Професійнасфера як інтеграція офіційноділового наукового і розмовного стилів ШевчукСРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6


Функціональні стилі української мови та сфера їхзастосування1.Підготуйте короткий виступ «Професійнасфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів» (ШевчукС.В, Клименко І.В Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.:Алерта, 2011. – С.115-118)

2.Дайтевизначення поняття «мовний стиль».

3.Установіть відповідність між термінами і їх визначеннями

Термін

Тлумачення

1 Розмовний стиль

2 Науковий стиль
3 Публіцистичний стиль

4 Офіційно-діловий

А Функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації.
Б
 Мова ділових паперів, що використовується в офіційному спілкуванні.
В Сукупність прийомів вибору та сполучення мовленнєвих засобів, функціонально зумовлених змістом, метою та обставинами спілкування.
Г Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства.
Ґ Функціональний різновид літературної мови, що обслуговує сферу і потреби науки.

4.З’ясуйте, до яких стилів належать подані тексти. Визначте основні риси мовнихстилів.

І. Прикладнаматематика — галузь математики, що розглядає застосування математичних знань уінших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть чисельні методи,математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація ідослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільнихсередовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор,теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теоріяграфів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називаєтьсяінформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скластичітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються доспецифічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделісистеми (Енциклопедія.)ІІ.У вивченні математики особливу роль відіграєлогічне мислення,оскільки зміст кожного розділу математики складається зланцюжка понять,пов'язанихміж собою логічними відношеннями.Використанняматематичних понять вимагає не лише володіння ними, але йбагатої уяви ірозвиненоїна цій основі інтуїції.

Б.Гнєденко зазначав: «На уроках математикив учнів виробляється звичка до того, що будь-яка помилка в обчисленнях,будь-яка неточність у міркуваннях не залишається непоміченою. У математицібудь-яке завдання має конкретну мету — знайти розв'язок задачі, провестидоведення теореми, дати означення поняття. І кожен учень може дати відповідьсамому собі: чи є посильним для нього завдання, чи немає у нього достатніхзнань та умінь. Отже, кожен учень може точно і об'єктивно оцінити обсяг своїхзнань і міру зусиль, вкладених у роботу, тобто дати собі самооцінку, що дужеважлива для формування особистості» .

«Математика виховує чесність, правдивість,схильність до праці,шляхетність- риси, що прикрашають моральну особистість людини. Прививченні математики необхідно обґрунтовувати кожну думку свою,порівнювати її з іншими думками, мислити глибше, аце виховує науковучесність,що впливає і на чесність людини в цілому (виступ «Компетентнісний підхід до навчання учнів на урокахматематики»на педчитаннях викладача математики СкороходО.М.).ІІІ. Математика- галузь невтомного пошуку і важкої до самозабуття праці. Іноді на доведенняоднієї теореми потрібні роки. Праця вченого-математика подібна до праці поета:як і в поезії, у математиці діють досить складні механізми пошуку і філіграннеоформлення знайденого результату. Проте, про математиків чомусь не прийнятоговорити піднесено, захоплено, хоча вони також заслуговують високих слівподяки, які ми часто адресуємо людям подвигу і мужності. Праця математиків невиставляється на театральній сцені, про неї не говорять у репортажах з космосу,але вона присутня скрізь. Математики викреслюють орбіти космічних трас,гарантують міцність сталевих атомоходів у океанських глибинах, визначають ритмироботи атомних реакторів тощо.

У кожномуперіоді історії математики були свої видатні постаті вчених, в яких були різнідолі. Одні зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складнішляхи і розділити трагічну долю свого народу. Багато визначних математиківстали зразками щирої відданості науці, патріотами свого народу.

Щедраталантами українська земля подарувала людству не тільки чудових співаків,композиторів, письменників, а й визначних математиків.

У цьомурозділі тобі пропонуються біобібліографічні розповіді - дайджести про деякихматематиків з України, які внесли значний вклад у світову та європейську науку:Г.Ф. Вороного, М.П. Кравчука, М.В. Остроградського, В.М. Глушкова, М.О.Зарицького, В.Й. Левицького. Ти довідаєшся про їхнє особисте життя, відданеслужіння математиці та про наукові відкриття, відомі в Україні і далеко за її межами.

І, можливо,читаючи рекомендовані нариси й статті про цих визначних людей, типо-справжньому захопишся математикою. Адже, як писав видатний шотландськийфізик Д. Максвелл: "Наука захоплює нас тільки тоді, коли, зацікавившисьжиттям великих дослідників, ми починаємо стежити за історією їхвідкриттів" (Творці математики зУкраїни. Науково-популярні нариси).ІV. АСПІРАНТУРА

Аспірантура Інституту проблем моделювання венергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України проводить підготовку аспірантів заспеціальностями:

01.05.02 «Математичнемоделювання та обчислювальні методи» (технічні науки);

01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальнихмашин і систем» (технічні науки);

05.09.05«Теоретична електротехніка» (технічні науки);

05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивніінформаційні технології» (технічні науки);

05.13.13 «Обчислювальнімашини, системи та мережі» (технічні науки);

05.13.21«Системи захисту інформації» (технічні науки);

Форми навчання в аспірантурі:

·
з відривом від виробництва(очна);

·
без відриву від виробництва(заочна).

