реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук ЛЬВІВ ~ 1999Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

7

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА І БІОЛОГІЇ ТВАРИН

ЯРЕМКО Роман Миколайович

УДК 57.05: 577.121: 591.3: 636.082.474

АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ ЯЄЧНИХ ЛІНІЙ У РАННЬОМУ ВІЦІ І ФАКТОРИ ЙОГО РЕГУЛЯЦІЇ

03.00.04. - біохімія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

ЛЬВІВ – 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті землеробства і біології тварин УААН.

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор,

член-кореспондент УААН,

заслужений діяч науки і техніки України

СНІТИНСЬКИЙ Володимир Васильович,

Львівський аграрний університет, ректор.

 

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор СОЛОГУБ Леонід Ілліч, Інститут землеробства і біології тварин, завідувач лабораторією обміну речовин;

кандидат біологічних наук, доцент ГАЛЯС Віктор Людвикович, Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, завідувач кафедрою біохімії і біотехнології.

Провідна установа

Харківський зооветеринарний інститут, Міністерство агропромислового комплексу України, кафедра біохімії, м. Харків.

Захист відбудеться " 25 " березня 1999 р. о “ 13-00 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01., Інститут землеробства і біології тварин УААН (290034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту землеробства і біології тварин УААН (290034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38).

Автореферат розісланий " 25 ” лютого  1999 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук                                                    Чаркін В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми

Проблема підвищення збереження курчат у ранньому віці і забезпечення високої інтенсивності їх росту на всіх стадіях вирощування є однією з найбільш актуальних проблем сучасного птахівництва. Низька резистентність курчат у ранньому віці обумовлена їх біологічними особливостями, високою концентрацією поголів'я, негативним впливом промислових технологій і недостатньо збалансованою годівлею. Внаслідок впливу вказаних факторів в організмі птиці порушується обмін речовин і знижується активність системи антиоксидантного захисту, що приводить до посилення перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) [Бурлакова и др., 1985; Bochev, 1989; Задубский, 1990]. Згідно сучасних уявлень, інтенсифікація перекисного окиснення ліпідів в організмі птиці є важливою ланкою в патогенезі всіх патологій [Владимиров и др., 1972; Bochev, 1989; Dargel, 1992]. Основним шляхом попередження вільнорадикальних патологій у курчат є забезпечення високої активності системи антиоксидантного захисту в їх організмі [Калитка, 1994]. Особливо посилюються вільнорадикальні процеси в організмі курчат в "критичні" періоди онтогенезу, що обумовлено підвищеною потребою їх в основних елементах живлення, особливо в вітамінах і мікроелементах, які посилюють антиоксидантний захист. Центральне положення в забезпеченні високої активності антиоксидантної системи в організмі курчат займає вітамін Е, який є найбільш ефективним природним антиоксидантом [Журавлёв, 1975; Спиричев и др., 1989], а також мікроелемент селен, який входить в активний центр глутатіонпероксидази – одного з найбільш активних антиоксидантних ферментів [Flohe, 1989; Baez et al., 1994; Cuesta et al., 1995]. Цим пояснюється підвищена увага в останні роки до вивчення вікових особливостей перекисного окиснення ліпідів і стану антиоксидантної системи в організмі птиці в ранньому віці, впливу вітаміну Е і селену на вказані процеси [Калитка, 1994; Снітинський і ін., 1994]. Проте ряд аспектів цього питання лишаються не з'ясованими, або з'ясовані недостатньо. Це стосується, зокрема, даних про вікову динаміку перекисного окиснення ліпідів в організмі курчат яєчних ліній, про вплив нових, водорозчинних форм вітаміну Е і сполук селену, на вказану динаміку, їх впливу на неферментативну і ферментативну частини антиоксидантного захисту.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота, виконувалась згідно плану науково-дослідних робіт Інституту фізіології і біохімії тварин УААН на 1990-1995 роки по темі 01.08.: “Розробити ефективні способи отримання нових форм вітамінів, білково-вітамінних препаратів на основі сучасних біотехнологій та вивчити фізіолого-біохімічні основи їх використання”

Мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи було розробити науково-практичні основи підвищення антиоксидантного статусу організму курчат яєчних ліній у ранньому віці, забезпечення високої їх життєздатності, інтенсивності росту і розвитку.

У задачі дослідження входило:

- з?ясувати вікову динаміку інтенсивності перекисних процесів, активності антиоксидантної системи захисту організму курчат і інтенсивності їх росту в період з 30- до 60-добового віку;

- вивчити особливості впливу вітаміну Е і селену на вікову динаміку інтенсивності перекисних процесів і активності антиоксидантної системи захисту організму курчат в період з 30- до 60-добового віку з метою підвищення інтенсивності їх росту;

- розробити спосіб підвищення активності антиоксидантної системи захисту організму курчат, з метою зниження інтенсивності перекисних процесів в їх організмі у період з 30- до 60-добового віку і підвищення інтенсивності їх росту.

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше проведено дослідження динаміки вмісту продуктів ПОЛ і жиророзчинних вітамінів в плазмі крові і печінці, а також активності антиоксидантних ферментів в еритроцитах і печінці курчат яєчних ліній в період з 30- до 60-добового віку.

Встановлено, що на фоні поступового збільшення вмісту продуктів ПОЛ в плазмі крові і печінці курчат в період з 30- до 60-добового віку виявлено його різке зростання з 38- до 45-добового віку і зниження в наступний період, що дозволяє віднести цей віковий період до критичних періодів онтогенезу курчат яєчних ліній. Збільшення у раціоні курчат окремо вітаміну Е і селену відповідно на 10 мг/кг і 0.16 мг/кг комбікорму приводить до зменшення, а одночасне додавання вказаних вітаміну і мікроелементу - попереджує підвищення вмісту продуктів ПОЛ в плазмі крові і печінці в період з 38- до 45-добового віку. Підвищення у раціоні курчат вітаміну Е приводить до збіль-шення його вмісту і також вмісту вітаміну А в печінці, підвищення селену - до підвищення активності глутатіонпероксидази в печінці і еритроцитах. Виявлено стимулюючий вплив вказаного вітаміну і мікроелементу, особливо при їх одночасному збільшенні у раціоні курчат, на їх ріст.

Практичне значення одержаних результатів

Одержані результати розширюють і поглиблюють сучасні уявлення про вікові  особливості  вільнорадикальних  процесів і їх знешкодження в  організмі

курчат яєчних ліній.

На основі одержаних результатів рекомендується використовувати водорозчинні препарати вітаміну Е (аквавіт-Е) і сполуки селену (селеніт натрію) в годівлі курчат яєчних ліній в період з 30- до 60-добового віку.

Особистий внесок здобувача

Здобувач особисто підготував обгрунтування теми дисертації, розробив методичні підходи до вирішення поставлених завдань, освоїв необхідні біохімічні методи досліджень, виконав експериментальну частину роботи (проведення дослідів, аналіз і підготовка до друку одержаних результатів), написав дисертацію.

Апробація результатів дисертації

Матеріали дисертації доповідались на звітних сесіях Інституту фізіології і біохімії тварин (1993-1995 р.), на Всеукраїнській конференції з фізіології і біохімії тварин (Львів, 1994 р.), на науково-практичній конференції “Неінфекційна патологія тварин” (Біла Церква, 1995 р.), на конференції молодих вчених Інституту землеробства і біології тварин (Львів, 1996 р.), на міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Наукові досягнення в галузі ветеринарної медицини" (Харків, 1997 р.), на VII Українському біохімічному з?їзді (Київ, 1997 р.), на  міжлабораторному  засіданні Інституту землеробства і біології тварин (1998 р.).

Публікації

Результати дисертаційної роботи опубліковано в 3 статтях, 4 матеріалах і тезах доповідей конференцій і VII біохімічного з?їзду.

