тематичне моделювання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидаБесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бойченко Микола Григорович

УДК 519.87:658.84.001.57

Моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії

Спеціальність 08.03.02 –економіко-математичне моделювання

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк –


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор

Андрієнко Володимир Миколайович,

Донецький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри економічної кібернетики

 (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Сергєєва Людмила Нільсівна, професор кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Запоріжжя);

кандидат економічних наук Прокопенко Роман Васильович, доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Донецького університету економіки та права (м. Донецьк).

Провідна установа:

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Міністерства освіти і науки України, кафедра економіко-математичних методів (м. Київ).

Захист дисертації відбудеться 5 липня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, Донецьк,
вул. Челюскінців, 198-а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, Донецьк,
вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 2 червня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Овечко Г.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Економічний розвиток гірничо-металургійного комплексу (ГМК) України в значній мірі визначається ефективністю організації процесів металоторгівлі. Металоторгівля, як самостійна галузь економіки, з’явилась і сформувалась в Україні тільки в останні 10 років, але практично вся продукція металургійних підприємств реалізується через металотрейдерів, кількість яких у 2005 р. наблизилась до 140, при цьому третина з них є афільованими з виробниками. Протягом 2000-2005 рр. обсяг посередницького ринку щорічно зростав на 5-7%, тоді як середній темп приросту металоспоживання склав 5,35%, а виробництва –%. За цей короткий проміжок часу було переконливо доведено, що металотрейдінг сприяє підвищенню ефективності реалізації продукції металургійних підприємств, а також є потенційним джерелом формування доданої вартості і грошових надходжень до державного бюджету від експорту металопродукції та її реалізації на внутрішньому ринку. Але на сучасному етапі розвитку металоторгівля характеризується структурною недосконалістю, технологічним відставанням і низькою рентабельністю комерційної діяльності (1,5%). Разом з тим спостерігається тенденція до посилення конкуренції серед металотрейдерів на міжрегіональному рівні, що виявляється в розширенні мереж збуту, охопленні різних сегментів ринку та поглинанні дрібних компаній (ринкова частка 8 великих металотрейдерів складає 57%).

Запровадження в практику діяльності вітчизняних підприємств металоторгівлі сучасних підходів, технологій та інструментів управління оптовою торгівлею ще залишаються лише на рівні нереалізованих ідей, тоді як продовжують домінувати старі методи та схеми, що характеризуються жорстким централізованим розподілом продукції, підтримкою дефіциту з метою забезпечення гарантованого збуту. Недостатньо дослідженими залишаються питання розвитку і впровадження на підприємствах металоторгівлі концепцій логістики й маркетингу, розробки інструментарію управління закупівельно-збутовою діяльністю та інформаційними потоками.

Питанням моделювання процесів прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності просування та реалізації продукції промислових підприємств присвячено роботи Андрієнка В.М., Буркова В.М., Забродського В.Я., Заруби В.Я., Клебанової Т.С., Ковальчука К.Ф., Лепи М.М., Лисенка Ю.Г., Пушкаря О.І., Сааті Т., Сергєєвої Л.Н., Стасюка В.П. Організації на підприємствах комерційної діяльності, управлінню закупівельно-збутовими процесами торговельних компаній, розробці методів та моделей оптимізації ресурсних потоків підприємств торгівлі присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників: Гаджинського А.М.,
Гордона М.П., Гузя М.Г., Котлера Ф., Семененка О.І. та інших. Однак проблеми управління комерційною діяльністю металоторговельних компаній, зумовлені їх місцем у виробничій сфері, та особливостями функціонування в сучасних умовах розвитку економіки України, а також питання застосування економіко-математичних методів та моделей для підвищення ефективності їх діяльності, залишаються відкритими, що доводить актуальність та обумовлює вибір теми дисертації, її мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах науково-дослідних робіт Донецького національного університету МОН України "Моделювання динаміки виробничо-економічних систем" (номер державної реєстрації 0100U001971, автором розроблено концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії, комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників), науково-технічної роботи "Моделювання логістичної системи підприємства" за держбюджетною темою № 04-1/27 (номер державної реєстрації 0104U009167, автором розроблено механізм управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії, структура інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка комплексу моделей та методів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії. Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі задачі:

дослідження особливостей функціонування підприємств сфери металоторгівлі з метою обґрунтування необхідності вдосконалення системи управління комерційною діяльністю металоторговельних компаній;

аналіз існуючих теоретичних, методологічних і методичних підходів до формалізації процесів управління комерційною діяльністю металоторговельних компаній;

розробка концепції моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії;

моделювання закупівельно-збутової діяльності металоторговельної компанії;

розробка моделі підвищення товарообігу металоторговельної компанії за рахунок формування системи знижок;

синтез механізму управління динамічним портфелем замовлень металоторговельної компанії;

розробка структури та методичних положень щодо організації інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії на прикладі ТОВ "Леман-Україна";

практична реалізація моделей прийняття управлінських рішень на основі інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії ТОВ "Леман-Україна".

