Сачыненне на тэму словазлучэнне 8 клас

Канспект урока па беларускай мове ў 8 класе

Тэма ўрока: «Тыпы сувязі слоў у словазлучэнні».

— абагульненне і пашырэнне атрыманых ведаў па тэме

— развіццё прамовы, лагічнага мыслення, камунікатыўных магчымасцяў навучэнцаў;

— выхаванне жадання пераасэнсаваць уласныя веды па тэме і прымяніць іх на практыцы.

-вылучыць істотную інфармацыю, сістэматызаваць яе і прадставіць у графічным выглядзе;

-забяспечыць умовы для фарміравання ведаў пра спосабы сувязі слоў у словазлучэнні, фарміравання ўменняў вызначаць спосабы сувязі слоў у словазлучэнні;

— самастойна вызначаць мяжу паміж веданнем і няведаннем па вывучаемай тэме, параўноўваць, аналізаваць, працаваць у групе і парах;

— развіваць уменне даваць самаацэнку сваёй дзейнасці;

-выхоўваць маральныя якасці: талерантнасць, адказнасць, самапавагу, любоў да рускай мовы.

Тып урока: урок «адкрыцця» новага веды.

— імкнуцца да ўдасканалення уласнай мовы;

— выпрабоўваць патрэба ў самавыяўленні праз слова;

-талерантна ставіцца да меркавання іншых, ўсведамляць значнасць пачуцці таварыства, здольнасці суперажываць.

-самастойна фармуляваць тэму;

-параўноўваць і аналізаваць, вылучаць галоўнае;

-ўсталёўваць прычынна-следчыя сувязі.

— вызначаць мэта, праблему ў дзейнасці;

— вылучаць версіі, выбіраць сродкі дасягнення мэты ў групе і індывідуальна;

-ажыццяўляць самакантроль і самакарэкцыі, вызначаючы ступень паспяховасці сваёй працы і працы іншых.

-ўмець фармуляваць уласную думку і пазіцыю і каардынаваць яе з пазіцыямі партнёраў у супрацоўніцтве;

— адрозніваць у гаворкі другога меркавання, доказы, факты.

— сістэматызацыя ведаў, атрыманых на папярэдніх уроках па тэме «Словазлучэнне»;

— фарміраванне ведаў аб тыпах сувязі слоў у словазлучэнні, фарміраванне ўменняў вызначаць тыпы сувязі слоў у словазлучэнні;

— падрыхтоўка навучэнцаў да выканання заданняў ОГЭ.

Скарыстаная тэхналогія: Развіццё крытычнага мыслення праз чытанне і пісьмо.

— табліца «Ведаю — хачу ведаць — даведаўся»,

— аб’яднанне інфармацыі ў блокі праз супастаўленне,

— выкананне тэставых заданняў,

I. Арганізацыйны момант.

Сёння на ўроку беларускай мовы мы працягнем вывучэнне цікавай і важнай тэмы, веданне якой дапаможа зрабіць вашу гаворка пісьменнай і прыгожай.

Тэма ўрока, пастаноўка мэтаў.

— Паспрабуйце самі вызначыць тэму ўрока, прачытаўшы запісу:

Дужы поціск рукі, узяць за руку, трымаць моцна.

Вучні вызначаюць тэму — «Словазлучэнне».

II. Стадыя выкліку.

Мэты: актуалізацыя і абагульненне наяўных у навучэнцаў веды па гэтай тэме, абуджэнне ў школьнікаў цікавасці да атрымання новай інфармацыі, пастаноўка ўласных мэтаў навучання.

Настаўнік: Каб паспяхова засвоіць матэрыял гэтага ўроку, неабходна ведаць, што такое словазлучэнне; чым злучальных словазлучэнні адрозніваюцца ад подчинительных, мець уяўленне аб тым, што такое граматычнае значэнне, якія спалучэнні слоў не з’яўляюцца сл / Мн.

Такім чынам, абагульнім наяўныя веды.

1.Прием «Вольнае ліст». Індывідуальная праца. Заданне. Запішыце ў чарнавіках ўсё, што вы ведаеце пра словазлучэнні.

2. Парная праца. Заданне. Зачытала аднакласніку, які сядзіць побач, усё, што запісалі. Калі ёсць рознагалоссі — праз абмеркаванне прыйдзіце да адзінага меркавання або прыгатуйцеся вынесці спрэчнае становішча на абмеркаванне з класам.

3. Праверка працы з адначасовым запаўненнем табліцы «Ведаю — Хачу ведаць — Даведаўся».