Термін навчання в аспірантурі звідривом від виробництва складає З роки, в аспірантурі без відриву відвиробництва 4 роки.

Після закінчення навчання васпірантурі та захисту дисертаційної роботи ВАК України присуджує здобувачевінауковий ступінь кандидата технічних наук (Оголошення).V. Коло інтересів професораМ.О.Зарицького не обмежувалось однією математикою. Він був обізнаний зприродничими науками, з світовою літературою, філософією. Він був великим знавцем історії математики,особливо античної, читав курси лекцій з історії математики у Львівськомууніверситеті, надрукував кілька праць з історії точних наук. Сюди належать«Хрестоматія грецької математики» (польською мовою, 1936 р.), у якій уміщеніневеликі уривки з творів Евкліда, Архімеда, Аполонія Пергійського, КлавдіяПтоломея та Діофанта у грецькому оригіналі та латинському перекладі.

Наукові інтереси Зарицькогоохоплюють, головним чином, теорію множин з алгеброю логіки та теорію функціїдійсної змінної. Крім того, М.О.Зарицький займався теорією вимірних перетвореньмножин. Наукові висліди Зарицького стояли на передньому краї світової науки.

Наука була для М.О.Зарицькогохлібом насущним, потребою і насолодою, працею і відпочинком. На науку віндивився в першу чергу як на правду і красу, що підносить людину на вищий щабельїї духовного розвитку. Недаремно Мирона Онуфрійовича називали «поетом формул»(Б.Й. Пташник «Поет математики»).УІ. Професор запитує в студента:

-
Чому витак хвилюєтеся? Боїтеся моїх запитань?

-
Та ні,професоре, я боюся своїх відповідей.

5.Назвітьрізновиди офіційно-ділового стилю. Яка сфера їх використання?

Прочитайте запропонований текст і обґрунтуйте його належність до офіційно-ділового стилю.

Конституція України. Стаття №24


Громадяни мають рівні конституційні праваі свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень заознаками раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічногота соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншимиознаками.

Рівність прав жінки і чоловіказабезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей угромадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійнійпідготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охоронипраці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створення умов, якідають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом,матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, зокрема наданняоплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

6.У яких жанрахреалізується науковий стиль? Із дужок виберіть і обґрунтуйте правильний варіант(дискусія, виступ, кодекс, доповідь, дисертація,монографія, стаття, лекція, підручник, виступ на науковій конференції,доручення, протокол, рецензія).

7.Установіть, зразком якого функціонального стилю є поданий уривок. Схарактеризуйте лексико-семантичні та стилістико-граматичніособливості тексту, заповніть таблицю. 

Стиль, підстиль, жанр

Основна 

функція

Сфера вживання

Мовні особливості

Лексика

(записати)

Синтаксис

(вказати кількість)

Загально-вживані
слова

Терміни

Іншо-

мовні слова

Прості речення

Прості ускладнені

Складні речення

Активністьзір – явища в зовнішніх шарах зір, зумовлені наявністю нетеплових джереленергії. Виділяють чотири типи активності зір: спалахи, наявність плям, потужніхромосфери, корони зір. Спалахи – це збільшення блиску зір на декілька зорянихвеличин тривалістю до кількох десятків хвилин.Зоряні плями – ділянки поверхні зорі, температура яких відрізняється відтемператури навколишньої фотосфери. Наявність у зорі корони виявляють за їїрентген випромінюванням, наявність хромосфери – за емісійними лініями. Переліченітипи активності зір спостерігають і на Сонці, однак їхні масштаби на Сонці й наактивних зорях різні. Зоря може виявляти активність тільки за двох умов: вонаобертається і має розвинуту підфотосферну конвективну зону.

Сьогодні активність зір в тій чи іншій формі виявлено в спалахуючих зір,змінних зір типу Т Тельця, зір типу FK Волосся Вероніки і деяких інших типівпоодиноких і подвійних зір пізніх спектральних класів. Саме зорі пізніхспектральних класів мають розвинуту конвективну зону.

8.Самостійно доберіть і запишіть на окремому аркуші текст(5-6 речень) фахового спрямування, визначте, до якого функціонального стилю вінналежить і схарактеризуйте показники його зв’язності.

9.Прокоментуйте вислів«Мистецтво добирати і ефективновикористовувати систему мовних засобів із конкретною метою та в конкретнихумовах і обставинах спілкування визначає рівень культури мовлення і загальнийрівень духовної культури».

Другие работы

за ширмы Бим- Здравствуйте мои маленькие друз...


Тише Тихо Слышите Мышь Мышка увидала теремок постучалась и спросила: Кто ? кто в теремочке живет Кто ? кто в невысоком живет Кот: Мышка видит что...

Подробнее ...

ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ св.


факс 6811914 6815957 ДНЕВНИК прохождения практики Рыжковой Виктории Артуровны _______________________________________________________ Студента к...

Подробнее ...

Социология 4 семестр дневное отделение Истори...


Дюркгейм 1858 1917 Аномия ? состояние общества в котором ценности и нормы перестают быть ясными ориентирами должного поведения Механическая солид...

Подробнее ...

.Государство и право Российской Федерации в Н...


Государство и право Российской Федерации в Новейшее время. Конституция Российской Федерации 1993 г. Съезд народных депутатов РСФСР затем Российс...

Подробнее ...