Об'єкт дослідження –процеси управління комерційною діяльністю підприємств.

Предмет дослідження –комплекс моделей процесів управління комерційною діяльністю металоторговельних підприємств.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у дисертації мети використано методи логіки, системного аналізу і синтезу. Для дослідження підходів до організації системи управління торговельними підприємствами і формалізації процесів управління закупівельно-збутовою діяльністю застосовано інструментарій теорії управління економічними системами; для аналізу сутності та механізмів управління комерційною діяльністю автором запропоновано документо-орієнтований підхід до організації процесів управління; для розробки концепції моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії і моделей оптимізації закупівельно-збутових і логістичних процесів, підвищення ефективності збутової діяльності за рахунок розробки системи знижок, розробки механізму управління динамічним портфелем замовлень використано методи економіко-математичного моделювання й прийняття рішень; для розробки структури та методичних положень щодо організації інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії застосовано сучасні інформаційні технології.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено постановку та вирішення нової актуальної задачі розробки комплексу економіко-математичних моделей процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії. При цьому отримано такі основні наукові результати:

вперше розроблено:

концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії, яку засновано на застосуванні системного підходу до управління комерційною діяльністю, що сприяє підсиленню конкурентних позицій компанії на ринку металопродукції та підвищенню привабливості її каналів збуту для виробників, а отже зростанню прибутку;

модель визначення ціни продажу продукції, що регулює процес надання споживачам знижок і тим самим дозволяє мінімізувати кількість відмов споживачів від послуг металотрейдера в ситуаціях, коли терміни виконання замовлень перевищують терміни, зазначені у запитах споживачів, і таким чином підвищити обсяги товарообігу;

одержав подальшого розвитку

механізм управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії, сформований на основі інтеграції підходів до формування виробничими та невиробничими організаціями портфеля замовлень, реалізація якого дозволяє забезпечити високу якість обслуговування споживачів при мінімально можливих витратах;

удосконалено:

комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників з використанням імовірнісно-статистичних методів, апарату системної динаміки та мереж Петрі; модель дозволяє забезпечити стабільність процесу обслуговування споживачів та ефективність комерційної діяльності металоторговельної компанії;

структуру інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії шляхом включення згідно з вимогами підвищення оперативності та вірогідності обробки інформації додаткових модулів, які реалізують комплекс запропонованих моделей, що сприяє зниженню собівартості обробки замовлень.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані методологічні положення щодо управління комерційною діяльністю, які ґрунтуються на принципах адаптивності до ринкових умов і вимог контрагентів, а також економіко-математичні моделі удосконалення закупівельно-збутової діяльності дозволяють одержати значні конкурентні переваги і правильно позиціювати себе у галузі металоторгівлі. Впровадження одержаних у дисертації результатів дозволяє вивільнити частину обігових коштів за рахунок оптимального регулювання запасів компанії, зменшити втрати внаслідок невиконання зобов’язань перед споживачами завдяки застосуванню динамічного підходу до формування портфеля замовлень, підвищити стійкість економічних зв’язків з виробниками та споживачами. 

Основні результати дослідження використано при розробці стратегії управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії ТОВ "Леман-Україна" (що підтверджено актом про впровадження від 01.02.2006).

Економічний ефект від впровадження результатів дисертаційного дослідження у ТОВ "Леман-Україна" складає 1 267,5 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які представлено в дисертаційній роботі, одержані здобувачем самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише матеріали, що належать особисто автору.