Кожнаму вучню даецца табліца «Ведаю — Хачу ведаць — Даведаўся».

Вучні па чарзе агучваюць свае запісы, ня паўтараючы папярэдніх адказаў. Усе рознагалоссі, якія ўзніклі ў парнай рабоце, здымаюцца пры агульным абмеркаванні. Палажэнні запісваюцца ў калонку «Ведаю».

Ведаю Хачу ведаць Даведаўся

1. Словазлучэнне — два ці некалькі самастойных слоў, аб’яднаных па сэнсе і граматычна.

2. Словазлучэнне складаецца з галоўнага слова і залежнага.

3. У мове вылучаецца тры агульных тыпу словазлучэнняў па марфалагічных уласцівасцях галоўнага слова: дзеяслоўныя, імянныя, наречные.

4. Сувязь ў словазлучэнні — подчинительная.

Настаўнік: Адкуль у вас звесткі пра словазлучэнні?

-Прачытаў у падручніку, кнізе.

-Чуў раней ад настаўніка.

-Даведаўся ад аднакласніка і інш.

Настаўнік: Такім чынам, крыніцамі нашай інфармацыі сталі: кнігі, апавяданні дарослых.

Мы праверылі веды, атрыманыя на мінулых уроках. Цяпер трэба запоўніць калонку «Хачу ведаць». Таму прыступім да наступнага задання.

4. Групавая праца (па 4 чалавекі). Прыём аб’яднання ў блокі.

Заданне: Абмяркуйце ў групе дадзеныя словазлучэння. Ўстаўце арфаграм. Запішыце словазлучэнні, аб’яднаўшы іх у блокі. Час на выкананне — 3 хвіліны.

Ч. тать кнігу, сле. ка Заг. снуться, предл. жыць дапамогу, к. сательная лінія, тб. рящий мастак, с. падзець прама, слухаць вн. мательно, выб. раць падарунак, АБЖ. гающий жар.

— Колькі блокаў вы атрымалі? Па якіх прыкметах можна было аб’яднаць словазлучэнні?

(Вучні, тлумачачы арфаграм, агучваюць свае прапановы:

па галоўным слове: 1) чытаць кнігу, злёгку дакрануцца, прапанаваць дапамогу, сядзець прама, слухаць уважліва, выбіраць падарунак;

2) датычная лінія, Які творыць мастак, які апальвае жар.

па залежнага слова: 1) чытаць кнігу, прапанаваць дапамогу, выбіраць падарунак;

2) датычная лінія, Які творыць мастак, які апальвае жар;

3) злёгку дакрануцца, сядзець прама, слухаць уважліва)

— Як вы думаеце, над якім варыянтам аб’яднання ў блокі мы будзем працаваць? Які варыянт нам менш знаёмы?

(Аб’яднанне па першым варыянце ўжо знаёма: на мінулым уроку знаёміліся з тыпамі словазлучэнняў па галоўным слову. У першым варыянце ў першым блоку — дзеяслоўныя словазлучэнні, у другім — імянныя. Аб’яднанне па залежнага слова незнаёмае.)

— Словазлучэнні ў блоках другога варыянту — аб’ект нашага вывучэння.

(На дошку выпісваюцца блокі словазлучэнняў, аб’яднаныя па залежнага слова (3 блока).)

— З тыпамі такіх сувязяў мы і пазнаёмімся сёння на ўроку.

— Уважліва паглядзіце на групы. На якія пытанні будзем шукаць адказы? Сфармулюем пытанні і запішам іх у калонку «Хачу ведаць».

Ведаю Хачу ведаць Даведаўся

1. Словазлучэнне — два ці некалькі самастойных слоў, аб’яднаных па сэнсе і граматычна.

2. Словазлучэнне складаецца з галоўнага слова і залежнага.

3. У мове вылучаецца тры агульных тыпу словазлучэнняў па марфалагічных уласцівасцях галоўнага слова: дзеяслоўныя, імянныя, наречные.

4. Сувязь ў словазлучэнні — подчинительная. 1. Як называецца сувязь з залежным словам — назоўнікам?

2. Як называецца сувязь з залежным словам — прыметнікам?

3. Як называецца сувязь з залежным словам — прыслоўе?

Поўны запіс тэмы ўрока «Словазлучэнне. Тыпы сувязей слоў у словазлучэнні ».

— Падумайце, якіх мэт павінны дасягнуць на ўроку. Праводзіцца мэтапакладання.

