогідності інформації, що обробляється. Її особливістю є наявність експертної системи оцінки рейтингу ВПК, що припускає гнучке настроювання на різні методики розрахунку фінансових коефіцієнтів і узагальнених показників. Тим самим підрозділ управління фінансами може так організувати роботу, щоб одержати показники, які гарантують можливість залучення кредиту в конкретної організації, що кредитує. Крім того, забезпечується можливість оцінки ефективності виконання договорів і реалізації заявок.

8. Впровадження результатів дисертації забезпечило одержання економічного ефекту у сумі 720 тис. грн. за рахунок побудови системи управління, яка забезпечує зменшення штрафів за несвоєчасність платежів, обгрунтований і ефективний вибір організацій, що надають короткострокові кредити.  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

у наукових фахових виданнях

1. Кирилишен Я.В., Мандра В.В. Динамическая модель менеджмента в информационной системе поддержки принятия решений // Новое в экономической кибернетике: Моделирование нелинейной динамики экономических систем / Сб. научн. ст. под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. - Вып. 1 . – Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 108-113. (Автором розроблено структуру системи менеджменту у системи підтримки прийняття рішень і механізм оцінки ефективності моделі менеджменту).

2. Мандра В.В. Организация системы финансового менеджмента металлургического предприятия  // Новое в экономической кибернетике: Модели и методы информационного обеспечения принятия решений / Сб. научн. ст. под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. – Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”,  Вып. 4 , 2004. – С. 92-100.

3. Мандра В.В. Концептуальная модель внешнеэкономической деятельности крупного металлургического предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету.–Луганськ:СНУ,№15 (43), 2005.- С. 32-38.

4. Мандра В.В. Моделирование рейтинга крупного металлургического предприятия как условия получения банковского кредита // Новое в экономической кибернетике: Модели управления в информационных системах /Сб. научн. ст. под общ. ред. Ю.Г.Лысенко.- Вып. 3 . –Донецк: ДонНУ, 2005. – С. 54-66.

5. Мандра В.В. Модель оперативного планирования расходования денежных средств крупного промышленного комплекса // Модели управления в рыночной экономике //Сб. научн. тр. под общ. ред. Ю.Г.Лысенко.  –Донецк: ДонНУ, Том 1- Спец. вып. 2005. – С. 194-202.

за матеріалами конференцій

6. Елісєєв Д.О., Мандра В.В. Модель выбора приоритетов осуществления платежей // Матеріали міжнародної науково - практичної конференції: М.І. Туган - Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації / Голов. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – Т.II. – С. 51-52. (Автором сформульовано задачу першочергової сплати платежів і запропоновано метод її вирішення).

7. Мандра В.В., Смоктий К.В. Механизм обмена информацией в гетерогенных системах // Тези доповідей. IX Всеукраїнська науково-методична конференція ” Проблеми економічної кібернетики”. - Запоріжжя, 2004.- С 123-124. (Автором запропоновано методику оцінки ефективності  функціонування гетерогенних систем).

8. Мандра В.В. Особенности организации внешнеэкономической деятельности крупного металлургического предприятия // Матеріали науково-практичної конференції „Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами” / Луганськ: Східноукраїнський національний університет, 2005. – С. 103-104 .

9. Мандра В.В. // Особенности организации системы финансового менеджмента крупного металлургического комплекса / Тези доповідей Х науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики” з нагоди 40-ї річниці „Економічної кібернетики” в Україні 15-17 вересня м. Київ / Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 203-204.

АНОТАЦІЯ

Мандра В.В. Моделювання системи оперативного управління кредитами і платежами великого промислового комплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко - математичне моделювання. Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.

У роботі досліджені особливості оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами в системі фінансового менеджменту великого промислового комплексу.

Розроблено концептуальну модель системи оперативного управління платежами і короткостроковими кредитами великого промислового комплексу, що забезпечує підвищення ефективності його фінансово - економічної діяльності за рахунок формалізації процесів прийняття рішень, їхньої оперативності, точності і вірогідності, а також несуперечності і наочності аналітичної інформації, яка надається для прийняття управлінських рішень;

Розроблено економіко-математичні моделі ведення договорів, розрахунку бюджетів, ефективного планування платежів, розрахунку моменту часу залучення кредиту, його розміру і вибору організації, що кредитує, розрахунку рейтингу підприємства. Запропоновано структуру інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень, центральне місце в якій займає експертна система оцінки рейтингу.

Ключові слова: великий промисловий комплекс, економіко-математичні моделі, платежі, короткостроковий кредит, рейтинг.