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації доповідалися та отримали схвалення на IX Всеукраїнській науково-методичній конференції ”Проблеми економічної кібернетики” (м. Запоріжжя, 2004); Науково-практичній конференції „Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами” (м. Луганськ, 2005); X науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики з нагоди 40-ї річниці "Економічної кібернетики" в Україні (м. Київ, 2005); на наукових семінарах кафедри “Економічна кібернетика” Донецького національного університету (2003-2005 рр.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 11 наукових працях. Загальний обсяг публікацій складає 4,92 д.а., з них автору належить 4,85 д.а.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури з 127 найменувань і викладена на 155 сторінках тексту, який включає 10 таблиць, 19 рисунків та 2 додатки.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, задачі, об’єкт, предмет і методологію дослідження, наукову новизну, теоретичну та практичну значимість роботи.

У першому розділі "Методологічні основи управління комерційною діяльністю металоторговельних підприємств" розглянуто стан галузі металоторгівлі, умови та особливості функціонування металоторговельних підприємств; досліджено процеси управління ними; проаналізовано моделі прийняття рішень в управлінні закупівельно-збутовою діяльністю підприємств; запропоновано концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії.

У результаті аналізу функціонування підприємств встановлено, що процес збуту продукції металургійних підприємств ускладнюється через велику кількість, різноманітність та мінливість потреб споживачів. Більшість виробників не здатні забезпечити необхідну асортиментну, цінову, логістичну та сервісну гнучкість, щоб задовольнити вимоги кожного конкретного споживача, а отже для реалізації продукції мають залучати металоторговельні компанії. У табл. 1 наведено перелік основних металотрейдерів, що реалізують готовий прокат металургійних підприємств України на внутрішньому ринку.

Таблиця 1

Основні металотрейдери, що реалізують готовий прокат металургійних підприємств України на внутрішньому ринку (2005 р.)

Особливостями функціонування металоторговельних компаній в Україні є нестабільність середовища функціонування, необхідність постійного перегляду стратегії позиціювання для виробників і споживачів, і як наслідок, коректування способів обслуговування контрагентів, високий рівень логістичних витрат на підтримку гнучкості пропозиції продукції та надійності поставок. За таких умов прибутковість комерційної діяльності металотрейдерів забезпечується не за рахунок встановлення високої торгової націнки, а завдяки реалізації ефективних механізмів управління закупівельними, логістичними та збутовими процесами, що базуються на застосуванні економіко-математичних методів і моделей при обґрунтуванні управлінських рішень.

За результатами аналізу діяльності комерційних підприємств, підходів та інструментарію, які застосовуються ними в процесі управління, у дисертації було запропоновано концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії. Впровадження концепції забезпечить ефективність комерційної діяльності металоторговельних компаній, яким притаманні проблеми у маркетингових, закупівельно-збутових і логістичних процесах, та підвищення якості управлінських рішень щодо обслуговування споживачів й позиціювання на ринку металопродукції.  Концептуальну схему управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії наведено на рис. 1.

У запропонованій концепції аргументовано, що основними завданнями металоторговельних компаній є оптимізація закупівельних і збутових процесів з позиції зменшення логістичних витрат і забезпечення високого рівня якості обслуговування металоспоживачів. Розв’язок проблеми скорочення логістичних витрат вимагає визначення в динаміці економічно обґрунтованих обсягів партій замовлень виробникам щодо закупівлі продукції.

Надійність поставок продукції споживачам залежить від розміщення заявок виробникам та базам металоторговельної компанії на відвантаження продукції, а також від оптимальності графіка поставок. З погляду привабливості металлотрейдера для виробників важливим моментом є розмір і регулярність закупівель продукції. Одним з напрямків підвищення обсягів закупівель продукції є стимулювання попиту та мінімізація відмов споживачів від співпраці через загрозу несвоєчасних поставок внаслідок дефіциту продукції на складі або завантаженості елементів логістичного каналу. Іншим напрямком є накопичення споживчих замовлень протягом певного періоду часу з наступним формуванням на їх основі портфелів замовлень для кожного конкретного виробника.

Мета управління комерційною діяльністю за допомогою динамічного портфеля замовлень (ДПЗ) полягає у досягненні конкурентних переваг, що підвищують цінність торговельної компанії, шляхом максимального пристосування до потреб споживачів. Особливістю ДПЗ є можливість зміни терміну накопичення замовлень залежно від динаміки обсягу попиту, умов взаємодії з виробниками та умов перевезення продукції. Реалізація механізму управління ДПЗ металоторговельної компанії дозволяє скоротити витрати на здійснення комерційної діяльності за рахунок агрегування розрізнених логістичних потоків, а також отримати статус важливих для виробника замовників (посередників), і як наслідок, отримати знижки і привілеї з боку виробників.