III. Стадыя асэнсавання.

Мэты: падтрымаць актыўны ўспрыманне новай інфармацыі, яе асэнсаванне; суаднесці атрыманую інфармацыю з уласнымі ведамі.

— Пераходзім да галоўнага крыніцы інфармацыі. Ён дапаможа нам адказаць на пытанні, пацвердзіць або абвергнуць ўжо наяўныя ў нас звесткі, пашырыць катэгорыі інфармацыі. Наш галоўны крыніца — тэкст параграфа 7.

1.Учитель прапануе школьнікам самастойна пазнаёміцца ​​з матэрыялам.

Прыём «Пазнакі на палях» (Инсерт).

Заданне: Прачытайце матэрыял параграфа 7 на стар. 31-32.

Зрабіце пазнакі на палях:

«+» — калі лічыце, што гэта вам вядома;

«-» — калі лічыце, што гэта супярэчыць тых ведаў, якія ў вас ёсць;

«V» — калі тое, што прачыталі, з’яўляецца новым;

«?» — калі тое, што прачыталі, аказалася незразумелым і патрабуе тлумачэнняў.

Пытанні да класа:

1. Што з таго, што вы прачыталі, было ўжо знаёма?

2. Якую новую інфармацыю вы атрымалі?

3. Што выклікала сумневы ці з чым вы былі не згодныя?

2. Прыём Табліца «Ведаю — хачу ведаць — даведаўся». (Парная работа).

Заданне: Запішыце адказы ў калонку «Даведаўся», абмяркоўваючы даведацца ў пары.

Праверка калонкі «Даведаўся».

У ходзе чытання параграфа табліца запаўняецца так:

Ведаю Хачу ведаць Даведаўся

1. Словазлучэнне — два ці некалькі самастойных слоў, аб’яднаных па сэнсе і граматычна.

2. Словазлучэнне складаецца з галоўнага слова і залежнага.

3. У мове вылучаецца тры агульных тыпу словазлучэнняў па марфалагічных уласцівасцях галоўнага слова: дзеяслоўныя, імянныя, наречные.

4. Сувязь ў словазлучэнні — подчинительная. 1. Як называецца сувязь з залежным словам — назоўнікам?

2. Як называецца сувязь з залежным словам — прыметнікам?

3. Як называецца сувязь з залежным словам — прыслоўе?

Кіраванне (такая сувязь, пры якой залежнае слова назоўнік і ўсе словы з прыкметамі назоўніка).

Ўзгадненне (сувязь, пры якой залежнае слова — прыметнік і ўсе словы з прыкметамі прыметніка).

Прымыканне (сувязь, пры якой залежнае слова — прыслоўе, дзеепрыслоўе, нявызначаная форма дзеяслова).

— Як вы думаеце, чаму так называюцца віды сувязі?

(Узгадненне — так як галоўнае і залежнае словы стасуюцца ў родзе, ліку, склоне; кіраванне — так як галоўнае слова «кіруе» залежным, патрабуе ад яго пастаноўкі ў пэўнай форме; прымыканне — залежнае слова граматычна не залежыць ад галоўнага, нібы проста «прымыкае », далучаецца.)

3. Ужыванне тэорыі на практыцы.

Тры вучні па чарзе выходзяць да дошкі. Адзін працуе над блокам словазлучэнняў з залежным словам — назоўнікам (паказвае графічна галоўнае слова, паказвае частка прамовы, задае пытанне да залежнага, паказвае часціна мовы). Робіць выснову: спосаб сувязі — кіраванне. Другі праводзіць такую ​​ж працу над другім блокам, робіць выснову: спосаб сувязі — ўзгадненне. Трэці працуе над трэцім блокам; спосаб сувязі — прымыканне.

4. Практычнае замацаванне ведаў.

1). Практыкаванне 68.

Прачытаць словазлучэнні, паказаць, які часткай прамовы з’яўляецца залежнае слова, і назваць спосаб сувязі слоў у словазлучэннях.

-Што трэба зрабіць, каб вызначыць да якога спосабу сувязі ставіцца кожнае словазлучэнне?

2). Папрацуем з тэкстам практыкаванні 78.

-Дакажыце, што перад вамі тэкст.

Даследаванне тэксту. Выпішыце з тэксту па 3 прыкладу на кожны від сувязі. Праверка.

3) Скласці па 3 прыкладу на кожны спосаб сувязі слоў у словазлучэнні на тэму «Восень у маім горадзе». Праверка выканання.

