модульні білети САПКІС Варіант 1 Розмірність системи АРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Відповіді на модульні білети САПКІС

Варіант 1

 1.  Розмірність системи

А. проявляється у різноманітті елементів і зв’язків, особливостях поведінки , опису, управління, у типі моделі та кількості параметрів

В.це збереження структури, властивостей, функцій впродовж заданого проміжку часу (часу життя)

С. це кількість елементів системи та зв’язків між ними, масштаб поширення системи

Д.полягає в інтенсивності обміну інформацією з оточуючим середовищем, ступені використання ресурсів середовища, взаємодії з іншими системами

Е. проявляється у поділі системи на підсистеми, збільшені кількості підсистем за заданий проміжок часу

 1.  Ієрархічна впорядкованість

А. проявляється в тому, що зміна у деякій частині системи призводить до зміни в інших частинах чи в системі загалом

В. полягає в тому, що один елемент системи чи підсистеми відіграє головну роль у функціонуванні всієї системи

С. полягає у здатності системи зберігати свої властивості при дії на неї навколишнього середовища

Д. полягає у можливості поділу системи на підсистеми

Е.полягає у скінченому часі реагування системи на вхідні впливи

 1.  Оперативність організаційних структур системи

В. це здатність швидко реагувати на зміну обстановки і зовнішні впливи до цілового призначення

 1.  Відповідно до типу використовуваних у них величин системи  поділяють на

А. фізичні і абстрактні

В. природні і штучні

С. живі і неживі

Д. динамічні і статичні

Е. технічні, соціальні, і організаційно-технічні

 1.  За кількістю елементів розрізняють такі системи

А. динамічні і статичні

В. малі, складні, надскладні, суперсистеми

С. підсистеми, над системи, і суперсистеми

Д. нескладні, складні, надскладні

Е. малі, великі, надвеликі

 1.  Цілі системи за охопленням системи поділяють на

В. загальносистемні і часткові

 1.  Система – це сукупність (множина) із взаємодіючих елементів,  об’єднаних у підсистеми декількох рівнів для досягнення єдиної цілі функціонування (для досягнення цільової функції).         Щоб стати системою, така сукупність повинна
 2.  Навколишнє (оточуюче) середовище – це сукупність систем  які знаходиться зовні системи, включаючи необхідні умови для існування та розвитку системи. Зовнішнє середовище складається із ряду природних, суспільних, інформаційних, економічних, виробничих та інших факторів, що впливають на систему та самі певною мірою перебувають під впливом цієї системи.    Залежно від взаємодії з середовищем  системи мають входи та виходи.

Варіант 2

 1.  Складність системи

А. проявляється у різноманітті елементів і зв’язків, особливостях поведінки , опису, управління, у типі моделі та кількості параметрів

 1.  Цілісність

А. полягає у можливості поділу системи на підсистеми

В. проявляється в тому, що зміна у деякій частині системи призводить до зміни в інших частинах  чи в системі загалом

С. полягає в тому, що один елемент системи чи підсистеми відіграє головну роль у функціонуванні всієї системи

Д. . полягає у здатності системи зберігати свої властивості при дії на неї навколишнього середовища

Е. полягає у скінченому часі реагування системи на вхідні впливи

 1.  Централізація організаційних структур

С. можливість виконання одним з елементів керуючих функцій

 1.  За типом елементів системи  поділяють на

А. фізичні і абстрактні

В. живі і штучні

С. природні і неживі

Д.Динамічні і статичні

Е. технічні, соціальні і організаційно-технічні

 1.  За характером часової впорядкованості організації розрізняють системи

А. довгострокові і короткострокові

В. синхронні і асинхронні

С. послідовні і паралельні

Д. ритмічні і аритмічні

Е. динамічні та статичні

 1.  Цілі системи за рівнем об’єктивності поділяють на

В. обєктивні і суб’єктивні

 1.  Вихідні елементи (виходи) системи представляють собою результат функціонування системи для досягнення певної мети або її реакція на вплив зовнішнього середовища.     Розрізняють позитивні і негативні наслідки роботи системи – це відповідно
 2.  Організація системи -  це  взаємодія між елементами складної системи яка характеризується певним порядком, внутрішніми властивостями, спрямованістю на виконання функції системи.  Розрізняють такі види організації

Варіант 3

 1.  Стабільність системи

А. це збереження структури, властивостей, функцій впродовж заданого проміжку часу (часу життя)

 1.  Централізація

А. полягає у можливості поділу системи на підсистеми

В. проявляється в тому, що зміна у деякій частині системи призводить до зміни в інших частинах  чи в системі загалом

С. полягає в тому, що один елемент системи чи підсистеми відіграє головну роль у функціонуванні всієї системи

Д. . полягає у здатності системи зберігати свої властивості при дії на неї навколишнього середовища

Е. полягає у скінченому часі реагування системи на вхідні впливи

 1.  Живучість організаційних структур

С здатність зберігати значення показників при руйнуванні частини (деякої кількості елементів) структури

 1.  За здатністю змінювати у часі свої властивості системи поділяються на

А. фізичні і абстрактні

В. природні і штучні

С. живі і неживі

Д.динамічні і статичні

Е.технічні, соціальні і організаційно технічні

 1.  За характером чергування елементів з певною частотою у певній послідовності розрізняють системи

А. довгострокові і короткострокові

В. синхронні і асинхронні

С. послідовні і паралельні

Д. ритмічні і аритмічні

Е. динамічні та статичні

 1.  Цілі системи за своєю складністю поділяються на

С. прості і складні

 1.  Елемент – це    далі не розкладені одиниця при даному способі розчленування, що входить до складу системи. Наявність зв'язків між елементами веде до появи в цілісній системі нових властивостей (емерджентність), не властивих елементам окремо  Розрізняють елементи
 2.  Розкладання цілі системи на прості складові називають декомпозицією. Відповідно цілі мають кілька…рівнів   і утворюють цільову структуру, що називається…. Ієрархією простих позицій

Варіант 4

 1.  Відкритість системи

А. полягає в інтенсивності обміну інформацією з оточуючим середовищем, ступені використання ресурсів середовища, взаємодії з іншими системами

 1.  Адаптивність

Д. полягає у здатності системи зберігати свої властивості при дії на неї навколишнього середовища

 1.  Перефирійність організаційних структур

В. пов’язана з розташуванням центра ваги структури, кількістю елементів і зв’язків, розміщених за деякою межею

 1.  Залежно від того, які величини використовують, для опису системи та їхнього розподілу у часі, системи поділяють на

А. фізичні і абстрактні

В. природні і штучні

С. обмежені, необмежені

Д. дискретні, неперервні, імпульсні

Е. динамічні істатичні

 1.  Залежно від кількості руху за одиницю часу системи поділяють на:

А. довгострокові і короткострокові

В. синхронні і асинхронні

С. послідовні і паралельні

Д. ритмічні і аритмічні

Е. динамічні і статичні

 1.  Цілі системи за змістом поділяють на

Е. агресивні, руйнівні, адаптивні, творчі

 1.  Вхідні елементи (виходи) системи –це такі…, елементи які діють на неї з зовнішнього середовища. Ресурси відрізняються від входів …. І оцінюються
 2.  Критерії  (міри ефективності )системи  показують … ступінь ефективності системи, . і дають уявлення про… всі її властивості в одній інтегральній оцінці — значенні критерію ефективності

Варіант 5

 1.  Ізоляція системи

Д.

 1.  Інерційність

А. полягає у можливості поділу системи на підсистеми

В. проявляється в тому, що зміна у деякій частині системи призводить до зміни в інших частинах  чи в системі загалом

С. полягає в тому, що один елемент системи чи підсистеми відіграє головну роль у функціонуванні всієї системи

Д. . полягає у здатності системи зберігати свої властивості при дії на неї навколишнього середовища

Е. полягає у скінченому часі реагування системи на вхідні впливи

 1.  Обсяг організаційної структури

В

 1.  Залежно від взаємодії системи з навколишнім середовищем системи поділяють на

А. фізичні і абстрактні

В. природні іштучні

С. відкриті закриті

Д.динамічні і статичні

Е. обмежені і необмежені

 1.  За характером послідовності елементів розрізняють системи

А. довгострокові і короткострокові

В. синхронні і асинхронні

С. послідовні і паралельні

Д. ритмічні і аритмічні

Е. динамічні і статичні

 1.  Цілі системи за роллю в житті системи поділяються на

А. стратегічні тактичні

 1.  Призначення системи – це …  Не мають явного призначення…

Призначення системи, створеної людьми, спочатку визначається, тим хто її проектував, а пізніше користувачі пристосовують систему відповідно до своїх цілей

 1.  Граф використовують для опису…структури системи.  Тобто це модель…. модель структури, яка складається з безлічі вершин і ребер (дуг), що символізують елементи та їх зв'язку

Варіант 6

 1.  Адаптивність

В

 1.  Стабільність системи

С.

 1.  Структурна організація системи

С. Стійка схема взаємовідносин та звязків між організованими елементами

 1.  За способом опису розрізняють такі системи

А.детерміновані, статистичні, нечіткі

В.фізичні і абстрактні

С. природні і штучні

Д. обмежені і необмежені

Е.динамічні і статичні

 1.  За тривалістю функціонування елементів розрізняють системи

А. довгострокові і короткострокові

В. синхронні і асинхронні

С. послідовні і паралельні

Д. ритмічні і аритмічні

Е. динамічні і статичні

 1.  Цілі системи за часом досягнення поділяються на

Д. найближчі і перспективні

 1.  Ціль системи – це … Вона дозволяє сформувати…  перелік ресурсів для реалізації цілей системи

Цілі системи являють собою суцільну ієрархію простих позицій

Ціль системи - це бажаний стан її виходів. Системи, що мають ціль, називають цілеспрямованими. Будь-які соціально-економічні системи цілеспрямовані, оскільки елементами системи є люди.

 1.  Структура системи – це сукупність… Структура відрізняється від складу системи

Структура системи (лат. structura - будова, порядок зв'язку) - це сукупність стійких зв'язків між елементами системи, які забезпечують цілісність системи і тотожність самій собі. Структура набагато багатша складу, оскільки склад відповідає на питання: «З чого складається система?», А структура забезпечує відповідь на складніше питання: «Як влаштована система?».

Другие работы

граничні продукти відповідно праці й капітал...


Правило мінімізації витрат яке вимагає щоб фірма для досягнення певного обсягу виробництва купувала таку комбінацію змінних факторів виробництва...

Подробнее ...

реферат дисертації на здобуття наукового ступ...


Відповідно до поставленої мети необхідним постало розв?язання наступних завдань: систематизувати та проаналізувати існуючу наукову літературу з п...

Подробнее ...

ХУИ вв. которые объединяли антицерковная и ан...


Этот переворот совершается прежде всего в самих религиозных рядах; ни в философии ни в искусстве или литературе сразу не устраняются существовав...

Подробнее ...

На день восшествия на Всероссийский престол е...


Несмотря на неприязнь к своему литературному противнику Тредиаковский давал определение жанра по существу исходя из поэтических опытов Ломоносов...

Подробнее ...