Структура і обсяг роботи

Дисертація викладена на 134 сторінках машинописного тексту, містить 28 таблиць і один рисунок, складається із змісту, переліку умовних позначень, символів і термінів, вступу, чотирьох розділів (огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, обговорення результатів досліджень), висновків, списку використаних джерел, який містить 291 джерело, в тому числі 189 іноземних.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

В дисертації представлені результати двох дослідів, проведених на 3600 курчатах яйценосних ліній кросу “Білорусь-9” в умовах птахофабрики акціонерного товариства “Давидів” Львівського птахотресту. В обох дослідах курчатам усіх груп згодовували стандартний комбікорм ПК-3-4 (ГОСТ 18221-72), який містив вітаміну Е – 10 мг/кг,  вітаміну А – 10 тис. МО/кг,  каротину – 4 мг/кг, селену – 0,01мг/кг.

У першому досліді курчата були розділені на 2 групи по 1400 голів у кожній. Перша група курчат, яка одержувала вказаний комбікорм, була контрольною. При цьому дослідній групі курчат з 30- до 55-добового віку випоювали 2 % водний розчин Е вітамінного препарату аквавіт-Е.

Другий дослід проведений на 4-х групах курчат, по 200 голів у кожній, яким згодовували вказаний комбікорм. З 30- до 60-добового віку курчатам першої дослідної групи випоювали 0,02% водний розчин селеніту натрію, що забезпечувало щоденне споживання 0,16 мг селену з розрахунку на кілограм комбікорму, курчатам другої дослідної групи – 2% розчин аквавіту-Е, в кількості 10 мг ?-токоферилацетату на кг комбікорму, курчатам третьої дослідної групи – розчини обидвох препаратів разом у вказаній кількості. Курчата контрольної групи вказаний вітамін і мікроелемент не одержували. Щотижня по 60 курчат з кожної групи зважували.

Забій курчат у першому досліді проводили у 55-, а у другому – у 30-, 34-, 38-, 45- і 60-добовому віці. Для біохімічних досліджень використовували одержані від них зразки крові і печінки.

Стан ферментативної антиоксидантної системи в організмі курчат оцінювали за активністю глутатіонпероксидази і каталази в еритроцитах і тканині печінки, за активністю супероксиддисмутази в еритроцитах. За вмістом вітамінів А, Е і каротину в плазмі крові і печінці оцінювали стан неферментативної антиоксидантної системи в організмі курчат. Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів в організмі курчат оцінювали за швидкістю переокиснення ліпідів плазми крові і печінки в інкубаційному середовищі з залізом і за вмістом в них продуктів перекисного окиснення ліпідів – диєнових кон'югатів і гідропероксидів.

Визначення рівня вітамінів А і Е в плазмі крові і печінці проводили методом високоефективної рідинної хроматографії на апараті "Міліхром-4", описаним Скуріхіним і сп. (1989, 1991), вміст каротину в печінці визначали за методом Маслієвої (1975).

Вміст гідропероксидів в плазмі крові і печінці визначали за методом Мірончика (1984), вміст диєнових кон'югатів – за методом Стальної (1977). Швидкість перекисного окиснення ліпідів у плазмі крові і гомогенаті печінки визначали за методом, описаним Мартинюком і сп. (1991).

Активність глутатіонпероксидази в гомогенаті печінки і еритроцитах визначали за методом Пінто і Бартлі (1976), активність каталази – за методом, описаним Королюком і сп. (1988), активність супероксиддисмутази – за методом Фрайда, в модифікації Чеварі і сп. (1991). Одержані цифрові дані опрацьовували статистично (Кокунін, 1975).

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Другие работы

терема он увидел какуюто древнюю развалюху ма...


Но нет вокруг все было знакомо но вот что стало с его домом Не мог же ктото просто снести его дом и на этом месте построить какуюто хижину И вот...

Подробнее ...

Тема- Проектирование и разработка автоматизир...


1 Контекстная диаграмма IDEF0 ldquo;Получение дополнительного образованияrdquo; Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в термина...

Подробнее ...

За невестой Свидетельница.


Здравствуй молодец прекрасный Что ты тих как день ненастный Где ты был и что нашел И зачем сюда пришел Жених отвечает: За невестой Свидетельница...

Подробнее ...

катализатор перемен


Роли участников процесса изменений Основополагающая идея каждого из методов изменений определяет ролевые функции участников процесса. Представит...

Подробнее ...