Прапаную вам пагуляць: трэба пляснуць, калі пачуеце словазлучэнне з сувяззю ўзгадненне: вясёлыя крыкі, гуляючы прамянямі, цудоўны дзень, прыслухоўваючыся да гукаў, зацярушаны кусты, хто спіць лес, глыбокія гурбы, празрыстыя карункі.

5). Звернем увагу на заданні ОГЭ (на сталах ляжаць дэманстрацыйныя матэрыялы). Знайдзіце заданне па тэме нашага ўрока. Як яно гучыць? Давайце яго выканаем.

IV. Стадыя рэфлексіі.

Мэты: вывядзенне веды на ўзровень разумення і прымянення; пастаноўка вучнем новых мэтаў навучання.

— А цяпер праверым, як вы засвоілі матэрыял урока.

Прыём «Кластар» .Составим калектыўны партрэт (кластар) «Тыпы сувязі слоў у словазлучэнні».

Тып сувязі слоў у словазлучэнні

Пакуль навучаюцца працуюць з кластарам, адзін які навучаецца складае синквейн па тэме ўрока.

Прыкладны варыянт, які можа атрымацца ў навучэнца.

Галоўнае і залежнае

Ўзгадняецца, кіруе, прымыкае

Навучыўся вызначаць від сувязі

— Што даведаліся пра спосабы сувязі слоў у словазлучэнні?

— Што вы рабілі для таго, каб даведацца новае аб словазлучэнні?

— Як вы гэта рабілі?

— Для чаго нам гэта трэба ведаць?

— Дзе будзем выкарыстоўваць атрыманыя веды?

— Што вам дапамагала ў працы?

-Як вы думаеце, з якіх крыніц можна атрымаць адказы на пытанні, якія вас пытанні?

На ўроку галоўнай крыніцай інфармацыі быў тэкст параграфа, з якім вы будзеце яшчэ працаваць на наступных уроках.

— Цікавы Ці быў вам сённяшні ўрок?

— Прапаную запоўніць невялікую анкету і ацаніць сваю працу на ўроку.

• Я ўпэўнены, што ведаю дадзеную тэму і змагу выканаць заданні па ёй.

• Мне здаецца, што я ведаю гэтую тэму і змагу выканаць заданні па ёй.

• Мне здаецца, што я не ведаю гэтую тэму і не змагу выканаць заданні па ёй.

• Я не ведаю гэтую тэму і не змагу выканаць заданні па ёй.

V. Дамашняе заданне.

— Каб умацаваць нашы веды, даю хатняе заданне.

1.Написать сачыненне-мініяцюру на тэму «Восень у маім горадзе», выкарыстоўваючы словазлучэнні, складзеныя на ўроку.

2.Выписать з вершаў М.Ю.Лермантава па 3 прыкладу на кожны спосаб сувязі.

Сувязь слоў у словазлучэнні

Гэты відэаўрок даступны на ўмовах абанементу

Дадзены ўрок «Сувязь слоў у словазлучэнні» неабходны тым, хто хоча зразумець сувязь паміж дзейнікам і выказнікам. Даведаецеся, што такое ўзгадненне, пазнаёміцеся з яго асаблівасцямі. Настаўнік раскажа пра двух відах сувязі слоў — кіраванні і прымыканні. Зрабіўшы дадатковае заданне да ўрока, вы замацуеце атрыманыя веды.

Словазлучэнне — сінтаксічная адзінка, якая складаецца з двух і больш знамянальных слоў, злучаных подчинительной сувяззю.

2. Віды сувязі слоў у словазлучэнні.

Асноўныя віды сінтаксічнай сувязі — злучальных і подчинительная.

У словазлучэнні выкарыстоўваецца толькі подчинительная сувязь, а ў прапанове — абодва выгляду сувязі (сачыненне і падпарадкаванне).

злучальных сувязь аб’ядноўвае раўнапраўныя члены ці простыя прапановы ў складзе складанага (хлопчыкі і дзяўчынкі; сталы і крэслы; Лета было ў разгары, і сонца моцна прыпякала).

Асноўны сродак сувязі пры складанні — злучальных саюзы.

Подчинительная сувязь аб’ядноўвае галоўныя і залежныя словы ў словазлучэнні. Звычайна пры падпарадкаванні можна задаць пытанне ад галоўнага слова да залежнага:

бачыць (што?) дом, кніга (пра каго?) пра героя.

Сродкам подчинительной сувязі часта служыць канчатак залежнага слова:

Подчинительная сувязь можа быць удакладнена падставай: рэцэнзіі на артыкул, сядзець за партай, з’ехаць у горад.

