тема контролю та активних впорядкованих дій НБУ спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими ос.Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн
Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-10-29

81. Маржа - різниця між обліковою ставкою національного банку і ставкою відсотків за кредит комерційних банків. Іншими словами, маржа - це сума доходу комерційного банку.

82. Метод банківського права – це   сукупність способів і прийомів регулюючого впливу норм певної галузі права на суспільні відносини.

83. Методи грошово-кредитної політики - це сукупність методів та інструментів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, що використовує держава для регулювання грошово-кредитних відносин.

84. Нагляд банківський - це система контролю та активних впорядкованих дій НБУ, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких НБУ здійснює наглядову діяльність, законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банку.

85. Наглядова Рада банку - орган управління, що здійснює захист прав акціонерів Банку, контролює виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів  та в межах компетенції, визначеної Статутом і законами України, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

86. Національний банк України - є особливим центральним органом державного управління, його емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України  - гривні.

87. Недоступність вкладів - неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

88. Неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі.

89. Неналежний платник - особа, з рахунка якої помилково або неправомірно переказана сума коштів.

90. Неплатоспроможний банк — це такий банк, який має нульову чи негативну величину власного капіталу.

91. Нерезиде́нти юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

92. Номінал банкнот (монет) - вартість, що зазначена на банкнотах (монетах).

93. Норма обов'язкових резервів - відношення суми обов'язкових грошових резервів, які комерційні банки зобов'язані зберігати в центральному банку, до загального обсягу зобов'язань комерційного банку.

94. Нормативно-правові акти НБУ - нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України у межах його повноважень на виконання цього та інших законів України.

95. Облікова ставка НБУ - ціна за рефінансування комерційних банків, яке здійснюється шляхом купівлі векселів Національним банком України до настання строку платежу за ними, й утримується з номінальної суми векселя.

96. Обслуговуючий банк - будь-який інший банк, який обслуговує підприємства - учасників заліку.

97. Овердрафт — це надання позичальникові (юрособі) коштів шляхом кредитування банком його розрахункового рахунка.

98. Операції банку активні - це фінансові операції з розміщення коштів з метою отримання доходу.

99. Пасивні операції — операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів.

100. Операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання та можна, за наявності технічної можливості, здійснити їх обробку, передачу та виконання.

101. Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку.

102. Основні засади грошово-кредитної політики - комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість НБУ з допомогою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.

103. Отримувач/одержувач - особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі.

104. Офіційне видання Національного банку України - це спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо. 

105. Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави.

106. Перехідний банк - банк, який створено у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору.

107. Підзвітність НБУ — це механізм, за допомогою якого досягається баланс владних повноважень і покладеної на нього відповідальності. НБУ підзвітний Президенту та Верховні Раді України.

108. План врегулювання - формування та застосування державою заходів впливу на банківську сферу для досягнення державних цілей (забезпечення грошового обігу, стабільність банківської системи, уникнення монополізації, усунення недоліків міжнародної діяльності банків тощо).

109. Платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або при договірному списанні отримувача до обслуговуючого платника банку здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми грошей з рахунку платника на рахунок отримувача.

110. Платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.

111. Платіжне доручення - розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок отримувача.

112. Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону і сумою платежів за кордон протягом певного періоду (рік, квартал, місяць).

113. Правління банку є виконавчим органом банку, який підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді.

114. Предметом банківського права є банківська діяльність. Банківська діяльність — це залучення на вклади грошових коштів і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, тобто операції, які у сукупності дозволяється здійснювати тільки банкам.

115. Приєднання банків - припинення одного або більше банків з передаванням ним/ними згідно з передавальним актом усього його/їх майна, прав та обов'язків іншому.

116. Принципи   кредитування   -   це   головні   правила  кредитування  яких необхідно дотримуватись при наданні кредиту.

117. Проблемний банк (problem bank)  – банк, що відповідає хоча б одному з таких критеріїв: 1) банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу та/або нормативів капіталу банку, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом звітного місяця; 2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому; 3) системне порушення банком законодавства, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 4) банк порушив вимоги законодавства щодо порядку подання та/або оприлюднення звітності, в тому числі подав Національному банку України та/або оприлюднив недостовірну звітність, що призвело до суттєвого викривлення показників фінансового стану банку; 5) систематичне незабезпечення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

118. Поділ банку - припинення банку з передаванням усього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому банку-правонаступнику згідно з розподільчим балансом.

119. Позичальник - громадянин України, який отримав у тимчасове користування кредит на умовах платності і строковості, визначених кредитною угодою.

120. Помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача.

121. Платник — особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою коштів.

122. Пролонгація  - продовження строку чинності документа - договору, угоди, векселя тощо.

123. Прострочена заборгованість - заборгованість, яка не погашена в термін (строк), установлений договором.

124. Рада НБУ складається із 15 осіб, сім членів Ради призначаються Верховною Радою, а сім - Президентом України строком на 7 років. Голова НБУ входить до складу Ради за посадою. До компетенції Ради належить:

* розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням;

* розроблення рекомендацій Правлінню банку щодо методів та інструментів грошово-кредитного регулювання;

* затвердження кошторису доходів і витрат банку;

* затвердження бухгалтерського балансу банку;

* право застосування відкладального вето щодо окремих рішень Правління банку.

125. Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

126. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

127. Регулювання банківське - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

128. Реорганізація банку - злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступникам.

129. Рейтинг банку - один з варіантів фінансового аналізу діяльності банків, що дозволяє отримати комплексну оцінку їх фінансового стану та провести їх порівняння з іншими кредитними установами.

130. Ресурси банківські — це основа діяльності будь-якого банку, оскільки процеси формування ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв'язку. Тому розуміння економічної сутності банківських ресурсів, значення проблем, що пов'язані з їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських комерційних банків.

131. Рефінансування - це погашення старої заборгованості шляхом надання нових позичок, головним чином заміною короткострокових зобов'язань довгостроковими цінними паперами.

132. Ризик банківський внітрішній - ризики, що виникають безпосередньо у зв’язку з діяльністю конкретного банку.

133. Ризик банківський зовнішній - належать ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності.

134. Ризик депозитний - ймовірність виникнення втрат в результаті неповернення банківськими установами депозитних внесків підприємства.

135. Розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

136. Ризик кредитний означає можливість фінансових втрат внаслідок невиконання позичальниками своїх зобов’язань.

137. Санація – це система заходів, що здійснюються під час провадження по справі про банкрутство з метою попередження визнання боржника банкрутом та його ліквідації, яка спрямована на оздоровлення фінансово-господарського положення боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів та капіталу і (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

138. Системоутворюючий банк - банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи.

139. Списання договірне - списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом.

140. Спостережна Рада є органом управління Банку, який здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів, регулює та контролює діяльність Правління Банку.

141. Сума переказу - відповідна сума коштів, яка в результаті переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому в готівковій формі.

142. Тимчасова адміністрація - процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом.

143. Тимчасовий адміністратор - це фізична або юридична особа, що призначається Національним банком України для здійснення тимчасової адміністрації.
144. Територіальні управління Національного банку - філії Національного банку та Операційне управління Національного банку.

145. Уповноважена особа банку - особа, яка на підставі статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне значення.

146. Учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є публічним акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку.

147. Фінансова установа - юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів.

148. Фонд гарантува́ння вкла́дів фізи́чних осі́б (ФГВФО) є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

149. Чекодавець - підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його.

150. Чекодержатель - підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.

Другие работы

Лабораторна робота М~2 Визначення густини тве...


Лабораторна робота М?20 Визначення моменту інерції маятника Мета роботи: визначення моменту інерції маятника на підставі закону збереження енерг...

Подробнее ...

.Схема многопарковой пассажирской технической...


оборот пробеги вагонов поездов локв грузонапряженность передача вагонов качественные характеризуют качество работы и испие пс: оборот среднесуточ...

Подробнее ...

ТЕМА ~~~ 6 Заболевания слюнных желез Многообр...


Известно что большие слюнные железы и малые слюнные железы губ имеют эктодермальное происхождение остальные малые слюнные железы полости рта и я...

Подробнее ...

Тема- МІСЦЕВЕ УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ У ...


Структура і порядок формування органів місцевого самоврядування. Компетенція і фінансова база місцевого самоврядування. Відносини органів місцев...

Подробнее ...