Адміністративна відповідальність Галузь знань ~ 0304 Право.Работа добавлена на сайт TXTRef.ru: 2019-03-02

8

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра адміністративного права та процесу

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО СЕМІНАРСЬКИХ  ТА ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ 

з дисципліни  –  «Адміністративна відповідальність»

Галузь знань  –  0304 «Право»

                                                                                          

Напрям підготовки  –  6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  –  бакалавр_з терміном навчання 3 роки 

Форма навчання - денна

м. Харків

2013 рікПередмова

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

____________________ Протокол № _______

     (дата, місяць, рік )

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

____________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

____________________    _________________

(підпис)                                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративного права та процесу

20.09.2013 р.    Протокол №  29

_______________    В.В. Ковальська

Рецензенти:

Казанчук І.Д. – професор кафедри адміністративної діяльності ОВС факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей ХНУВС, к.ю.н., доцент;

Коптєв П.Б. – заступник начальника з режиму та кадрового забезпечення УОС ГУУМВС України в Харківській області, к.ю.н.

Розробники: к.ю.н., доцент Салманова О.Ю. – Харків:

Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013 рік

© Салманова О.Ю., 2013

© Харківський національний університет внутрішніх справ

1. Загальні методичні вказівки

Навчання з дисципліни «Адміністративна відповідальність» проходить у формі: лекцій, семінарських занять, а також самостійної роботи. На вивчення навчальної дисципліни відведено 36 години, з яких 8 годин лекційних занять, 10 годин семінарських занять, 18 годин передбачено для самостійного опанування курсантами навчальних питань з дисципліни. Протягом вивчення дисципліни передбачено проведення аудиторної модульної контрольної роботи. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку.

Метою лекційного курсу є формування у курсантів комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері регулювання адміністративно-деліктних відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з адміністративної відповідальності, аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких курсанти повинні вміти формулювати визначення основних понять адміністративної відповідальності; застосовувати норми адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Самостійна робота передбачає: вивчення матеріалу з рекомендованих додаткових  джерел (крім підручників, навчальних посібників), ознайомлення с нормативно-правовими актами (за темою заняття); підготовка рефератів, доповідей на заняття; ознайомлення з бланками процесуальних документів, складання проєктів процесуальних документів, рішення практичних задач, розв’язання конкретних правових ситуацій; підготовка до аудиторних занять за кожною темою, для поглиблення знань у курсантів, отриманих на лекційних, семінарських та практичних заняттях.  

Під час вивчення навчальної дисципліни з метою визначення ступеню засвоєння змісту модулю курсант повинен отримати максимально можливу кількість оцінок, але не менш ніж дві оцінки під час аудиторних занять та за окремі види самостійної роботи.

2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних занять

2.1. Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Модуль 1

36

Змістовий модуль № 1: Загально-правова характеристика адміністративної відповідальності в Україні

36

Тема № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності

6

Лекція за темою № 1: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 2: Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення

6

Лекція за темою № 2: Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 3: Загальні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення

6

Лекція за темою № 3: Провадження в справа про адміністративні правопорушення

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 4: Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

6

Лекція за темою № 4: Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 5: Складення процесуальних документів

12

Лекція за темою № 5: Складання процесуальних документів

0

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

10

Всього за заліковим кредитом:

36

3. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять

Модуль № 1.

Змістовий модуль № 1: Загально-правові засади адміністративної відповідальності:

Тема № 1.  Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності

Семінарське заняття: Адміністративне правопорушення (проступок) як підстава адміністративної відповідальності

Навчальна мета заняття: визначити поняття, основні риси та нормативну основу адміністративної відповідальності; поняття адміністративного правопорушення та його ознаки; поняття та елементи складу адміністративного проступку.