АННОТАЦИЯ

Мандра В.В. Моделирование системы оперативного управления кредитами и платежами крупного промышленного комплекса. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 – экономико - математическое моделирование. Донецкий национальный университет, Донецк, 2006 г.

Исследованы особенности организации системы управления крупного промышленного комплекса (КПК) с точки зрения системного подхода. Выявлены его основные подразделения в многоуровневой иерархической структуре управления. Определено место и роль финансовых служб в общей структуре управления КПК.

Проведен анализ современных концепций менеджмента при организации систем управления финансовыми ресурсами КПК. Исследованы возможности управления отрицательным потоком платежей. Выявлены особенности организации кредитного менеджмента КПК и банковского кредитования.

Исследована тенденция и определены особенности привлечения банковского кредита КПК.

Разработана концептуальная модель системы оперативного управления платежами и краткосрочными кредитами КПК, обеспечивающая повышение эффективности его финансово - экономической деятельности за счет формализации процессов принимаемых решений, их оперативности, точности и достоверности, а также непротиворечивости и наглядности аналитической информации, предоставляемой для принятия управленческих решений;

Разработаны модели прогнозирования поступления денежных средств в различные подпериоды периода бюджетирования, бюджетов отдельных центров ответственности и предприятия в целом. Приведены ограничения, налагаемые на статьи бюджетов. Формализована процедура планирования бюджетов центров ответственности на основании бюджета предприятия. Сформулирована задача оперативного планирования расходования денежных средств, как задача поиска минимума суммы штрафа за несвоевременность оплат, и предложены методы её решения.

Разработаны экономико-математические модели определения момента времени привлечения краткосрочного кредита и размера необходимой суммы на основе исследования прогнозируемых поступлений денежных средств по доходным договорам, ретроспективы их поступления на расчетный счет КПК и планируемых расходов финансово-хозяйственной деятельности.

Сформулирована задача выбора оптимальной структуры обеспечения кредита КПК -заемщика при заключении кредитного договора с кредитующей организацией (банком) с оптимальными значениями процентной ставки и срока кредита. Формализована задача выбора кредитных организаций (банков) для КПК -заёмщика, в качестве критерия оптимизации которой рассматривается максимум выгодность структуры обеспечения кредитов.

Разработана структура экспертной системы рейтинговой оценки КПК, базу фактов которой составляют сведения о договорах, бюджетах и бухгалтерских проводках, а также данные о финансово-экономических показателях деятельности предприятий отрасли. Базу правил составляют методики расчета финансовых коэффициентов и рейтингов предприятия различными кредитующими организациями (банками). 

Формализован процесс расчета фактического и прогнозного “Баланса” КПК c использованием теории графов. Предложена структура информационно-аналитической системы поддержки принятия решений, центральное место в которой занимает экспертная система оценки рейтинга КПК.

Ключевые слова: крупный промышленный комплекс, экономико-математические модели, платежи, краткосрочный кредит, рейтинг.

Summary

Mandra V.V. Design of the operative control system by credits and payments of large industrial complex. - Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree on Economic sciences by speciality 08.03.02 – Economic and mathematical modelling. Donetsk National University of Education and Science Ministry of Ukraine, Donetsk, 2006.

In work there are the explored features of operative management by payments and short-term credits in the system of financial management of large industrial complex.

The conceptual model of the operative control system by payments and short-term credits of large industrial complex, that provides the increase of efficiency of him financially - economic activity due to formalization of processes of acceptance of decisions, their operative, exactness and authenticity, and also not contradiction and evident of analytical information which is given for acceptance of administrative decisions is developed;

The Economic and mathematical models of conduct of agreements, calculation of budgets, effective planning of payments, calculation of moment of time of bringing in of credit, his size and choice of organization are developed, that credits, calculation of rating of enterprise.

The structure of the informative and analytical system of support of acceptance of decisions is developed, central seat in which is taken by the consulting model of estimation of rating.

Keywords: large industrial complex, Economic and mathematical models, payments, short-term credit, rating. 

Другие работы

обязанность государства


Правоохранительные органы в Российской Федерации.Высшую ступень иерархической лестницы нормативных актов занимает Конституция Российской Федераци...

Подробнее ...

Оренбургский государственный университет Колл...


Параметры социальнопсихологического анализа группы. 8 3 Структура малой группы. Социометрическая структура группы .9 4 Структура малой группы.

Подробнее ...

местное самоуправление


1918 год Акт о народном представительстве: Избирателем может быть совершеннолетний мужчина не ограниченный в правах и имеющий требуемую оседлост...

Подробнее ...

Основы художественной композиции Студента Гущ...


Базовые принципы композиции 1. Восприятие композиции во многом зависит от эмоциональных импульсов которые возникают в глазу когда взгляд скользит...

Подробнее ...