У другому розділі "Моделі процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії" представлено модель визначення ціни продажу продукції, механізм управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії, комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників.

Попит на продукцію в металоторгівлі характеризується невизначеністю та значними коливаннями. У дисертації запропоновано модель визначення обсягу закупівлі продукції на основі аналізу граничного прибутку (модель MX.1), суть якої полягає в оцінці можливості отримання додаткового прибутку  при маржинальних витратах на збереження  і очікуваних маржинальних втратах  :

або ,

Виходячи зі значення , компанія визначає обсяг закупівлі продукції у виробників  з метою максимального покриття сплесків попиту споживачів.

Металоторговельні компанії в сфері оптової реалізації продукції, як правило, взаємодіють за схемою "постачання від виробників" згідно з певною періодичністю відвантажень, що зазначена в угоді. Щоб уникнути витрат внаслідок затоварення продукцією при зниженні попиту (), застосовуються схеми поповнення недопоставок. У такому випадку визначається обсяг закупівлі , що є достатнім для виконання найбільш вірогідного обсягу замовлень; задля цього використовується ймовірність нестачі продукції на складах компанії:

.

Вираз  у моделі визначення обсягу закупівлі продукції з урахуванням поповнення недопоставок (МХ.2) отримано з функціоналу мінімізації загальних витрат компанії (), що складаються з витрат на оформлення замовлення виробникові на виготовлення продукції (), вартості замовлення (), вартості втрачених замовлень () за мінусом надходжень () після поповнення недопоставок продукції споживачам:

,

Оптимальне значення обсягу закупівлі  встановлюється в результаті динамічного аналізу ефективності закупівельно-збутової діяльності компанії за різними значеннями . З метою здійснення такого сценарного пошуку розроблено системно-динамічну модель закупівельно-збутового процесу металоторговельної компанії (MX.3), діаграму якої наведено на рис. 2.

Рис. 2. Діаграма системно-динамічної моделі закупівельно-збутового процесу металоторговельної компанії:

Якщо обов’язковою умовою виробника є відправка продукції у кількості, що відповідає встановленим нормам, насамперед вагононормам, то здійснюється коригування оптимального обсягу закупівлі. Модель планування замовлень на закупівлю продукції, що поставляється вагононормами (MX.4), дозволяє компанії змінити значення параметру  таким чином, щоб мінімізувати відхилення обсягу продукції від обсягу замовлень протягом планового періоду з урахуванням сформованого портфелю замовлень.

Оцінка ймовірності збоїв у процесах постачання продукції від виробника до металотрейдера і потім споживачу при заданій стратегії управління запасами може здійснюватися на підставі розробленої моделі функціонування логістичного ланцюга з використанням апарату мереж Петрі (МХ.5).

Разом моделі МХ.1-МХ.5 утворюють комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників.

З метою прискорення та збільшення товарообігу керівництвом металоторговельних компаній, як правило, здійснюється розробка системи знижок за показником вартості замовлення. Проте асинхронність матеріальних потоків між елементами логістичної системи торговця, з одного боку, та коливання споживчого попиту, з іншого, призводять до випадків неможливості доставки необхідної продукції споживачам у встановлені терміни. У таких ситуаціях виникає загроза втрати замовлення, і як наслідок, втрати споживача. Для запобігання таких випадків розроблено модель визначення ціни продажу продукції з урахуванням знижки (модель MY.1). Це є нетрадиційним маркетинговим заходом стимулювання попиту та збільшення обсягів продажу, і тому призначене лише для внутрішнього використання у разі неможливості включення нового замовлення у поточний портфель з метою його утримання.

Реалізація моделі MY.1 потребує попереднього розподілу споживачів металоторговельної компанії на  груп (), для кожної з яких формується упорядкована послідовність значень доходу від продажу мінімальної партії -го найменування металопродукції .

Звітний період , що дорівнює операційному циклу (періоду між моментом прийняття замовлень і моментом виконання своїх зобов'язань контрагентами один перед одним) розбивається на  періодів: . Для споживачів, яким відмовлено у поставках в період , пропонується знижка у розмірі (). Величина  характеризує ймовірність того, що споживачі згодні чекати на поставку продукції у наступний період. При цьому робиться припущення, що встановлення більш низької ціни сильніше сприяє утриманню споживачів.

Згідно з припущенням, що метою діяльності металоторговельної компанії є  максимізація прибутку від її комерційної діяльності, модель MY.1 можна представити у наступному вигляді:

,  ,

,

 , .

.

Модель MY.1 застосовується у механізмі управління портфелем замовлень (MZ.1) для визначення ціни, що дозволить утримувати споживачів певний проміжок часу з подальшим включенням їх замовлень до майбутніх портфелів замовлень. Головна мета цього механізму полягає у зниженні витрат закупівельно-збутової діяльності за умов максимального задоволення попиту та формування вигідних для металургійних підприємств замовлень на виробництво та відвантаження продукції у довгостроковій перспективі.

Схему механізму управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії (MZ.1) наведено на рис. 3.

Рис. 3. Схема механізму управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії

Обробка замовлень спирається на данні довідника металопродукції інформаційної системи управління комерційною діяльністю, а також існуючі угоди з виробниками та має за мету формування матриці асортименту продукції  ( –індекс продукції,  –індекс виробника).

Визначаються очікувані терміни виконання кожного -го замовлення, які враховують тривалість оформлення замовлення з виробниками (), період виробництва -го найменування продукції () і тривалість перевезення () у вказаний замовником пункт призначення від виробників і (або) філіалів металоторговельної компанії:

 ,

Компанія накопичує замовлення протягом деякого періоду часу , де –індекс портфеля замовлень. Якщо ()-й портфель замовлень сформовано, за початок наступного -го портфеля приймається момент часу надходження нового замовлення . У динамічному портфелі замовлень момент закінчення  формування портфеля  корегується при кожному надходженні нових замовлень. Відповідно до специфікації першого замовлення () він складає:

  для .  

Слід зазначити, що поставки продукції в більш пізні терміни можуть відбуватися в межах дії поточного портфеля  або перейти до портфеля ().

У межах -го портфелю замовлення відносять до певного маршруту . На основі показника тісноти тривалостей виконання замовлень () оцінюється можливість того, що продовження накопичення замовлень може призвести до затримок у поставках за замовленнями, що вже оформлені:

,

Якщо , то поставки за маршрутом  не можуть бути здійсненими у встановлений строк. У такому випадку аналізується ефективність застосування схем поповнення недопоставок. Якщо , поставки за маршрутом  здійснюються вчасно. Для металоторговельної компанії можливі наступні випадки:

Випадок 1: –замовлення можуть бути виконані вчасно за рахунок відвантажень зі складів компанії, в тому числі територіально віддалених один від одного;

Випадок 2: –замовлення виконуються вчасно за рахунок поставок безпосередньо з заводу-виробника;

Випадок 3: –існує можливість виконання замовлень вчасно за рахунок поставок зі складів компанії та виробника;

Випадок 4: –доставка продукції в зазначений момент часу неможлива, що обумовлює необхідність заходів щодо зниження недопоставок і відхилень від пізнього строку доставки.

Модель визначення компанією обсягу замовлень виробникам в динаміці в межах механізму управління динамічним портфелем замовлень спрямована на зниження загальних закупівельно-логістичних витрат; модель враховує обсяги портфелів замовлень, прогнозних обсягів попиту, нормативний рівень запасів на складах.

У третьому розділі "Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії" розглянуто особливості та сформульовано вимоги до віртуальних утворень в системі управління металоторговельної компанії; розроблено методичні положення щодо організації інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії; розроблено інформаційну систему управління комерційною діяльністю для ТОВ "Леман-Україна"; запропоновано механізм реалізації моделей процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії.

У дисертаційній роботі вдосконалено структуру інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії ТОВ „Леман-Україна” (рис. 4).

Згідно з розробленою концепцією управління комерційною діяльністю металоторговельних підприємств в структуру інформаційної системи  впроваджено такі модулі, як модуль отримання та обробки замовлень, де застосовується авторський документо-орієнтований підхід до організації процесів управління металоторговельною компанією, елементи механізму управління динамічним портфелем замовлень та модель визначення ціни продажу продукції; модуль планування та контролю логістичних процесів, спроектований відповідно до схеми інформаційних потоків металотрейдера в межах бізнес-процесу “Поставка продукції”; модуль планування поставок, що використовує механізм управління динамічним портфелем замовлень; модуль планування закупівель, підґрунтям якого є комплексна модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників, а також відповідні елементи механізму управління динамічним портфелем замовлень; модуль маршрутизації та контролю вантажів в процесі їх переміщення від виробників до складів металоторговельної компанії або її металобаз.

Рис. 4. Схема структури інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії

Вдосконалення структури інформаційної компанії ТОВ „Леман-Україна” дозволило сформувати інформаційну базу, необхідну для управління комерційною діяльністю, та підвищити ефективність управління за рахунок реалізації запропонованого комплексу економіко-математичних моделей. В результаті отримано:

варіанти обсягів закупівель металопродукції як наслідок застосування механізму реалізації комплексної моделі визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції, схему якого наведено на рис. 5;

варіанти знижок, що надаються споживачам з метою їх утримання  при неможливості виконання замовлень у встановлені терміни як результат реалізації моделі визначення ціни продажу продукції МY.1;

відомості про динаміку формування портфеля замовлень як результат реалізації механізму управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії MZ.1.

Рис. 5. Схема механізму реалізації комплексної моделі визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження у ТОВ „Леман-Україна”  за 2005 р. склав 1 267,5 тис. грн. (табл. 2).

Таблиця 2

Економічний ефект від впровадження результатів дисертаційного дослідження у ТОВ „Леман-Україна”  за 2005 р.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертації здійснено постановку та вирішення нової актуальної задачі розробки комплексу економіко-математичних моделей процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії з метою підвищення її конкурентних переваг та забезпечення прибутковості комерційної діяльності. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні основні висновки і практичні рекомендації.

. Аналіз функціонування підприємств ГМК показав, що в сучасних умовах для виробників ефективним заходом щодо збільшення обсягів продажу продукції, а для металоспоживачів –покращення закупівельних процесів, є організація їх взаємодії через металоторговельні компанії, які спеціалізуються на наданні специфічних посередницьких послуг з метою забезпечення високого рівня адаптивності виробництва до вимог споживчого ринку.

. Особливістю функціонування металоторговельних компаній є необхідність постійного перегляду стратегії позиціювання для виробників і споживачів, і, як наслідок, корегування способів обслуговування контрагентів, високий рівень логістичних витрат на підтримку гнучкості пропозиції продукції та надійності постачань, що обумовлює потребу в нових механізмах та інструментах управління комерційною діяльністю.

. На основі проведеного аналізу підходів до управління комерційною діяльністю в дисертації запропоновано оригінальну концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії, яку засновано на застосуванні системного підходу до управління комерційною діяльністю, що дозволяє зміцнити конкурентну позицію компанії на ринку металопродукції та підвищити привабливість її каналів збуту для виробників.

. Для визначення обсягу закупівель удосконалено комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників на основі аналізу граничного прибутку та урахуванні специфіки постачань. Оцінка стабільності процесу обслуговування споживачів та ефективність закупівельно-збутової діяльності металоторговельної компанії ґрунтується на застосуванні системно-динамічної моделі закупівельно-збутового процесу і моделі функціонування логістичного ланцюга з використанням апарату мереж Петрі.

. У випадку, коли термін виконання замовлень споживачів пролонговано, їм надається знижка з метою мінімізації споживчих відмов, що базується на реалізації моделі визначення ціни продажу продукції залежно від наповнення портфеля замовлень.

. Для забезпечення високої якості обслуговування споживачів при мінімально можливих витратах розвинено механізм управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії за рахунок реалізації різних схем постачань металопродукції, варіабельності періоду накопичення замовлень, інтеграції з інформаційною системою управління комерційною діяльністю.

. Для підвищення оперативності та вірогідності доступу персоналу підрозділів компанії до необхідної інформації, а також ефективності управління комерційною діяльністю за рахунок реалізації запропонованого комплексу економіко-математичних моделей, що дає можливість знизити собівартість обробки продукції, удосконалено структуру інформаційної системи управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії.

. Основні результати дослідження впроваджено у практику ТОВ "Леман-Україна" (м. Донецьк). В результаті практичної апробації запропонованої концепції, комплексу економіко-математичних моделей і структури інформаційної системи управління комерційною діяльністю отримано економічний ефект у розмірі 1 267,5 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

у фахових виданнях:

 1.  Бойченко Н.Г. Модели виртуальных образований экономических объектов // Модели управления в рыночной экономике // Сб. науч. тр. Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2003. –Спец. вып., Т. 2 –С. 53-61.
 1.  Бойченко Н.Г. Информационные потоки при ведении динамического портфеля заказов коммерческой организации // Новое в экономической кибернетике: Модели и методы информационного обеспечения принятия решений // Сб. научн. ст. Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. –Донецк: ДонНУ, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2004. –№4.–С.74-83.
 1.  Бойченко Н.Г. Динамическая модель бизнес-процесса “поставка продукции”организации-металлотрейдера // Новое в экономической кибернетике: Моделирование нелинейной динамики экономических систем // Сб. научн. ст. Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2005. –№1. –С. 79-89.
 1.  Бойченко Н.Г. Информационные потоки в функциональной деятельности металлотрейдеров // Вісник Східноукраїнського національного університету. –Луганськ: СНУ, 2005. –№15 (43). –C. 189-201.
 1.  Бойченко Н.Г. Модель процесса распределения заказов посреднической организации // Новое в экономической кибернетике: Модели управления в информационных системах // Сб. научн. ст. Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2005. –№3. –С. 42-54.
 1.  Бойченко Н.Г. Анализ моделей принятия решений в управлении сбытом металлургических предприятий // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. тр. под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2005. –№8. –С.195-201.
 1.  Бойченко Н.Г. Модели принятия управленческих решений в системе сбыта металлоторговой компании // Новое в экономической кибернетике: Модели управления в финансовом менеджменте // Сб. научн. ст. Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2006. –№1. –С. 28-37.
 2.  Бойченко Н.Г. Механизм управления динамическим портфелем потребительских заказов металлоторговой компании // Новое в экономической кибернетике: Моделирование микроэкономических систем // Сб. научн. ст. Под общ. ред. Ю.Г.Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2006. –№2. –С. 20-27.
 1.  Бойченко Н.Г. Концепция моделирования процессов управления коммерческой деятельностью металлоторговых компаний // Матеріали X науково-методичній конференції "Проблеми економічної кібернетики з нагоди 40-ї річниці "Економічної кібернетики" в Україні / Модели управления в рыночной экономике // Сб. научн. тр. Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко. –Донецк: ДонНУ, 2005. –Спец. вып. –С. 55-65.

за матеріалами конференцій:

 1.  Бойченко Н.Г., Кирилишен Я.В. Информационные потоки корпорации с распределенными центрами ответственности // Тези доповідей IX Всеукраїнська науково-методична конференція "Проблеми економічної кібернетики". –Запоріжжя, 2004. –С. 117-118 (особистий внесок здобувача: визначено основні інформаційні потоки компанії з розподіленими центрами відповідальності).
 1.  Бойченко Н.Г. Моделирование договорной деятельности в системе управления коммерческой организации // Матеріали науково-практичної конференції "Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними системами". –Луганськ: Східноукраїнський національний університет, 2005. –С.104-106.

АНОТАЦІЯ

Бойченко М.Г. Моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 –економіко-математичне моделювання. –Донецький національний університет, Донецьк, 2006 р.

У дисертації здійснено постановку та вирішення нової актуальної задачі розробки комплексу економіко-математичних моделей процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії.

Розроблено концепцію моделювання процесів управління комерційною діяльністю металоторговельної компанії. Згідно з розробленою концепцією запропоновано комплекс економіко-математичних моделей: удосконалено комплексну модель визначення економічно обґрунтованого обсягу закупівель металопродукції у виробників, вперше розроблено модель визначення ціни продажу продукції залежно від наповнення портфеля замовлень. Дістав подальшого розвитку механізм управління динамічним портфелем споживчих замовлень металоторговельної компанії; удосконалено структуру інформаційної системи управління комерційною діяльності металоторговельної компанії.

Основні результати дослідження впроваджено у практику ТОВ "Леман-Україна" (м. Донецьк).

Ключові слова: комерційна діяльність, металоторговельна компанія, динамічний портфель замовлень, закупівля, економіко-математичні моделі, механізм управління, інформаційна система.

АННОТАЦИЯ

Бойченко Н.Г. Моделирование процессов управления коммерческой деятельностью металлоторговой компании. –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 –экономико-математическое моделирование. –Донецкий национальный университет, Донецк, 2006 г.

В диссертации осуществлена постановка и решение новой актуальной задачи разработки комплекса экономико-математических моделей процессов управления коммерческой деятельностью металоторговельної компании с целью повышения ее конкурентных преимуществ и обеспечения прибыльности коммерческой деятельности.

Анализ особенностей функционирования предприятий металлоторговли показал, что в современных условиях прибыльность металлоторговых компаний обеспечивается высоким уровнем адаптивности металлургического производства к требованиям потребительского рынка за счет ассортиментной, ценовой, логистической и сервисной гибкости. Это обуславливает потребность в новых механизмах и инструментах управления коммерческой деятельностью, позволяющих минимизировать закупочно-сбытовые и логистические затраты.

На основе проведенного анализа подходов к управлению коммерческой деятельностью в диссертации предложена оригинальная концепция моделирования процессов управления коммерческой деятельностью металлоторговой компании, которая основана на применении системного подхода к управлению коммерческой деятельностью и позволяет усилить конкурентные позиции компании на рынке металлопродукции и повысить привлекательность ее каналов сбыта для производителей.

Усовершенствована комплексная модель определения экономически обоснованного объема закупок металлопродукции у производителей с использованием вероятностно-статистических методов, аппарата системной динамики и сетей Петри, которая позволяет обеспечить стабильность процесса обслуживания потребителей и повысить эффективность коммерческой деятельности металлоторговой компании. В рамках данной модели определение объема закупок осуществляется на основе анализа предельной прибыли с учетом специфики условий поставок. Стабильность процесса обслуживания потребителей и эффективность закупочно-сбытовой деятельности металлоторговой компании оценивается с помощью системно-динамической модели закупочно-сбытового процесса и модели функционирования логистической цепи "производитель-металлотрейдер-потребитель" с использованием аппарата сетей Петри.

В диссертации разработана модель определения цены продажи продукции, которая позволяет путем предоставления потребителям скидок минимизировать количество отказов потребителей от услуг металлотрейдера в ситуациях, когда сроки выполнения заказов превышают сроки, указанные в запросах потребителей.

С целью обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей при минимальных издержках и позиционирования металлоторговой компании в качестве стратегически важного посредника в диссертации получил дальнейшее развитие механизм управления динамическим портфелем потребительских заказов металлоторговой компании.

Усовершенствованная структура информационной системы управления коммерческой деятельностью металлоторговой компании за счет автоматизации процессов обработки информации, регламентации и упрощения доступа сотрудников к необходимой информации позволяет повысить эффективность управления компанией за счет оперативности и достоверности передаваемой информации административному персоналу, а также упорядочивания информационных потоков, и таким образом снизить накладные расходы

Основные результаты исследования внедрены в практику работы ООО "Леман-Украина" (г. Донецк). В результате практической апробации предложенной концепции, комплекса экономико-математических моделей и структуры информационной системы получен экономический эффект в размере 1 267,5 тыс. грн.

Ключевые слова: коммерческая деятельность, металлоторговая компания, динамический портфель заказов, закупка, экономико-математические модели, механизм управления, информационная система.

SUMMARY

Boychenko N.G. Modelling of metal-trader's commercial activity management processes. –Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Economic Sciences on speciality 08.03.02 –economic-mathematical modelling. Donetsk national university, Donetsk, 2006.

In the thesis the new actual task of development of complex of economic-mathematical models of commercial activity processes management in metal-trader company is put by and solved.

The conception of modelling of metal-trader's commercial activity management processes is developed in the theses. The complex of economic-mathematic models is proposed according to the conception: improved complex model of economic order quantity purchase decisions; first developed model of sale price definition depending on filling of orders stock; evolved the dynamic consumer orders stock management mechanism of metal-trader; improved structure of information management system of commercial activity for metal-trader.

Basic results of research is entered in practice of the "Leman-Ukraine LTD" (Donetsk).

Keywords: commercial activity, metal-trader, dynamic orders stock, purchase, economic-mathematical models, management mechanism, information system.

Другие работы

курс теория государства и права.


доцент заведующая кафедрой теории и истории права и государства ЦФ ФГБОУВПО РАП; Палеха Р. доцент доцент кафедры теории и истории права и госуда...

Подробнее ...

Тема - Довга неправда про коротке замикання О...


Протокол № Бердичів 2008 Довга неправда про коротке замикання Біля входу в кожне приміщення чи то квартира чи офіс установа або заклад установле...

Подробнее ...

Тема- Спорт Підтема- Олімпійські ігри.


One dy when she ws in elementry school her mother sent her to the shops to buy met for dinner. On the wy home Bbe met some boys plying bsebll. S...

Подробнее ...

ов приобрет компанией за ден.


Определение издержек для принятия управленческих решений Издержки производства затраты связанные с производством и обращением произведенных това...

Подробнее ...