Правознавство Деколи як і чому виникає філософія Визначтесвідомість як особливу здатність людиРабота добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-09-03

Перелік залікових тем

Для студентів денного відділення для спеціальностей 5.03040101 «Правознавство»

 1. Де, коли як і чому виникає філософія ?
 2. Визначте свідомість як особливу здатність людини.
 3. Поясніть сутність духовного життя суспільства.
 4. Розкрийте предмет і структуру філософії.
 5. Поясніть ідеалізм як філософський напрямок.
 6. Які функції виконує філософія.
 7. Категорії діалектики: одиничне і загальне, причина і наслідок, необхідність і випадковість, сутність і явище, можливість і дійсність, частина і ціле.
 8. Філософія І. Канта. Її значення.
 9. Визначте, що вважається критерієм істини.
 10. Визначте роль праці і мови у формуванні свідомості людини.
 11. Пояснити соціальну і тваринну природу людини.
 12. Поясніть свідомість як найвищу форму відображення дійсності.
 13. Дайте характеристику людського буття.
 14. Пояснити особливості східної філософії.
 15. Поясніть особливості філософського пізнання .
 16. Проблеми сенсу людського існування, позбавлення людини від страждань у філософії Стародавньої Індії.
 17. Поясніть філософію як теоретичну основу світогляду.
 18. Давньокитайська філософія. Вчення Конфуція про людину.
 19. Визначте основні питання філософії.
 20. Поясніть сутність раціоналізму.
 21. Розкрийте предмет, структуру і основні функції філософії.
 22. Поясніть сутність філософії Г.С. Сковороди.
 23. Визначте статус людини у сучасному світі. Особливості взаємодії макросвіту (людства) і мікросвіту (індивіда) у загальнопланетарному масштабі.
 24. Розкрийте вчення про буття (Мілетська школа), Атомізм.
 25. Поясніть суперечності в системі "людина-природа" як джерело глобальних проб
 26. Розкрийте стиль мислення й особливості середньовічної філософії.
 27. Поясніть міфологію як першу форму світогляду .
 28. Пошуки продуктивного методу пізнання у філософії Нового часу.
 29. Вирішення проблем людського буття, буття суспільства, історії та перспектив розвитку людства в добу Просвітництва.
 30. Соціум як історія людської життєдіяльності. Свідомий характер людської життєдіяльності.
 31. Розкрийте основні ідеї до класичного періоду античної філософії.
 32. Поясніть причини виникнення філософії Нового часу.


 1. Основні напрямки філософії Нового часу .
 2. Класична німецька філософія. Філософія І. Канта.
 3. Мова як феномен життєдіяльності і культури, функції мови.
 4. Києво-Могилянська академія як осередок розвитку філософії в Україні.
 5. З7.Ідеалістична діалектика розвитку світу і людини як основне досягнення філософії Гегеля.
 6. Розкрийте філософські концепції людини. Передумови виділення людиноподібної істоти з природно - тваринного світу і створення світу соціального. Поняття соціального в філософії.
 7. Розкрийте гуманістичний зміст антропологічного матеріалізму Фейєрбаха.
 8. Поясніть основоположні принципи філософської антропології. Дайте визначення свідомості.
 9. Філософська думка в Україні. Розвиток філософської думки в Україні у XIII - XVIII ст..
 10. Поясніть основні напрямки сучасної філософії.
 11. Проблема людини у філософських роздумах Г. Сковороди.
 12. Назвіть форми чуттєвого пізнання .
 13. Проблема звільнення людини та нації у творах мислителів Кирило- Мефодіївського братства. Ідеї Т.Г. Шевченка.
 14. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання і їх методи.
 15. Розкрийте зміст західноєвропейської філософії кінця XIX - поч. XX ст.
 16. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння світу.
 17. Поясніть поняття матеріалізму.
 18. Мова як феномен життєдіяльності і культури.
 19. Визначте статус людини в сучасному світі .
 20. Розкрийте основний зміст епохи Відродження.
 21. Поясніть філософський зміст проблеми буття.
 22. Сутність і структура пізнавального процесу.
 23. Назвіть представників античної філософії. Охарактеризуйте погляди Сократа і Арістотеля.
 24. Діяльність, практика, праця. Види діяльності. Типологія видів практики: виробнича, політична, духовна, технічна, наукова, соціальна.
 25. Поясніть раціоналізм і емпіризм філософії Нового часу.
 26. Розкрийте стиль мислення і особливості середньовічної філософії.
 27. Поясніть поняття практика і творчість. Види творчості і їх специфіка.
 28. Визначте основні світоглядні проблеми філософії.
 29.  З

Другие работы

греческую затем пифагорейскую в Италии а зат...


Платон вобрал в себя всю ученость своего времени греческую затем пифагорейскую в Италии а затем всю какую мог получить в Египте и на Востоке. Пл...

Подробнее ...

потребности капитал труд Производство Эконом...


Рыночная экономика основывается на частной собственности на ресурсы и на экономических решениях принимаемых самостоятельно производителями и потр...

Подробнее ...

.266010 Наименование продукта Норма 1


не более 15 900 900 900 1800 900 10000 Сыр неострых сортов твердый и мягкий 400 400 Мясо говядина 1 кат. Бескостная говядина 1 кат. На костях 500...

Подробнее ...

тема образования республики Казахстан в связи...


Значение программ Атамекен Ж?лдыз К?ус?р б?ла? в воспитании детей. Значение национального искусства в эстетическом воспитании учащихся. Значение ...

Подробнее ...