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1.  Поняття, ознаки та особливості правове регулювання адміністративної відповідальності.
 2.  Правове регулювання адміністративної відповідальності.
 3.  Принципи адміністративної відповідальності.
 4.  Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки.
 5.  Склад адміністративного проступку, його поняття, значення, та види.
 6.  Елементи складу адміністративного проступку.
 7.  Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

Додаткові питання:

1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку; умисел (прямий, непрямий); протиправна легковажність; необережність; протиправна необачність.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

    а) основні риси адміністративної відповідальності;

   б) види составів адміністративних правопорушень;

   в) юридичний зміст таких складів адміністративних правопорушень, як матеріальні та формальні; однозначні та альтернативні;

    г) ознаки, які характеризують об’єктивну сторону адміністративного правопорушення;

    д) об’єкт адміністративного правопорушення, види об’єктів;

    е) зміст суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення;

є) суб’єкт адміністративного правопорушення, статус загального і спеціального суб’єктів;

3. Адміністративна відповідальність посадових осіб.

Письмові завдання:

Задача 1.

Учні 11 класу Антонов (16 років) і Романов (17 років), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в тролейбусі, чіплялись до пасажирів. Як з’ясувалося, учні випили з приводу дня народження А. у нього вдома разом з його батьком. По даному факту начальник РВ УМВС України виніс постанову про накладення штрафу на батька А. у розмірі 100 гривень.

Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

Задача 2.

Задача 3.

18-річний Никонов розпивав в сквері самогон разом з Петровим, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва виявили злісну непокору законним вимогам працівників міліції.

Як вирішується питання про відповідальність Никонова і Петрова?

Задача 4.

Військовослужбовець Борисов порушив правила проїзду залізничного переїзду (в’їхав на переїзд на заборонний сигнал світлофора), про що інспектор ДАІ склав протокол.

В якому порядку можна притягнути Борисова  до відповідальності?

Задача 5.

До дільничного інспектора міліції звернулася гр. Редько. з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Дніпрова, який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Гр. Дніпров пояснив дільничному інспекторові, що йому вкрай необхідно було закінчити роботу, тому що дриль він вранці повинен був віддати товаришеві. Дільничний інспектор роз’яснив гр. Редько, що  її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності.

Чи правий дільничний інспектор?

Література: [2; 3; 7, С. 368-380; 8, С.6-26].

Тема № 2: Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення

Семінарське заняття: Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення

Навчальна мета заняття: визначити поняття та систему адміністративних стягнень, види адміністративних стягнень,; загальні правила та строки їх накладення, погашення та давнини; визначити правила відшкодування матеріальної шкоди, яка була заподіяна адміністративним проступком.

Час проведення – 2 год.

Навчальні питання:

 1.  Система адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
 2.  Мета та види адміністративних стягнень.
 3.  Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 4.  Строки накладення і погашення адміністративних стягнень.
 5.  Відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

Додаткові питання:

 1.  Класифікація адміністративних стягнень.
 2.  Назвіть основні і додаткові адміністративні стягнення. Чим вони відрізняються?
 3.  Сформулюйте відповіді на запитання:

а) перелік адміністративних стягнень;

б)  до яких категорій громадян не застосовують стягнення у вигляді позбавлення спеціальних прав?

в)  особливості застосування адміністративного арешту.

 1.  Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні проступки.
 2.  Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні проступки.
 3.  Особливості відповідальності спеціальних суб’єктів.

Письмові завдання:

Задача 1.

Рішенням Іванівського міськвиконкому “Про запобігання захворюванню домашніх тварин на сказ” було передбачено застосування до громадян-власників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без такої.

Чи відповідає вимогам закону таке рішення?

Задача 2.

Гр. Строков був позбавлений права керування автомобілем на 1 рік за невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Вважаючи стягнення несправедливим, він звернувся із скаргою до прокурора, в якій зазначив, що є інвалідом праці ІІ-ї групи, а до інвалідів, як пояснив йому знайомий юрист, стягнення у вигляді позбавлення права керування не застосовуються.

Підготуйте проект мотивованої відповіді громадянинові.

Задача 3.

Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака, якого сусід залишив на догляд гр-ну Уварову, розірвав сумку гр-ки Петрової, вартістю 200 грн.

Кваліфікуйте діяння Уварова, визначте склад адміністративного правопорушення, як буде вирішено питання про його відповідальність.

Теми для рефератів:

 1.  Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
 2.  Особливості адміністративної відповідальності працівників міліції.

Література: [2; 3; 7, С. 380-390; 8, С.26-40].

Тема № 3: Загальні положення провадження в справах про адміністративні проступки.

Семінарське заняття: Загальні положення провадження в справах про адміністративні проступки.

Навчальна мета заняття: визначити сутність та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення; правовий статус учасників провадження; систему органів (посадових осіб), що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, поняття та види підвідомчості справ про АПП, стадії провадження в справах про АПП, а також питання дотримання адміністративно-процесуальних строків.

Час проведення – 2 год.

 1.  Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні проступки.
 2.  Докази у справах про адміністративні правопорушення, їх джерела та оцінка.
 3.  Система і види органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, їх підвідомчість.
 4.  Правовий стан осіб, які беруть участь в провадженні в справі про адміністративні проступки.

Додаткові питання:

 1.  Визначте:
 2.  систему органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
 3.  поняття та види джерел доказів в справах про адміністративні правопорушення.

Письмові завдання:

Задача 1.

Дільничний інспектор міліції затримав неповнолітнього Бідненко, який перебував у кінотеатрі в стані сп’яніння. Дільничний інспектор з’ясував, що Бідненко вдома за згодою батьків випив вина з нагоди дня народження сестри. Вважаючи, що було вчинено правопорушення, передбачене ст. 180 КУпАП, дільничний інспектор склав протокол, який було надіслано до адміністративної комісії при виконкомі селищної ради. Однак з адміністративної комісії протокол повернули до РВВС, зазначивши, що комісія не має права розглядати цю справу.

Кому підвідомча зазначена справа?

Задача 2.

Які посадові особи від імені органів внутрішніх справ (міліції) мають право розглядати справи про такі адміністративні правопорушення: незаконне вироблення без мети збуту наркотичних засобів в невеликих розмірах; пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів; самогоноваріння; перебування в громадському місці у п’яному вигляді; керування транспортним засобом у стані сп’яніння?

Література: [2; 3; 7, С. 416-425; 8, С.41-75].

Тема № 4: Стадії провадження в справах про адміністративні проступки.

Семінарське заняття: Загальні положення провадження в справах про адміністративні проступки.

Навчальна мета заняття: визначити поняття та види стадії провадження в справах про АПП, проаналізувати правове регулювання, правила та строки їх здійснення.

Час проведення – 2 год.

 1.  Порушення справи про адміністративне правопорушення та попереднє з’ясування всіх її обставин.
 2.  Розгляд справи та винесення постанови.
 3.  Оскарження постанови (внесення подання прокурором) та перегляд справи.
 4.  Виконання постанови по справі.
 5.  Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні проступки.
 6.  Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.
 7.  Порядок та строки оскарження справ про адміністративні правопорушення.

Додаткові питання:

 1.  Назвіть обставини, за яких провадження в справі не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю.
 2.  Визначте:
 3.  поняття та види джерел доказів в справах про адміністративні правопорушення.

Письмові завдання:

Задача 1.

Головний державний інспектор ветеринарної медицини району склав протокол про ухилення від виконання припису державного інспектора ветеринарної медицини щодо утилізації загиблих тварин, вчинене головним зоотехніком КСП “Світанок” Євгеновим. Оскільки, на його думку, до порушника слід застосувати більш суворе стягнення, ніж надано право накладати йому, він передав протокол на розгляд адміністративної комісії.

Чи правильно вчинив головний державний інспектор ветеринарної медицини?

Задача 2.

Проаналізуйте зміст ст. ст. 259, 260, 261, 262 КУпАП.

Чи може контролер-ревізор здійснювати доставлення порушника, адміністративне затримання за вчинення адміністративного проступку, передбаченого абз. 4 ст. 135 КУпАП? Чим відрізняється доставляння порушника від адміністративного затримання?

Література: [2; 3; 7, С. 416-425; 8, С.41-75].

Тема № 5: Складення процесуальних документів (адміністративних протоколів та постанов по справі)

Семінарське заняття: Складання процесуальних документів (адміністративних протоколів та постанов по справі)

Навчальна мета заняття: засвоїти знання, які були отримані під час семінарських занять щодо теорії оформлення справ про адміністративні правопорушення; практичне складання індивідуального адміністративного матеріалу по справі про адміністративні правопорушення.

Час проведення – 2 год.                      

Навчальні питання:

 1.  Зміст адміністративних протоколів: про адміністративне правопорушення; про адміністративне затримання; про особистий огляд, огляд речей, приміщень, транспортних засобів; про вилучення речей та документів та інших адміністративно-процесуальних документів по справах про адміністративне правопорушення.
 2.  Види постанов по справі про адміністративне правопорушення.
 3.  Зміст постанови про накладення адміністративного стягнення; про накладення заходів виховного характеру до неповнолітньої особи, відповідно до ст. 24-1 КпАП України.

Письмові завдання:

 1.  Щодо визначеної фабули справи скласти адміністративні протоколи: про адміністративне правопорушення; про адміністративне затримання; про особистий огляд, огляд речей, приміщень, транспортних засобів; про вилучення речей та документів та ін.;
 2.  Щодо складеного протоколу про адміністративне правопорушення скласти постанову про накладення адміністративного стягнення; про накладення заходів виховного характеру до неповнолітньої особи, відповідно до ст. 24-1 КпАП України.

Література: [2 , гл.19-20; 3].

4. Інформаційне та методичне забезпечення

Список нормативних актів:

 1.  Конституція України [Текст]: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.] //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.
 2.  Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: зі змінами та доповненнями:  // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до  № 51. –          Ст. 1122.
 3.  Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар [Текст]: / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
 4.  Основи законодавства України про охорону здоров’я [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст.19.
 5.  Повітряний кодекс України [Текст]: зі змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст.274.
 6.  Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України : від 11.06.2009 р., № 1506–VI  // Офіційний вісник України. – 2009. – № 53. – Ст. 1822.
 7.  Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень : Закон України : від 11.06.2009 р., № 1507–VI // Офіційний вісник України. – 2009. – № 53. – Ст. 1823.
 8.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення : Закон України : від 11.06.2009 р., № 1508–VI // Офіційний вісник України. – 2009. – № 53. – Ст. 1824.
 9.  Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України [Текст]: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 29. - Ст.245.
 10.  Положення про Міністерство внутрішніх справ України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 383/2011 // http://www.president.gov.ua/documents/13351.html
 11.  Положення про Міністерство юстиції України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 395/2011 // http://www.minjust.gov.ua/0/34589.
 12.  Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів УРСР від 26 липня 1991р. Уряд. кур’єр. – 1991.
 13.  Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів УРСР від 27 лютого 1991р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст.18.
 14.  Про затвердження Інструкції про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства [Текст]: наказ МВС України від 01 грудня 2003 року № 1456 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 52, том 2. - С. 764, ст. 2884.
 15.  Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні [Текст]: із змінами та доповненнями: постанова Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року № 1110 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 30. - С. 147, ст. 1549.
 16.  Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 1248.

Навчальна та наукова література

(основні та додаткові джерела):

 1.  Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч.] / за заг. ред. Академіка НАПрН України О.М. Бандурки. Х. : Золота миля, 2011. – 584 с.
 2.  Адміністративна відповідальність в Україні : [навч. посіб. ] / за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с.
 3.  Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 4.  Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Би- тяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.
 5.  Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 6.  Бандурка, О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 7.  Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень [Текст]:  Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
 8.  Колпаков, В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 9.  Комзюк, А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 10.  Стеценко А.Г. Адміністративне право України : Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.

Другие работы

едином и могучем Советском Союзе выглядела на...


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И СНГ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ Экономическая сплоченность республик в едином и могучем Советском Союзе выгляд...

Подробнее ...

варианты их комбинаций дают большое разнообра...


Вот некоторые варианты: использующие теплоту грунтовых вод для отопления; использующие теплоту естественного водоема для горячего водоснабжения; ...

Подробнее ...

реферат дисертації на здобуття наукового ступ...


Значний внесок у розгляд багатьох аспектів перерозподілу і використання міжнародних ресурсів в межах інвестиційної діяльності фінансових інститу...

Подробнее ...

задание в котором определяются объемы работ и...


Физические способы бурения. К основным физическим способам бурения относятся термический и гидравлический. При термическом способе бурения горны...

Подробнее ...