3. У словазлучэнні вылучаюцца тры выгляду подчинительной сувязі:

ўзгадненне — гэта выгляд подчинительной сувязі, пры якім залежнае слова ўзгадняецца з галоўным словам у родзе, ліку, склоне: чырвона я ружа (Ж.р., адз. Л., Н.) або ў ліку і склоне: нашы сшыткі (мн.л., Н.).

галоўнае слова пры ўзгадненні — гэта імя назоўнік або любая іншая частка прамовы ў роліназоўніка: Залаты восеньскі ліст (Наз.), Паважаныя адпачывальнікі (Субстантывіраваныя дзеепрым.).

залежнае слова пры ўзгадненні можа быць выказана:

2. прыналежны займеннік (Акрамя яго, яе, іх) мой дом;

слова абодва ўзгадняецца ў ліку і родзе: абедзвюх дзяўчынак, абодвух хлопчыкаў.

кіраванне — гэта выгляд подчинительной сувязі, пры якім залежнае слова ставіцца пры галоўным слове у пэўным склоне з прыназоўнікам ці без прыназоўніка.

галоўным словам у словазлучэннях з кіраваннем могуць быць:

залежнае слова звычайна выяўляецца імем назоўнікам або словамі любой часціны мовы ў ролі назоўніка: паглядзець на які сядзіць, ляцець з ім.

Правільна казаць: заплаціць за праезд (за што?), аплаціць праезд (Аплаціць што?)

Пры кіраванні склонавыя формы большасці рэчыўных і некаторых зборныя назоўнікаў залежаць ад значэння:

пры абазначэнні цэлага ўжываюцца ў р.п. з канчаткам —а я) — густ сыра. Аднак, калі назоўнік на -у (-ю) мае вызначэнне, яно ужываецца са сканчэннем -а (-я) — кілаграм галандскага сыра.

прымыканне — гэта выгляд подчинительной сувязі, пры якім залежнае слова звязваецца з галоўным толькі па сэнсу.

важнае слова ў словазлучэннях з прымыканнем можа быць выказана наступнымі часткамі прамовы:

3) імем прыметнікам (вельмі сарамлівы, схільны перабольшваць);

залежнае слова пры прымыканні часцей за ўсё выяўляецца:

Акрамя таго, залежнае слова можа быць выказана параўнальнай ступенню прыметніка: дзяўчынкастарэй, назоўнікам газета «весткі9raquo ;.

Спіс рэкамендаванай літаратуры

1. Падручнік: Руская мова: падручнік для 8 кл. агульнаадукац. устаноў / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранаў, Л.А. Тростенцова і інш. — М .: Навука і тэхніка, ААТ «Маскоўскія падручнікі» 2008.

Рэкамендаваныя спасылкі на інтэрнэт-рэсурсы

2. Федэральны цэнтр інфармацыйна-адукацыйных рэсурсаў (Крыніца).

3. Адзіная калекцыя лічбавых адукацыйных рэсурсаў (Крыніца).

4. Адукацыйны сайт настаўніка рускай мовы і літаратуры Захар’ін Я.А. (Крыніца).

Рэкамендаванае хатняе заданне

1. Электронныя заданні (Крыніца).

2. Вызначце тып сувязі ў словазлучэнні шчаслівы час у сказе:

Павінна быць, у кожнага чалавека здараецца сваё шчаслівы час адкрыццяў.

3. Вызначце тып сувязі ў словазлучэнні У СПРАВАХ Сардэчна з прапановы:

Асаблівая выдатная ўласцівасць увагі, што яно падпарадкавана волі, што ім можна кіраваць, ім можна карыстацца ў справах дабра, роўна як і зла.

4. Пакажыце выгляд подчинительной сувязі ў словазлучэнні адчуе САРДЭЧНА з прапановы:

Але пройдзе боль, і чалавек зноў адчуе не толькі філалагічнаму, але сардэчна, якое зачараванне жыве ў прыгажосці гаворкі.

5. З прапановы выпішыце подчинительное словазлучэнне з сувяззю ЎЗГАДНЕННЕ.

Я асцярожна павёў яе дадому і падумаў: як бы я быў шчаслівы, калі б у мяне была такая мама!

6. З прапановы выпішыце подчинительное словазлучэнне з сувяззю прымыканне.

Павольна апускацца на парашуце.

Калі вы знайшлі памылку ці непрацуючую спасылку, калі ласка, паведаміце нам — зрабіце свой уклад у развіццё праекта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector